Zespół badawczy

 

Halina Taras, dr hab., archeolog, koordynator projektu, pracownik Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie. Zainteresowania badawcze: epoka brązu Europy Środkowo-Wschodniej, archeologia osadnictwa, prawna ochrona zabytków archeologicznych. autorka około 200 publikacji naukowych, w tym książek, o zasięgu krajowym i międzynarodowym, wykonawca archeologicznych i interdyscyplinarnych projektów badawczych. Prowadziła badania stanowisk z epoki brązu na Lubelszczyźnie, Wyżynie Sandomierskiej, a także na Ukrainie (Wołyń).

Jerzy Libera, dr hab., prof. UMCS, archeolog, pracownik Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie, specjalizuje się w archeologii pradziejów Europy Środkowej (paleolit-wczesna epoka brązu), wytwórczości kamieniarskiej od paleolitu po okresy historyczne, autor przeszło 200 prac naukowych, w tym książek, o zasięgu międzynarodowym i polskim, kierownik i wykonawca projektów naukowych.

Anna Zakościelna, dr hab., archeolog, pracownik Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie, specjalistka z zakresu neolitu Europy Środkowo-Wschodniej i krzemieniarstwa pradziejowego, autorka około 200 publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w tym książek, uczestniczka interdyscyplinarnych projektów badawczych w kraju i zagranicą. Prowadziła badania stanowisk z epoki kamienia i brązu na Wyżynach Lubelskiej, Sandomierskiej i Wołyńskiej.

Grzegorz Osipowicz, dr hab, archeolog i traseolog pracownik Instytutu Archeologii UMK w Toruniu, specjalizuje się w epoce kamienia na obszarze Europy (późny paleolit, mezolit, neolit, technologia i funkcja narzędzi pradziejowych), archeologii środowiskowej i eksperymentalnej, autor kilkudziesięciu artykułów naukowych o zasięgu międzynarodowym; kierownik i wykonawca zagranicznych i polskich projektów naukowych.

Anna Rauba-Bukowska, dr, archeolog i ceramolog, pracownik Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, specjalista w zakresie badań mineralogiczno-petrograficznych ceramiki pradziejowej, autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, uczestniczka wielu interdyscyplinarnych projektów badawczych.

Andrzej Bronicki, mgr, archeolog, pracownik Muzeum Ziemi Chełmskiej w Chełmie, doświadczony badacz neolitu – teoretyk i praktyk (badania na Lubelszczyźnie i Wyżynie Wołyńskiej na Ukrainie), autor ponad 80 publikacji, kierownik i wykonawca projektów naukowych, muzealnych i konserwatorskich.

Piotr Demczuk, dr, geograf, pracownik Zakładu Geomorfologii na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie, specjalista w dziedzinie geomorfologii dynamicznej i stosowanej oraz numerycznego modelowania procesów geodynamicznych, autor publikacji o zasięgu krajowym i międzynarodowym, wykonawca projektów naukowych.

Jan Reder, dr, archeolog i geograf, pracownik Zakładu Geomorfologii na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie, specjalista w dziedzinie geoarcheologii, autor około 50 prac naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, kierownik i wykonawca projektów naukowych.

Wanda Kozak-Zychman, dr hab., prof. UMCS, biolog, antropolog, emerytowany pracownik Instytutu Archeologii UMCS, autorka ponad 100 publikacji, w tym książek z zakresu antropologii fizycznej, uczestniczyła w badaniach wykopaliskowych i opracowała ludzkie szczątki kostne z kilkudziesięciu cmentarzysk szkieletowych i ciałopalnych z Lubelszczyzny i Wyżyny Sandomierskiej.

Agnieszka Dziedzic, mgr, archeolog, muzealnik i rysownik, pracownik Działu Głównego Inwentaryzatora Zabytków w Muzeum Archeologicznym w Krakowie, doświadczona dokumentalistka zabytków archeologicznych.

Jacek Jeremicz, mgr, archeolog, pracownik Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, specjalista do spraw edukacji w dziale Nowe Media, gdzie zajmuje się m.in. cyfrową obróbkę zdjęć i dokumentów oraz ich prezentowaniem w przestrzeni internetowej. Twórca wirtualnego „Katalogu zabytków archeologicznych Lublina” i współtwórca platformy multimedialnej o przeszłości miasta, pt. „Lublin. Instrukcja obsługi”.

Grzegorz Zabłocki, fotograf, absolwent Wyższego Studium Fotografii w Warszawie, pracownik Muzeum Ziemi Chełmskiej w Chełmie, prace prezentował z sukcesem na ponad 70 wystawach fotograficznych (w tym indywidualnych), posiada duże doświadczenie w dokumentowaniu fotograficznym zabytków.

 

        Dubeczno stan. 1, okolice stanowiska. Fot. Halina Taras