Szczegółowy opis projektu

 

       Dubeczno stan. 1, widok na stanowisko. Fot. Halina Taras

 

Stanowisko 1 w Dubecznie, gm. Hańsk, woj. lubelskie, położone we wschodniej części Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego (w dolinie rzeczki Krzemianki), odkryte zostało podczas badań powierzchniowych zrealizowanych w roku 1985 (AZP 74-90/14). W latach 1986-1987 przeprowadzono tam prace rozpoznawczo-ratownicze, które wykazały obecność rozoranego kurhanu kultury trzcinieckiej z epoki brązu oraz osadnictwa z epoki kamienia – mezolitycznego i neolitycznego (osada kultury pucharów lejkowatych).

Prace terenowe skupiły się przede wszystkim w strefie usytuowania kopca. Ponadto w innych miejscach stanowiska, w odległości od kopca od 50-60 m do około 100-130 m – na zachód, północny wschód i wschód – założono 9 wykopów sondażowych. W efekcie badań pozyskano ponad 6 tys. zabytków ruchomych, w tym około 4,5 tys. ułamków naczyń, przeszło tysiąc przedmiotów krzemiennych oraz inne zabytki, a także określono stopień zachowania pradziejowych struktur antropogenicznych i układ przestrzenny materiałów zabytkowych w poszczególnych fazach chronologicznych. Wykonano podstawowe analizy szczątków kostnych (ludzkich i zwierzęcych), botanicznych, składu chemicznego przedmiotów metalowych oraz uzyskano dwie daty radiowęglowe. Wyniki badań były sygnalizowane lub częściowo publikowane w literaturze archeologicznej (wykaz poniżej).

Projekt zakłada wykonanie pełnej analizy archeologicznej źródeł, specjalistycznych badań traseologicznych dla wydzielonych zabytków krzemiennych oraz analiz wybranych zabytków ceramicznych – w celu funkcjonalnego rozpoznania narzędzi oraz próby uzyskania informacji odnośnie do sposobów użytkowania określonych form naczyniowych. Przewidziane jest również opracowanie materiałów z badań powierzchniowych AZP w otoczeniu stan. 1 w Dubecznie oraz rekonstrukcja holoceńskich warunków środowiskowych w skali mikroregionalnej. Uzyskane w ten sposób tło środowiskowe i kulturowe w najbliższym otoczeniu badanego stanowiska pozwoli na lepsze zrozumienie procesów osadniczych i gospodarczych w eneolicie i w starszej fazie epoki brązu we wschodniej części Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Dobrą podstawą dla studiów nad warunkami rozwoju osadnictwa w dolinie Krzemianki oraz gospodarczymi tutejszych społeczności jest zawansowanie badań przyrodniczych i palinologicznych we wschodniej części Polesia Lubelskiego (np. Bałaga 2007; Bałaga i in. 1983, 1993; Bałaga, Taras 2014; Taras, Bałaga 2012a, 2012b).

Istotnym celem projektu jest popularyzacja dziedzictwa archeologicznego w środowisku lokalnej społeczności regionu Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Służyć temu będzie m.in. ilustrowany folder o popularnym charakterze.

Przewidywane rezultaty:

  • Druk książki, stanowiącej monograficzne opracowanie stanowiska archeologicznego (wraz z publikacją wyników analiz specjalistycznych).
  • Przygotowanie popularnonaukowego ilustrowanego folderu.
  • Promocja wydawnictw i efektów badań w naukowym środowisku archeologicznym (książka) oraz regionalnym (książka i folder) w postaci otwartych spotkań – wykłady, prelekcje, prezentacje multimedialne.

Adresaci wyników projektu:

  • archeolodzy, pracownicy naukowi, muzealnicy i służby konserwatorskie, specjaliści z epok kamienia i brązu;
  • studenci archeologii;
  • regionaliści, społeczności lokalne, zamieszkujące wschodnią strefę Polesia Lubelskiego (pow. chełmski i włodawski) – propagowanie wiedzy o pradziejach regionu.