Podstawowe informacje o projekcie

Tytuł projektu: Dubeczno, stan. 1 (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie). Materiały z badań archeologicznych w latach 1986-1987
Źródło finansowania: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
Program: Ochrona zabytków archeologicznych
Rodzaj zadania: Opracowanie, wraz z obowiązkową publikacją książkową, wyników przeprowadzonych badań archeologicznych, w tym analiza i konserwacja pozyskanych w ramach tych badań zabytków

  • Numer zadania: 3354/18/ FPK/NID
  • Kwota: 80 850,00 zł
  • Okres realizacji: 2018-2019 (w trakcie realizacji)

 

Realizacja zadania: Halina Taras – Zakład Archeologii Pra- i Protohistorycznej Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie

Celem projektu jest kompleksowe opracowanie i publikacja pozyskanych materiałów zabytkowych. Przeprowadzone zostaną analizy archeologiczne źródeł (warstw, obiektów i zabytków ruchomych) oraz wykonane specjalistyczne badania laboratoryjne wydzielonych wyrobów krzemiennych (traseologia) i ceramicznych, a także paleogeograficzne analizy środowiska przyrodniczego w rejonie stanowiska 1. Ponadto opracowane zostaną materiały z badań powierzchniowych AZP z okolic Dubeczna.

Efektem finalnym projektu będzie publikacja monografii stanowiska oraz folderu popularnonaukowego, co pozwoli na upowszechnienie wyników badań i popularyzację dziedzictwa archeologicznego.
Dla realizacji zadania powstał zespół badawczy, skupiający m.in. specjalistów z zakresu nauk humanistycznych i przyrodniczych oraz dokumentalistów.