Literatura

Bałaga K. 2007. Transformation of lake ecosystem into peat bog and vegetation history based on Durne Bagno Mire (Lublin Polesie, E Poland). Geochronometria 29, 23–43.

Bałaga K., Buraczyński J., Wojtanowicz J. 1983. Budowa geologiczna i rozwój torfowiska Krowie Bagno (Polesie Lubelskie). Annales Universitatis Marie Curie Skłodowska, sec. B 35/36, 37–62.

Bałaga K., Dobrowolski R., Rodzik J. 1993. Rozwój kompleksu jeziorno-torfowiskowego Moszne w Poleskim Parku Narodowym. W: Ekosystemy wodne i torfowiskowe w obszarach chronionych, red. S. Radwan, Z. Karbowski, M. Sołtys. Lublin, 71–75.

Bałaga K., Taras H. 2010. Wybrane aspekty gospodarki poleskich społeczności epok brązu i żelaza w świetle badań palinologicznych. W: Środowisko przyrodnicze, gospodarka, osadnictwo i kultura symboliczna w V w. p.n.e. – VII w. n.e. w dorzeczach Odry, Wisły i Niemna. V Sympozjum Archeologii Środowiskowej. VIII Warsztaty Terenowe. Białowieża 22-24 września 2010 r., red. M. Karczewski, M. Karczewska, M. Makohonienko, D. Makowiecki, E. Smolska, P. Szwarczewski. Poznań 2010, 29-30. Środowisko i Kultura 8.

Bałaga K., Taras H., 2014. Wybrane aspekty gospodarki poleskich społeczności późnej epoki brązu i wczesnego okresu żelaza w świetle badań palinologicznych. W: Środowisko przyrodnicze, gospodarka, osadnictwo i kultura symboliczna w V w. p.n.e. – VII w. n.e. w dorzeczach Odry i Wisły, red. M. Karczeewski, E. Smolska, T. Kalicki. Białystok-Warszawa-Kielce 2014, 39-47. Środowisko – Człowiek – Cywilizacja 3.

Libera J., Taras H. 2011. Epoka neolitu i początki epoki brązu na Polesiu Lubelskim. W: Na rubieży kultur. Badania nad okresem neolitu i wczesną epoką brązu, red. U. Stankiewicz, A. Wawrusiewicz. Białystok, 37-54.

Libera J., Taras H. 2016. Krzemień narzutowy w materiałach epok kamienia i brązu na stanowisku 1 w Dubecznie (Polesie Lubelskie). W: Krzemień narzutowy w pradziejach. Materiały z konferencji w „Mądralinie” w Otwocku, 18–20 października 2010, red. W. Borkowski, B. Sałacińska, S. Sałaciński. Warszawa, 381-408. Studia nad Gospodarką Surowcami Krzemiennymi w Pradziejach, t. 8.

Taras H. 1995. Kultura trzciniecka w międzyrzeczu Wisły, Bugu i Sanu. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin.

Taras H. 2006. Narodziny i początki epoki brązu. W: Badania archeologiczne na Polesiu Lubelskim, red. E. Banasiewicz-Szykuła. Lublin 2006, 61-72. Skarby z przeszłości [8].

Taras H., Bałaga K.[Галина Тарас, Христина Балага] 2012a. Do pitannâ gospodarstva v epohu bronzi na teritorìї Lenčins΄ko-Vlodavs΄kogo Poozìr΄â [До питання господарства в епоху бронзи на території Ленчиньсько-Влодавського Поозір’я]. Materìali i Doslìdženâ z Arheologìї Prikarpattâ i Volinì [Матеріали і Дослідженя з Археології Прикарпаття і Волині] 16, 2012, 155-159.

Taras H., Bałaga K. 2012b. Economic foundations in the Bronze and early Iron Age in the Łęczna-Włodawa Lake District in the light of archaeological and palynological sources. Sprawozdania Archeologiczne 64, 2012, 179-192. [Podstawy gospodarcze w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim w świetle źródeł archeologicznych i palinologicznych]. Sprawozdania Archeologiczne 64, 193-200.

Wróbel H. 1986. Cmentarzysko kurhanowe kultury trzcinieckiej w Dubecznie, gm. Hańsk, woj. chełmskie. W: Sprawozdania z badań terenowych Katedry Archeologii UMCS w Lublinie w 1986 r., red. J. Gurba. Lublin, 6-10.

Wróbel H. 1987a. Dubeczno, stan.1. W: Informator Archeologiczny. Badania rok 1986, red. M. Konopka. Warszawa, 45.

Wróbel H. 1987b. Kurhan kultury trzcinieckiej w Dubecznie, stan.1, gm. Hańsk. W: Sprawozdania z badań terenowych Katedry Archeologii UMCS w 1987 r., red. J. Gurba. Lublin, 15-19.

Wróbel H. 1988. Dubeczno, stan.1, gm. Hańsk. W: Informator Archeologiczny. Badania rok 1987, red. M. Konopka. Warszawa, 57.

Wróbel H. 1991. Badania nad osadnictwem kultury trzcinieckiej. W: Schyłek neolitu i wczesna epoka brązu w Polsce środkowowschodniej, red. J. Gurba. Lublin, 209-252. Lubelskie Materiały Archeologiczne 6.

Wróbel-Taras H. 1994. Wyniki badań wykopaliskowych na stan. 1 w Dubecznie, gm. Hańsk. W: Informator o badaniach archeologicznych w województwie chełmskim w 1987-1988 roku, nr III, red. A. Bronicki, S. Gołub, W. Mazurek. Chełm 1994, 20-22 i tabl. XIII-XIV.

        Dubeczno stan. 1, okolice stanowiska. Fot. Halina Taras