Współpraca B+R

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie aktywnie uczestniczy we współpracy świata nauki z sektorem biznesu, biorąc udział w licznych projektach i konsorcjach B+R dzięki czemu znacząco przyczynia się zarówno do komercjalizacji badań naukowych, jak również wdrażania nowych technologii w przedsiębiorstwach i tym samym rozwoju firm. Z roku na rok Uczelnia pozyskuje coraz więcej środków na realizację projektów badawczo-rozwojowych zarówno ze źródeł krajowych, jak i zagranicznych. Pracownicy Centrum Transferu Wiedzy i Technologii prowadzą stałą kampanię informacyjną na temat aktualnych naborów projektów badawczo-rozwojowych.

UMCS wspomaga przedsiębiorców w nawiązaniu współpracy z naukowcami Uczelni. Uniwersytet dysponuje unikalną aparaturą oraz wysoko wykwalifikowaną kadrą ekspertów i specjalistów w różnych dziedzinach, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem mogą wspomóc wdrażanie nowych rozwiązań w firmach. Budowane są relacje w oparciu o dotychczasowy dorobek naukowców Uniwersytetu, jak i dostępny potencjał.

Zakres współpracy:

  • Wsparcie realizacji innowacyjnych pomysłów
  • Wspólne aplikowanie o dotacje na badania i rozwój
  • Realizacja badań wstępnych oraz ocena wykonalności projektów innowacyjnych
  • Doradztwo procesowe i technologiczne
  • Wsparcie merytoryczne
  • Opracowanie rozwiązań problemów technologicznych i procesowych przedsiębiorstw
  • Wspólna ochrona własności intelektualnej
  • Konsorcja naukowo-przemysłowe

Oprócz badań podstawowych, prowadzonych w ramach struktury Instytutu Informatyki UMCS, pracownicy podejmują bezpośrednią współpracę z instytucjami naukowymi, gospodarczymi i administracyjnymi w kraju i zagranicą. Instytut doskonali poziom badań wspierając inicjatorów dużych, specjalistycznych, interdyscyplinarnych programów badawczych, osoby występujące i otrzymujące granty naukowe oraz granty uniwersyteckie. Instytut organizuje konferencje i inne wydarzenia umożliwiające specjalistom różnych dziedzin aktywną wymianę myśli i poglądów naukowych. W wyniku działalności naukowo-badawczej powstają liczne prace, publikacje, monografie naukowe, podręczniki, opracowania słownikowe i encyklopedyczne, materiały konferencyjne, poradniki zawodowe, skrypty dydaktyczne o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu z Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS.