Szkolenia dla nauczycieli

W ramach projektu Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przeprowadzi szkolenia dla kadry szkół wiodących i współpracujacych, przygotowujące do pracy w szkole ćwiczeń. 

Przeprowadzone zostaną bloki szkoleniowe z następujących obszarów:

■ przyrodniczy (ok. 134 h)
■ matematyczny (ok. 64 h)
■ językowy (ok. 52 h)
■ informatyczny (ok. 68 h)
■ ogólnoprzedmiotowy (ok. 70 h)

Planowany zakres bloku szkoleniowego z obszaru przyrodniczego:
1. Nauczanie w oparciu o metodę Inquiry-Based Science Education (IBSE). Obserwacja i doświadczenie w kształceniu postawy badawczej ucznia. 
2. Organizacja, realizacja i dokumentowanie zajęć terenowych. Gromadzenie danych o środowisku przyrodniczym regionu.
3.  Wykorzystanie zasobów Muzeum Zoologicznego, Ogrodu Botanicznego, pracowni mikroskopii elektronowej  i in. w nauczaniu biologii i przyrody.
4. Wykorzystanie pracowni biologicznej w nauczaniu. Eksperyment w kształceniu postawy badawczej ucznia.
5. Wykorzystanie pracowni chemicznej w nauczaniu. Eksperyment w kształceniu postawy badawczej ucznia.
6. Wykorzystanie pracowni fizycznej w nauczaniu. Eksperyment w kształceniu postawy badawczej ucznia.
7. Wykorzystanie pracowni geograficznej w nauczaniu. Eksperyment i zajęcia terenowe w kształceniu postawy badawczej ucznia.
8. Praca z uczniem zdolnym przed olimpiadą przedmiotową (osobno dla przedmiotu czyli 4 grupy).
9. Najnowsze osiągnięcia nauki - wykład problemowy dla nauczycieli.

Planowany zakres bloku szkoleniowego z obszaru matematycznego:
1. Wykorzystanie pakietów edukacyjnych i portali internetowych w nauczaniu.
2. Wykorzystanie programów komputerowych wspomagających naukę matematyki (np. Geogebra, MATLAB, Cabri, TerM, Gran, Derive).
3. Nauczanie w oparciu o metodę Inquiry-Based Science Education (IBSE). 
4. Doświadczenia i eksperymenty matematyczne wspierające nauczanie (np. piktogramy, ekspedycje).
5. Najnowsze osiągnięcia nauki - wykład problemowy dla nauczycieli.
6. Praca z uczniem zdolnym przed olimpiadą przedmiotową.

Planowany zakres bloku szkoleniowego z obszaru językowego:
1. Język specjalistyczny (English for Specific Purposes - ESP) w nauczaniu języków obcych.
2. Programy nauczania w klasach dwujęzycznych.
3. Wykorzystanie metody Content and Language Integrated Learning - CLIL (zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego) do nauczania języków obcych.
4. Techniki teatralne (drama) i literatura na lekcjach języka obcego.
5. Impulsy zachęcające uczniów do mówienia i pisania na lekcjach języka obcego.
6. Praca z uczniem zdolnym przed olimpiadą przedmiotową.

Planowany zakres bloku szkoleniowego z obszaru informatycznego:
1. Konstruowanie i programowanie robotów. 
2. Programowanie strukturalne, obiektowe i funkcyjne (np. język Python).
3. Obsługa programów grafiki rastrowej oraz tworzenie i montaż filmów (np. pakiet firmy Adobe).
4. Praca z uczniem zdolnym przed olimpiadą przedmiotową.

Planowany zakres bloku szkoleniowego z obszaru informatycznego:
1. Tworzenie stron internetowych w języku HTML + CSS.
2. Wykorzystanie platformy MOODLE w praktyce nauczyciela.
3. Zastosowanie myślenia wizualnego (visual thinking, synnonim: myślografi) w nauczaniu.
4. Logodydaktyka w nauczaniu.
5. Wykorzstanie gamifikacji (synonimy: grywalizacja, gryfikacja) w nauczaniu.
6. Prawa autorskie i autorskie materiały nauczyciela w praktyce wydawniczej.
7. Szkolenia z dziedziny retoryki i debat oxfordzkich.