O projekcie

Projekt „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)” realizowany jest w okresie od 01.08.2019 r. do 31.03.2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Projekt realizowany jest przez Gminę Lublin w partnerstwie z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Województwem Lubelskim reprezentowanym przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie oraz Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności doskonalenia obecnych i przyszłych nauczycieli w woj. lubelskim, w kontekście stosowania nowoczesnych metod i form pracy dydaktycznej przyczyniających się do rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych, w wyniku stworzenia i prowadzenia 1 szkoły ćwiczeń.
Szkoła ćwiczeń będzie zespołem zaplanowanych działań szkół (szkół wiodących i szkół współpracujących) i placówek oraz instytucji służących wspieraniu procesu uczenia się nauczycieli i studentów. Szkoła ćwiczeń to szkoła, w której przyszli nauczyciele będą doświadczać praktycznej weryfikacji teorii poznawanej podczas studiów, a już pracujący – doskonalić swój warsztat pracy i dzielić się swoimi pomysłami z innymi nauczycielami.

Projektem zostanie objętych 7 szkół współpracujących zlokalizowanych na terenie woj. lubelskiego (w tym 5 szkół prowadzonych przez Gminę Lublin i 2 szkoły z terenów wiejskich gmin miejsko-wiejskich lub gmin wiejskich woj. lubelskiego).