Rekrutacja

Europeistyka – stacjonarne pierwszego stopnia

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników maturalnych. Należy wybrać:

- język polski;
- dwa inne przedmioty wybrane przez kandydatów na studia. 

Należy dostarczyć trzy dokumenty w formie papierowej:

1. Wygenerowany z systemu rekrutacyjnego, wydrukowany i podpisany imieniem i nazwiskiem kwestionariusz osobowy  (znajduje się w zakładce Moje rejestracje / Załączniki),

2.Kserokopię świadectwa maturalnego

– w przypadku składania dokumentów osobiście lub przez osobę upoważnioną: kserokopia oraz oryginał świadectwa maturalnego do wglądu;

– w przypadku dostarczenia dokumentów pocztą lub kurierem: kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez: notariusza, organ administracji publicznej, Biuro Rekrutacji UMCS – prosimy NIE WYSYŁAĆ oryginałów świadectw maturalnych/aneksów i odpisów.

3. Jedną fotografię o wymiarach 35mm x 45mm, podpisaną na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata (zgodnie z obecnymi wymaganiami fotografii do dowodu osobistego/paszportu).

Zapisz się już dziś - link do rekrutacji