Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU

„3D EduArt”

 

Słownik skrótów i pojęć użytych w Regulaminie:

Projekt – Projekt pt. „Eksploracja inspirowana technologią druku 3D” dofinansowany z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” - Popularyzacja nauki i promocja sportu;

Konkurs – Konkurs pt. „3D EduArt”;

Centrum ECOTECH-COMPLEX –Realizator Projektu z siedzibą Centrum ECOTECH-COMPLEX, ul. Głęboka 39, 20-612 Lublin (zw. dalej ECOTECH);

UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin;

Festiwal „3D EduArt” – uroczystość wręczenia nagród laureatom Konkursu;

Autor pracy konkursowej – osoba będąca jedynym Autorem pracy i zgłaszająca pracę indywidualną na Konkurs „3D EduArt” zgodnie z wymaganiami określonymi dla poszczególnych kategorii Konkursu;

Współautor pracy konkursowej – osoba będąca jednym z autorów pracy zgłaszanej jako grupowa na Konkurs „3D EduArt” zgodnie z wymaganiami określonymi dla poszczególnych kategorii Konkursu;

SP – szkoła podstawowa;

SPP – szkoła ponadpodstawowa;

ZP – Zespół Projektowy powołany do realizacji Projektu.

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1.   Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu „3D EduArt”, określanego dalej mianem Konkursu.

2.   Konkurs organizowany jest przez Centrum ECOTECH-COMPLEX w ramach realizacji projektu pt. Eksploracja inspirowana technologia druku 3D, nazywanego dalej Projektem. Projekt jest dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN) w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” - Popularyzacja nauki i promocja sportu (SON).

3.   Celem głównym Projektu jest upowszechnienie wiedzy o technologii druku 3D w świetle najnowszych osiągnięć nauki i techniki oraz rozwój kompetencji w obszarze druku 3D wśród młodzieży uczącej się i osób dorosłych.

 

§ 2

Konkurs

 1. Celem głównym Konkursu jest zachęcanie i motywowanie dzieci, młodzieży i osób dorosłych do samodzielnej, kreatywnej pracy nad projektowaniem i drukiem 3D, upowszechnianie różnych ścieżek kreatywnego korzystania z druku 3D oraz podnoszenie wśród uczestników umiejętności i kompetencji w tym obszarze.
 2. Konkurs odbywa się w 4 kategoriach tematycznych:

a)     najciekawszy pomysł zrealizowany techniką druku 3D,

b)     najlepszy projekt do druku 3D,

c)     najlepszy wydruk 3D,

d)    projekt i wydruk 3D o najwyższej funkcjonalności dydaktycznej.

 1. Konkurs jest realizowany w dwóch edycjach:

a)       I edycja od dnia  26. marca 2023 roku do dnia 30. czerwca 2023 roku.

b)       II edycja od dnia 01. lutego 2024 roku do dnia 29. maja 2024 roku.

 1. Termin nadsyłania lub złożenia pracy upływa:

a)     12.06.2023 roku dla I edycji Konkursu,

b)     18.04.2024 roku dla II edycji Konkursu.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu pracy do siedziby Organizatora. Prace zgłoszone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

 1. Termin rozstrzygnięcia konkursu:

a)     15.06.2023 roku dla I edycji Konkursu,

b)     24.04.2024 roku dla II edycji Konkursu.

 1. Termin wręczenia nagród:

a)   22.06.2023 roku dla I edycji Konkursu,

b)   25.05.2024 roku dla II edycji Konkursu.

Laureatom Konkursu nagrody zostaną wręczone osobiście w trakcie Festiwalu „3D EduArt” odbywającego się w Centrum Ecotech-Complex lub zostaną przesłane w ciągu 7 dni od terminu Festiwalu określonego w tym punkcie.

 1. Na procedurę konkursową składają się:

a)     zgłoszenie pracy konkursowej,

b)     weryfikacja pracy konkursowej pod względem formalnym,

c)      ocena pracy konkursowej przez Jury Konkursowe,

d)     ogłoszenie wyników Konkursu,

e)      nagrodzenie Laureatów,

f)      wystawa nagrodzonych prac konkursowych.

 1. Nagrody w Konkursie są ufundowane ze środków finansowych pozyskanych na realizację Projektu z MEiN.
 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 888).

10. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

§ 3

Warunki udziału w Konkursie

 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby spełniające poniższe kryteria:

a)     dzieci i młodzież ucząca się w SP;

b)     młodzież oraz osoby dorosłe uczące się w SPP;

c)      osoby dorosłe.

 1. Praca konkursowa, będąca projektem i/lub wydrukiem może być zgłoszona jako praca:

a)     indywidualna – jeśli Autorem pracy konkursowej jest jedna osoba;

b)     grupowa – jeśli Autorami pracy konkursowej jest więcej niż 2 osoby. Autorzy pracy grupowej określani są mianem Współautorów pracy konkursowej.

 1. Autor indywidualnej pracy konkursowej może być Współautorem co najwyżej dwóch innych prac konkursowych zgłoszonych w danej kategorii. W przypadku większej niż dopuszczalna liczby zgłoszeń, o uznaniu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. Udział w Konkursie 3d EduArt jest dobrowolny.
 3. Zgłoszenie pracy konkursowej w Konkursie 3D EduArt odbywa się w poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie 3d.umcs.pl. W przypadku zgłoszenia pracy indywidualnej osoby pełnoletnie wypełniają formularz osobiście, zaś w imieniu osoby niepełnoletniej formularz wypełnia rodzic lub opiekun prawny zgłaszającego. Zgłoszenia pracy grupowej dokonuje jeden ze Współautorów, przy czym osoba pełnoletnia wypełnia formularz osobiście, zaś w imieniu osoby niepełnoletniej formularz wypełnia rodzic lub opiekun prawny zgłaszającego. W formularzu wymagane jest:

a)     wskazanie jednej z 4 kategorii tematycznych Konkursu określonych w § 2 pkt. 2., w której praca będzie podlegała ocenie;

b)     określenie formy pracy: indywidualna lub grupowa;

c)      wskazanie grupy wiekowej, w której praca będzie podlegała ocenie. W przypadku współautorstwa wymagane jest wskazanie grupy wiekowej obowiązującej najstarszego ze Współautorów;

d)     podanie tytułu pracy konkursowej;

e)      podanie imienia i nazwiska oraz wieku Autora pracy konkursowej lub imion i nazwisk oraz wieku wszystkich Współautorów pracy konkursowej,

f)      podanie danych kontaktowych do Autora pracy konkursowej lub Współautorów pracy konkursowej, w tym nr tel., adresu e-mail, adresu do korespondencji w przypadku osoby pełnoletniej, lub danych kontaktowych do rodzica lub prawnego opiekuna Autora pracy konkursowej lub Współautorów pracy konkursowej, w tym nr tel., adresu e-mail, adresu do korespondencji w przypadku osoby/osób niepełnoletnich,

g)     potwierdzenie przez zgłaszającego oświadczeń i zgód, w tym:

5.1.            potwierdzenie zapoznania się z warunkami Konkursu, akceptacja tych warunków i zgoda na udział w Konkursie,

5.2.           zgoda na upublicznienie pracy, w tym jej fotografii, wraz z imieniem i nazwiskiem Autora lub Współautorów, w celach informacyjno-promocyjnych projektu oraz na potrzeby przygotowania ekspozycji wystawienniczej prac konkursowych,

5.3.           zgoda na nieodpłatne udzielenie Organizatorowi zezwoleń na wykorzystanie przesłanego projektu i/lub wydruku 3D (w tym także fotografii pracy lub nagrania audio-video) w celach informacyjno-promocyjnych projektu na stronie projektu 3d.umcs.pl.

 1. Podane dane podlegają weryfikacji przez Zespół Projektowy. W przypadku stwierdzenia podania nieprawdziwych danych, praca zostanie wykluczona z kolejnych etapów procedury konkursowej.
 2. Możliwe jest zgłoszenie tej samej pracy w więcej niż jednej kategorii tematycznej Konkursu. Dla zgłoszenia w każdej z kategorii tematycznych Konkursu wymagane jest odrębne zgłoszenie.
 3. W danej kategorii dopuszczalne jest zgłoszenie maksymalnie trzech prac konkursowych przez jednego Autora lub jedną grupę Współautorów.
 4. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika więcej niż jednej pracy konkursowej w danej kategorii, nagrodzona może być tylko jedna z nich.
 5. W przypadku zgłoszenia tej samej pracy w więcej niż jednej kategorii Konkursu, praca podlega ocenie odrębnie w każdej z kategorii i może być nagrodzona w więcej niż jednej kategorii Konkursu.

 

§ 4

Przedmiot Konkursu i kryteria oceny prac konkursowych

 1. Przedmiotem Konkursu jest projekt zgłoszony w formacie *.stl lub wydruk wykonany na drukarce 3D lub z wykorzystaniem długopisu 3D zgłoszony jako praca konkursowa w jednej z 4 kategorii tematycznych:

a)     najciekawszy pomysł zrealizowany techniką druku 3D,

b)     najlepszy projekt do druku 3D,

c)      najlepszy wydruk 3D,

d)     projekt i wydruk 3D o najwyższej funkcjonalności dydaktycznej.

 1. W każdej z kategorii Konkursu ocenie podlega zgodność treści pracy z przedmiotem Konkursu w poszczególnych kategoriach.
 2. W kategorii a) najciekawszy pomysł zrealizowany techniką druku 3D

a)     ocenie podlega praca koncepcyjna Autora/ów, w szczególności praca będzie oceniana wg następujących kryteriów: innowacyjność i oryginalność pomysłu, kreatywność, estetyka wykonania;

b)     wymagane jest dostarczenie do siedziby Organizatora gotowego wydruku zgodnie z wytycznymi określonymi w § 3 w terminie wskazanym w § 2, pkt. 3;

c)      dopuszczalne jest zgłoszenie pracy będącej wydrukiem na drukarce 3D, pracy wykonanej długopisem 3D lub pracy powstałej z połączenia dwóch powyższych technik;

d)     dopuszczalne jest wykorzystanie modeli 3D i elementów modeli 3D udostępnionych w sieci Internet przez innych autorów projektów pod warunkiem zastosowania się Autora pracy konkursowej do warunków wykorzystania udostępnionego projektu. W przypadku wykorzystania elementów projektu przygotowanego przez innego autora wymagane jest zawarcie stosownej informacji w formularzu zgłoszeniowym.

 1. W kategorii b) najlepszy projekt do druku 3D

a)     oceniany będzie projekt zgłoszony w formacie *.stl, w szczególności praca będzie oceniana wg następujących kryteriów: ocena pracy koncepcyjnej, oryginalność zastosowanych przy projektowaniu rozwiązań, kreatywność, oryginalność ujęcia tematu;

b)     wymagane jest przesłanie Organizatorowi pliku *.stl zgodnie z wytycznymi określonymi w § 3 w terminie wskazanym w § 2, pkt. 3;

 1. W kategorii c) najlepszy wydruk 3D

a)     ocenie podlegać będzie gotowy wydruk, w szczególnościpraca będzie oceniana wg następujących kryteriów: ocena jakości wydruku, stopień skomplikowania wydruku (zastosowany materiał, złożoność), estetyka.

b)     wymagane jest dostarczenie do siedziby Organizatora gotowego wydruku zgodnie z wytycznymi określonymi w § 3 w terminie wskazanym w § 2, pkt. 3;

c)      dopuszczalny jest wydruk modeli 3D i elementów modeli 3D udostępnionych w sieci Internet przez innych autorów projektów pod warunkiem zastosowania się Autora pracy konkursowej do warunków wykorzystania udostępnionego projektu. W przypadku wykorzystania elementów projektu przygotowanego przez innego autora wymagane jest zawarcie stosownej informacji w formularzu zgłoszeniowym.

 1. W kategorii d) projekt i wydruk 3D o najwyższej funkcjonalności dydaktycznej

a)     oceniana będzie użyteczność projektu do celów edukacyjnych, w szczególności praca będzie oceniana wg następujących kryteriów: ocena użyteczności wydruku w nauczaniu przedmiotowym, kreatywność, oryginalność ujęcia tematu.

b)     wymagane jest dostarczenie do siedziby Organizatora projektu *.stl i/lub gotowego wydruku zgodnie z wytycznymi określonymi w § 3 w terminie wskazanym w § 2, pkt. 3.

c)      wymagane jest wskazanie powiązania z podstawą programową lub tematem lekcji, dla której wydruk lub projekt został przygotowany.

 1. W kategorii tematycznej a) najciekawszy pomysł zrealizowany techniką druku 3D prace konkursowe będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:

a)     grupa I – uczniowie SP klas 1-3,

b)     grupa II – uczniowie SP klas 4-8,

c)      grupa III – uczniowie SPP,

d)     grupa IV – dorośli.

 1. W kategoriach tematycznych b) najlepszy projekt do druku 3D, c) najlepszy wydruk 3D oraz d) projekt i wydruk 3D o najwyższej funkcjonalności dydaktycznej prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

a)     grupa I – uczniowie SP klas 4-8,

b)     grupa II – uczniowie SPP,

c)      grupa III – dorośli.

 

 • § 5

Rozstrzygnięcie konkursu

 1. W celu rozstrzygnięcia Konkursu dla każdej z edycji odrębnie powołane zostanie min. 5-os. Jury Konkursowe, którego zadaniem będzie ocena nadesłanych prac konkursowych i wyłonienie Laureatów Konkursu.
 2. W skład Jury Konkursu wejdą reprezentanci m.in.: Centrum Ecotech-Complex, Instytutu Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Miasta Lublin, firmy EiSystem oraz ZP.
 3. Oceny zgłoszeń pod względem formalnym dokona ZP. Prace konkursowe nie spełniające wymagań formalnych nie zostaną poddane ocenie Jury Konkursu. ZP zastrzega sobie prawo do kontaktu z osobami zgłaszającymi prace konkursowe w celu uzupełnienia danych zgłoszeniowych lub weryfikacji danych zgłoszeniowych.
 4. Jury Konkursu zastrzega sobie prawo weryfikacji prac przesłanych przez uczestników Konkursu pod kątem zgodności ze stawianymi wymaganiami w poszczególnych kategoriach. Prace nie spełniające wymagań Konkursu nie zostaną dopuszczone do dalszej procedury konkursowej.
 5. Jury Konkursu dokona oceny prac konkursowych odrębnie w czterech kategoriach tematycznych wskazanych w § 2 pkt. 2, w każdej grupie wiekowej wskazanej w § 4 pkt. 7 i 8, zgodnie z kryteriami określonymi w § 4 odrębnie dla każdej z kategorii.
 6. Jury Konkursu wyłoni Laureatów w kategoriach tematycznych wskazanych w § 2 pkt. 2, w każdej grupie wiekowej wskazanej w § 4 pkt. 7 i 8.
 7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po posiedzeniu Jury Konkursu za pośrednictwem strony www, a Laureaci lub ich opiekunowie zgłaszający prace zostaną poinformowani e-mailowo i/lub telefonicznie o wygranej.
 8. Laureaci konkursu zostaną zaproszeni do udziału w Festiwalu 3D EduArt. Udział w Festiwalu jest nieodpłatny. Udział w Festiwalu nie jest obowiązkowy. Organizatorzy nie pokrywają kosztów transportu i noclegu w związku z udziałem Laureatów i/lub ich opiekunów w Festiwalu.
 9. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe zostaną upublicznione w ramach prezentacji prac towarzyszącej Festiwalowi 3D EduArt i/lub wystawione na wystawie wydruków 3D w Centrum Ecotech-Complex i/lub Instytucie Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 10. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, które wręczane będą podczas Festiwalu 3D EduArt. W przypadku nieobecności Laureata podczas ww. Festiwalu nagrody wysłane zostaną pocztą na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

 

 • § 6

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu udostępniony jest na stronie www.
 2. Kwestie nieuregulowane niniejszym dokumentem rozstrzygane są przez Kierownika Merytorycznego Projektu.
 3. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do ZP i dokonywana jest w oparciu o wytyczne Projektu.
 4. ZP zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Aktualizacja Regulaminu na stronie www będzie następowała niezwłocznie po wprowadzeniu zmian.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Lublin, dnia 25.03.2023 r.

Ostatnia aktualizacja: Lublin, dnia 11.05.2023 r.

Plik z regulaminem do pobrania w linku poniżej