Realizacja zajęć z „Projektowania uniwersalnego" na Wydziale Pedagogiki i Psychologii

Zadanie skierowane jest do 56 studentów z Wydziału Pedagogiki i Psychologii.

Uczestnikami zajęć będą studenci z kierunku studiów:

1) Animacja kultury – 14 osób – studenci studiów stacjonarnych I stopnia:

 • w module I studenci wezmą udział podczas II semestru studiów w roku akademickim 2020/2021
 • w module II studenci wezmą udział podczas IV semestru studiów w roku akademickim 2021/2022

Moduł I
Przedmiot I
Uniwersalne projektowanie – od założeń do praktyki w wymiarze 15 godz. dydaktycznych, w tym:

 • warsztaty – 9 godz. dydaktycznych
 • zajęcia terenowe – 6 godz. dydaktycznych

Ramowy program zajęć

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami uniwersalnego projektowania oraz różnorodnymi strategiami ich implementowania. Warsztaty służą ponadto uświadomieniu sobie związków między ideą uniwersalnego projektowania a inkluzją społeczną.

Zakres tematyczny

 1. Zasady uniwersalnego projektowania
 2. Projektowanie uniwersalne w architekturze, medycynie, inżynierii, informatyce studia przypadków
 3. Universal Design for Learning (UDL) zasady i dobre praktyki
 4. Specjalne czy różnorodne potrzeby edukacyjne? dyskusja z udziałem zaproszonych gości (osób z niepełnosprawnościami, które wykonują zadania zawodowe związane z edukacją w ramach III sektora. Ich zadaniem będzie ocena pomysłów studentów i jej omówienie. )
 5. Idea inkluzji społecznej, włączenie w edukacji
 6. Projektowanie uniwersalne w psychologii możliwości, bariery, wyzwania
 7. Projektowanie uniwersalne pragmatyka życiowa (zajęcia w terenie 6 godz.)
 8. Celem współpracy z instytucjami zajmującymi się osobami wykluczonymi jest pokazanie w praktyce studentom rozwiązań mających na celu optymalne dostosowania metod, sprzętu i przestrzeni do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Przedmiot II
Savoir vivre bez barier w wymiarze 15 godz. dydaktycznych

Ramowy program zajęć

Celem przedmiotu jest nabywanie przez studenta kompetencji projektowania uniwersalnego procesu edukacji, w tym zajęć edukacyjnych dla grupy uczniów; chodzi o zwiększenia wiedzy pod kątem różnych rodzajów niepełnosprawności.

Zakres tematyczny

 1. Poznanie rodzajów potrzeb, wynikających m.in. z niepełnosprawności (wzroku, słuchu, narządu ruchu, intelektualna i spektrum autyzmu) czy wieku
 2. Zasady projektowania uniwersalnego uwzględniające potrzeby i niezbędne wsparcie każdego z uczestników procesu edukacji, w tym uczniów z niepełnosprawnością (wzroku, słuchu, narządu ruchu, intelektualna i spektrum autyzmu)
 3. Savoir vivre w kontaktach z osobami z niepełnosprawnościami
 4. Projektowanie uniwersalne w zakresie metod komunikacji alternatywnej i wspomagającej a zapewnienie różnorodnych środków przekazu informacji
 5. Doradztwo osobie z niepełnosprawnością i jej rodzinie w wyborze instrumentów umożliwiających integrację społeczną
 6. Formy różnorodnej ekspresji uczniów z niepełnosprawnością
 7. Symulacja różnych sytuacji funkcjonowania osób niepełnosprawnych i osób starszych
 8. Panel dyskusyjny w ramach spotkania z zaproszonym gościem (np. osoba z niepełnosprawnością ruchową, na co dzień poruszająca się na wózku inwalidzkim)

Termin realizacji zajęć: II semestr studiów I stopnia
Prowadzący zajęcia: kadra akademicka Wydz. PiP
Miejsce realizacji zajęć: Wydział Pedagogiki i Psychologii

Moduł II
Przedmiot III
Projektowanie superrewizji w pracy animatora kultury z osobami wykluczonymi społecznie w wymiarze 15 godz. dydaktycznych

Ramowy program zajęć

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wiedzą na temat superwizji w pracy z osobami wykluczonymi społecznie oraz rozwinięcie ich umiejętności analizy sytuacji problemowej na podstawie posiadanych kompetencji superwizyjnych. Jednocześnie poznają praktyczne zastosowanie zasad projektowania uniwersalnego w projektowaniu superwizji w ramach pracy kulturalnej z osobami wykluczonymi.

Zakres tematyczny

 1. Superwizja i jej projektowanie w działalności artystycznej
 2. Zalety i wady superwizji w pracy z osobami wykluczonymi społecznie
 3. Efektywność superwizji a predyspozycje osobowościowe superwizora
 4. Projektowanie uniwersalne w superwizji pozwalające na lepsze rozumienie diagnozy, ustaleń kontraktowych, procesu artystycznego z osobami wykluczonymi
 5. Analiza problemów w superwizji - różnorodne modele


Przedmiot IV
Projektowanie uniwersalne projektów edukacyjnych dotyczących przełamywania barier w funkcjonowaniu osób wykluczonych w wymiarze 15 godz. dydaktycznych, w tym:

 • warsztaty
 • prezentacja projektu edukacyjnego w grupach

Ramowy program zajęć

Celem zajęć jest wyposażenie studentów w umiejętności pracy metodą projektu edukacyjnego dotyczącego osób wykluczonych. W ramach prowadzonego studium projektowego studenci będą mieć możliwość łączenia działań praktycznych z samodzielnym zdobywanymi wiadomościami na temat osób wykluczonych. Opracują konkretne działania edukacyjne przeciwdziałające wykluczaniu oraz dokonają opisu prowadzonego projektu.

Zakres tematyczny

 1. Metody projektu edukacyjnego w zakresie projektowania uniwersalne skierowanego do osób wykluczonych
 2. Rodzaje projektów
 3. Etapy pracy metodą projektów
 4. Przygotowanie projektu planowanie i procedura pracy
 5. Wybór celów i tematu w aspekcie przełamywania barier w funkcjonowaniu osób wykluczonych
 6. Zapoznanie z instrukcją opisu projektu
 7. Realizacja projektu przez studentów
 8. Opracowanie scenariuszy zajęć
 9. Prezentacja projektów w opisie i działaniu
 10. Ocena i samoocena
 11. Omówienie podstawowych zagadnień dotyczących wykluczenia społecznego z uwzględnieniem m.in. osób starszych i odmiennych kulturowo.

Termin realizacji zajęć: IV semestr studiów I stopnia
Prowadzący zajęcia: kadra akademicka Wydz. PiP
Miejsce realizacji zajęć: Wydział Pedagogiki i Psychologii


2) Pedagogika – 14 osób – studenci studiów stacjonarnych I stopnia:

 • w module I studenci wezmą udział podczas II semestru studiów w roku akademickim 2020/2021
 • w module II studenci wezmą udział podczas IV semestru studiów w roku akademickim 2021/2022

Moduł I
Przedmiot I
Uniwersalne projektowanie – od założeń do praktyki w wymiarze 15 godz. dydaktycznych, w tym:

 • warsztaty – 9 godz. dydaktycznych
 • zajęcia terenowe – 6 godz. dydaktycznych

Ramowy program zajęć

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami uniwersalnego projektowania oraz różnorodnymi strategiami ich implementowania. Warsztaty służą ponadto uświadomieniu sobie związków między ideą uniwersalnego projektowania a inkluzją społeczną.

Zakres tematyczny

 1. Zasady uniwersalnego projektowania
 2. Projektowanie uniwersalne w architekturze, medycynie, inżynierii, informatyce studia przypadków
 3. Universal Design for Learning (UDL) zasady i dobre praktyki
 4. Specjalne czy różnorodne potrzeby edukacyjne? dyskusja z udziałem zaproszonych gości (osób z niepełnosprawnościami, które wykonują zadania zawodowe związane z edukacją w ramach III sektora. Ich zadaniem będzie ocena pomysłów studentów i jej omówienie. )
 5. Idea inkluzji społecznej, włączenie w edukacji
 6. Projektowanie uniwersalne w psychologii możliwości, bariery, wyzwania
 7. Projektowanie uniwersalne pragmatyka życiowa (zajęcia w terenie 6 godz.)
 8. Celem współpracy z instytucjami zajmującymi się osobami wykluczonymi jest pokazanie w praktyce studentom rozwiązań mających na celu optymalne dostosowania metod, sprzętu i przestrzeni do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Przedmiot II
Savoir vivre bez barier w wymiarze 15 godz. dydaktycznych

Ramowy program zajęć

Celem przedmiotu jest nabywanie przez studenta kompetencji projektowania uniwersalnego procesu edukacji, w tym zajęć edukacyjnych dla grupy uczniów; chodzi o zwiększenia wiedzy pod kątem różnych rodzajów niepełnosprawności.

Zakres tematyczny

 1. Poznanie rodzajów potrzeb, wynikających m.in. z niepełnosprawności (wzroku, słuchu, narządu ruchu, intelektualna i spektrum autyzmu) czy wieku
 2. Zasady projektowania uniwersalnego uwzględniające potrzeby i niezbędne wsparcie każdego z uczestników procesu edukacji, w tym uczniów z niepełnosprawnością (wzroku, słuchu, narządu ruchu, intelektualna i spektrum autyzmu)
 3. Savoir vivre w kontaktach z osobami z niepełnosprawnościami
 4. Projektowanie uniwersalne w zakresie metod komunikacji alternatywnej i wspomagającej a zapewnienie różnorodnych środków przekazu informacji
 5. Doradztwo osobie z niepełnosprawnością i jej rodzinie w wyborze instrumentów umożliwiających integrację społeczną
 6. Formy różnorodnej ekspresji uczniów z niepełnosprawnością
 7. Symulacja różnych sytuacji funkcjonowania osób niepełnosprawnych i osób starszych
 8. Panel dyskusyjny w ramach spotkania z zaproszonym gościem (np. osoba z niepełnosprawnością ruchową, na co dzień poruszająca się na wózku inwalidzkim)

Termin realizacji zajęć: II semestr studiów I stopnia
Prowadzący zajęcia: kadra akademicka Wydz. PiP
Miejsce realizacji zajęć: Wydział Pedagogiki i Psychologii

Moduł II
Przedmiot III
Projektowanie uniwersalne w przeciwdziałaniu poczuciu wykluczenia w wymiarze 15 godz. dydaktycznych

Ramowy program zajęć

Cele zajęć

 • wyposażenie studentów w wiedzę na temat psychologicznych i pedagogicznych uzasadnień wykorzystywania oceniania kształtującego w przeciwdziałaniu powstawania zjawisk: stygmatyzacji w relacjach społecznych oraz poczucia wykluczenia ocenianych
 • kształtowanie umiejętności świadomego zbierania danych w procesie oceniania, formułowania ocen i komunikowania informacji zwrotnej w odniesieniu do różnych podmiotów

Zakres tematów

 1. Ocenianie istota, proces formowania, tendencyjność i błędy w procesie oceniania oraz psychologiczne i pedagogiczne zasady dobrego oceniania
 2. Ocenianie kształtujące teorie: Reflected Best Self i samospełniającego się proroctwa jako uzasadnienie koncepcji oceniania kształtującego
 3. Projektowanie zasad formułowania wspierającej informacji zwrotnej z wykorzystaniem danych kontekstowych
 4. Warunki skutecznego komunikowania ocen
 5. Projektowanie działań kontrolno-oceniających przeciwdziałający stygmatyzacja
 6. Symulacja komunikowania ocen wspierających osoby z poczuciem wykluczenia

Termin realizacji zajęć: IV semestr studiów I stopnia
Prowadzący zajęcia: kadra akademicka Wydz. PiP
Miejsce realizacji zajęć: Wydział Pedagogiki i Psychologii

 

3) Praca socjalna – 14 osób – studenci studiów stacjonarnych I stopnia:

 • w module I studenci wezmą udział podczas II semestru studiów w roku akademickim 2020/2021
 • w module II studenci wezmą udział podczas IV semestru studiów w roku akademickim 2021/2022

Moduł I
Przedmiot I
Uniwersalne projektowanie – od założeń do praktyki w wymiarze 15 godz. dydaktycznych, w tym:

 • warsztaty – 9 godz. dydaktycznych
 • zajęcia terenowe – 6 godz. dydaktycznych

Ramowy program zajęć

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami uniwersalnego projektowania oraz różnorodnymi strategiami ich implementowania. Warsztaty służą ponadto uświadomieniu sobie związków między ideą uniwersalnego projektowania a inkluzją społeczną.

Zakres tematyczny

 1. Zasady uniwersalnego projektowania
 2. Projektowanie uniwersalne w architekturze, medycynie, inżynierii, informatyce studia przypadków
 3. Universal Design for Learning (UDL) zasady i dobre praktyki
 4. Specjalne czy różnorodne potrzeby edukacyjne? dyskusja z udziałem zaproszonych gości (osób z niepełnosprawnościami, które wykonują zadania zawodowe związane z edukacją w ramach III sektora. Ich zadaniem będzie ocena pomysłów studentów i jej omówienie. )
 5. Idea inkluzji społecznej, włączenie w edukacji
 6. Projektowanie uniwersalne w psychologii możliwości, bariery, wyzwania
 7. Projektowanie uniwersalne pragmatyka życiowa (zajęcia w terenie 6 godz.)
 8. Celem współpracy z instytucjami zajmującymi się osobami wykluczonymi jest pokazanie w praktyce studentom rozwiązań mających na celu optymalne dostosowania metod, sprzętu i przestrzeni do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Przedmiot II
Savoir vivre bez barier w wymiarze 15 godz. dydaktycznych

Ramowy program zajęć

Celem przedmiotu jest nabywanie przez studenta kompetencji projektowania uniwersalnego procesu edukacji, w tym zajęć edukacyjnych dla grupy uczniów; chodzi o zwiększenia wiedzy pod kątem różnych rodzajów niepełnosprawności.

Zakres tematyczny

 1. Poznanie rodzajów potrzeb, wynikających m.in. z niepełnosprawności (wzroku, słuchu, narządu ruchu, intelektualna i spektrum autyzmu) czy wieku
 2. Zasady projektowania uniwersalnego uwzględniające potrzeby i niezbędne wsparcie każdego z uczestników procesu edukacji, w tym uczniów z niepełnosprawnością (wzroku, słuchu, narządu ruchu, intelektualna i spektrum autyzmu)
 3. Savoir vivre w kontaktach z osobami z niepełnosprawnościami
 4. Projektowanie uniwersalne w zakresie metod komunikacji alternatywnej i wspomagającej a zapewnienie różnorodnych środków przekazu informacji
 5. Doradztwo osobie z niepełnosprawnością i jej rodzinie w wyborze instrumentów umożliwiających integrację społeczną
 6. Formy różnorodnej ekspresji uczniów z niepełnosprawnością
 7. Symulacja różnych sytuacji funkcjonowania osób niepełnosprawnych i osób starszych
 8. Panel dyskusyjny w ramach spotkania z zaproszonym gościem (np. osoba z niepełnosprawnością ruchową, na co dzień poruszająca się na wózku inwalidzkim)

Termin realizacji zajęć: II semestr studiów I stopnia
Prowadzący zajęcia: kadra akademicka Wydz. PiP
Miejsce realizacji zajęć: Wydział Pedagogiki i Psychologii

Moduł II
Przedmiot III
Projektowanie uniwersalne w pracy socjalnej z rodziną w wymiarze 15 godz. dydaktycznych

Ramowy program zajęć

Celem zajęć z zakresu projektowania w zakresie innowacyjnych metod pracy socjalnej z rodziną jest wyposażenie studentów w wiedzę na temat m.in. metod pracy z rodziną: dialog motywujący, podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, konferencja grupy rodzinnej, projekt socjalny. Wpisuje się one w model systemowej pracy z rodziną doświadczającą różnego rodzaju problemów społecznych/zagrożoną wykluczeniem społecznym. Jednocześnie pozwoli nauczyć studenta w jaki sposób ma przygotować do pracy z rodziną zagrożoną wykluczeniem usługi i produkty (usługi edukacyjne, pomoce dydaktyczne, programy rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne itp.). Podczas zajęć projektowania uniwersalnego w obszarze edukacji innowacyjnych metod pracy socjalnej z rodziną nauczy się savoir vivre w stosunku do różnych osób wykluczonych, żeby nie stygmatyzować i dodatkowo nie wykluczać społecznie. Bazuje na podejściu empowermentu. Studenci nabędą także umiejętności stosowania w/w metod w praktyce poprzez praktyczną prace w grupach, tworzenia projektów socjalnych.

Zakres tematyczny

 1. Praca socjalna z rodziną- podejście funkcjonalne i systemowe
 2. Dialog motywujący w pracy socjalnej z rodziną
 3. Projektowanie uniwersalne pracy z rodziną z wykorzystaniem podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach
 4. Projektowanie uniwersalne konferencji grupy rodzinnej dotkniętej wykluczeniem
 5. Projektowanie uniwersalne prawidłowych sposobu kontaktów w rodzinie z osobami ze specjalnymi potrzebami, w tym starszymi
 6. Projektowanie uniwersalne projektów socjalnych jako sposobów twórczego rozwiązywania problemów społecznych w rodzinie

Przedmiot IV
Projektowanie działań edukacyjnych i włączających w obszarze edukacji globalnej w wymiarze 15 godz. dydaktycznych

Ramowy program zajęć

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę na temat roli, zadań i metod edukacji globalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dyskryminacji osób ze względu na wiek i niepełnosprawność oraz umiejętności konstruowania programów edukacyjnych służących kształtowaniu kompetencji obywatelskich.
Uczestnicy będą mogli w czasie zajęć zrozumieć zagadnienia globalnego obywatelstwa we współzależnym świecie, w szczególności postaw wobec osób wykluczonych i dyskryminowanych. Rozwiną swoje umiejętności rozpoznawania problemów globalnych współzależności, wykorzystania metod i form pracy edukacji globalnej do projektowania działań edukacyjnych i włączających defaworyzowane grupy społeczne.

Zakres tematyczny

 1. Edukacja globalna i na rzecz zrównoważonego rozwoju
 2. Projektowanie uniwersalne w kontekście celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (CZR) w zapobieganiu i niwelowaniu dyskryminacji i wykluczeniu
 3. Opracowywanie analiz zasobów i potencjału grup wykluczonych i dyskryminowanych
 4. Projektowanie metod i form rozwijania kompetencji obywatelskich w perspektywie lokalnej i globalnej
 5. Konstruowanie projektów uniwersalnych wobec osób wykluczonych i dyskryminowanych w aspekcie edukacji globalnej i dla zrównoważonego rozwoju

Termin realizacji zajęć: IV semestr studiów I stopnia
Prowadzący zajęcia: kadra akademicka Wydz. PiP
Miejsce realizacji zajęć: Wydział Pedagogiki i Psychologii

 

4) Psychologia – 14 osób – studenci studiów jednolitych magisterskich:

 • w module I studenci wezmą udział podczas VI semestru studiów w roku akademickim 2020/2021
 • w module II studenci wezmą udział podczas VII semestru studiów w roku akademickim 2021/2022
 • w module III studenci wezmą udział podczas VIII semestru studiów w roku akademickim 2021/2022

Moduł I
Przedmiot I
Uniwersalne projektowanie - od założeń do praktyki w wymiarze 30 godz. dydaktycznych, w tym:

 • warsztaty – 24 godz. dydaktycznych
 • zajęcia praktyczne – 6 godz. dydaktycznych

Ramowy program zajęć

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami uniwersalnego projektowania oraz różnorodnymi strategiami ich implementowania. Warsztaty służą ponadto uświadomieniu sobie związków między ideą uniwersalnego projektowania a inkluzją społeczną.

Zakres tematyczny

 1. Zasady uniwersalnego projektowania
 2. Projektowanie uniwersalne w architekturze, medycynie, inżynierii, informatyce studia przypadków
 3. Universal Design for Learning (UDL) zasady i dobre praktyki
 4. Specjalne czy różnorodne potrzeby edukacyjne? dyskusja z udziałem zaproszonych gości (osób z niepełnosprawnościami)
 5. Idea inkluzji społecznej, włączenie w edukacji
 6. Projektowanie uniwersalne w psychologii możliwości, bariery, wyzwania
 7. Projektowanie uniwersalne pragmatyka życiowa (zajęcia praktyczne)

Termin realizacji zajęć: VI semestr jednolitych studiów magisterskich
Prowadzący zajęcia: kadra akademicka Wydz. PiP
Miejsce realizacji zajęć: Wydział Pedagogiki i Psychologii i zajęcia w terenie (np. placówki typu: SCWEW, placówki prowadzące kształcenie specjalne, organizacje pozarządowe działające na rzecz os. niepełnosprawnych)

Moduł II
Przedmiot II
Projektowanie uniwersalne w diagnozie psychologicznej w wymiarze 30 godz. dydaktycznych

Ramowy program zajęć

 1. Zasady tworzenia testów a zasady uniwersalnego projektowania ujęcie porównawcze
 2. Dostosowania testów a problem równoległości
 3. Przegląd rozwiązań - case studies
 4. Tworzenie autorskich narzędzi wg idei universal design – warsztaty wzbogacone badaniami focusowymi z udziałem przedstawicieli wybranych grup SPE
 5. Problem tworzenia norm w paradygmacie projektowania uniwersalnego; rola i zasady generowania profili funkcjonalnych
 6. Wykorzystanie klasyfikacji ICF w diagnozie psychologicznej
 7. Projektowanie uniwersalne w psychologii dobre praktyki (spotkanie z autorami zwalidowanych rozwiązań w przedmiotowym obszarze)

Termin realizacji zajęć: VII semestr jednolitych studiów magisterskich
Prowadzący zajęcia: kadra akademicka Wydz. PiP
Miejsce realizacji zajęć: Wydział Pedagogiki i Psychologii

Moduł III
Przedmiot III
Universal Design for Learning (UDL) perspektywa multidyscyplinarna w wymiarze 30 godz. dydaktycznych

Ramowy program zajęć

 1. UDL prezentacja zasad i przykładów implementacji
 2. Ocena wybranych materiałów dydaktycznych pod kątem zasad UDL case studies
 3. Osiągnięcia współczesnej nauki a UDL (medycyna, neurobiologia, kognitywistyka, AI) perspektywa teoretyczna i praktyczne rozwiązania
 4. Warsztaty UDL projektujemy materiały postdiagnostyczne
 5. Ocena autorskich materiałów przez sędziów kompetentnych i potencjalnych użytkowników (udział gości zewnętrznych osoby z niepełnosprawnościami, które wykonują zadania zawodowe związane z edukacją w ramach III sektora
 6. Korekta autorskich materiałów
 7. Uniwersalne projektowanie jako jeden ze standardów pracy psychologa

Termin realizacji zajęć: VIII semestr jednolitych studiów magisterskich
Prowadzący zajęcia: kadra akademicka Wydz. PiP
Miejsce realizacji zajęć: Wydział Pedagogiki i Psychologii


W 2023 r. przedmioty zrealizowane w ramach projektu zostaną ujęte w programach studiów jako zajęcia obowiązkowe