O projekcie

Tytuł projektu: Uniwersalność +

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
OŚ PRIORYTETOWA III SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU
3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Numer umowy: POWR.03.05.00-00-PU01/19-00

Okres realizacji projektu: od 2020-07-01 do 2023-09-30

Wartość projektu: 696 817,50 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 675 844,50 zł


Cele projektu:

 1. podniesienie kompetencji u co najmniej 108 osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym na UMCS w zakresie projektowania uniwersalnego poprzez realizację dodatkowych zajęć zgodnych z modelowymi rozwiązaniami w tym zakresie do 30.09.2023 r.
 2. podniesienie kompetencji dydaktycznych u co najmniej 22 pracowników kadry dydaktycznej UMCS w zakresie nauczania projektowania uniwersalnego poprzez objęcie ich profesjonalnym szkoleniem/mi i samodzielne przeprowadzenie zajęć w tym zakresie do 30.09.2023 r.
 3. wsparcie zmian organizacyjnych na UMCS poprzez wprowadzenie w programach kształcenia na 9 kierunkach obowiązkowych modułów zajęć w zakresie projektowania uniwersalnego do 30.09.2023 r.

 

Projekt w sposób bezpośredni przyczyni się do osiągnięcia następujących celów szczegółowych POWER:

1) podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa - dzięki realizacji projektu studenci 9 kierunków na UMCS będą mieli możliwość nabycia/podniesienia kompetencji w zakresie projektowania uniwersalnego poprzez uczestnictwo w dodatkowych zajęciach w tym zakresie. Realizacja zajęć z projektowania uniwersalnego umożliwi studentom testowanie innowacyjnych rozwiązań zgodnych z potrzebami użytkowników końcowych, jednocześnie studenci ci nabędą kompetencje konkurencyjne na rynku pracy. Poprzez możliwość pogłębienia świadomości istnienia mechanizmów psychologicznych i społecznych zachodzących w relacji człowieka z otoczeniem w aspekcie dostępności, w tym w szczególności niepełnosprawności - studenci/absolwenci zyskają pełniejszy obraz własnej roli i odpowiedzialności związanej z kreowaniem otoczenia.

2) wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego - wprowadzenie zajęć dodatkowych z zakresu projektowania uniwersalnego, a docelowo włączenie ich jako obowiązkowych do programu studiów na 9 kierunkach umożliwi testowanie innowacyjnych rozwiązań zgodnych z potrzebami użytkowników końcowych jednocześnie dając studentom kompetencje konkurencyjne na rynku pracy. Zakres programowy tych kierunków zostanie rozszerzony o treści i zagadnienia najbardziej aktualne i pożądane w gospodarce i społeczeństwie. Również pracownicy kadry dydaktycznej UMCS podniosą swoje kompetencje w zakresie nauczania projektowania uniwersalnego dzięki objęciu profesjonalnymi szkoleniami i samodzielnemu przeprowadzeniu zajęć w tym zakresie, co bezpośredni przełoży się wyższą jakość usługi edukacyjnej świadczonej przez UMCS.


Projekt będzie miał charakter pilotażowy
- zajęcia realizowane w projekcie będą miały charakter dodatkowy/wybieralny poza siatkami zajęć i zostaną na zakończenie projektu wprowadzone jako zajęcia obowiązkowe w programie studiów począwszy od roku akademickiego 2023/2024


Grupa docelowa:

203 studentów studiów stacjonarnych z następujących kierunków:

Wydział Pedagogiki i Psychologii

 • Animacja kultury: studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia - łącznie 14 osób, w tym 10 K i 4 M
 • Pedagogika: studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia - łącznie 14 osób, w tym 12 K i 2 M
 • Praca socjalna: studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia - łącznie 14 osób, w tym 11 K i 3 M
 • Psychologia: studenci III roku studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich - łącznie 14 osób, w tym 11 K i 3 M

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

 • Gospodarka przestrzenna - studenci II roku studiów stacjonarnych I stopnia - łącznie 15 osób, w tym 9 K i 6 M
 • Turystyka i rekreacja - studenci II roku studiów stacjonarnych I stopnia x 2 roczniki - łącznie 60 osób (2 edycje x 30 os.), w tym 40 K i 20 M

Wydział Filozofii i Socjologii

 • Socjologia: studenci II roku studiów stacjonarnych I stopnia x 2 roczniki- łącznie 24 osoby (2 edycje po 12 os.), w tym 16 K i 8 M
 • Zarządzanie w Politykach Publicznych: studenci II roku studiów I stopnia x 2 roczniki- łącznie 24 osoby (2 edycje po 12 os.), w tym 11 K i 13 M
 • Kreatywność społeczna: studenci II roku studiów I stopnia x 2 roczniki- łącznie 24 os. (2 edycje po 12 os.), w tym 18 K i 6 M

 

24 pracowników naukowo-dydaktycznych/dydaktycznych Uczelni, którzy będą prowadzić zajęcia ze studentami z zakresu projektowania uniwersalnego (w tym 18 K i 6 M)