Realizacja szkoleń z zakresu projektowania uniwersalnego dla kadry akademickiej

Zadanie skierowane jest do 24 nauczycieli akademickich UMCS, w tym:

 • z Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej – 10 osób
 • z Wydział Pedagogiki i Psychologii – 9 osób
 • z Wydział Filozofii i Socjologii – 5 osób


Wszyscy uczestnicy zostaną objęci następującym wsparciem szkoleniowym:

1) szkolenie wprowadzające do tematyki projektowania uniwersalnego
realizowane przez eksperta z UMCS – dr Andrzej Juros, w wymiarze 4 godz. dydaktycznych (2 grupy x 4 godz. dydaktyczne) w zakresie

Projektowanie uniwersalne jako metoda i proces włączania osób z niepełnosprawnością w pełnię życia

Cel szkolenia:
podniesienie jakości kształcenia z zakresu projektowania uniwersalnego na kierunkach studiów

Program szkolenia:

 1. Projektowanie uniwersalne – wprowadzenie
 2. Prawne uwarunkowania projektowania przestrzeni przyjaznej dla osób ze szczególnymi potrzebami
 3. Przegląd wybranych aktów prawnych, programów
 4. Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych - czyli porozmawiajmy o prawach człowieka
 5. Poczucie jakości życia jako czynnik zmiany
 6. Podstawowe dane dotyczące liczby osób z niepełnosprawnością
 7. Projektowanie rozwiązań dostępnych dla wszystkich użytkowników
 8. Zasady savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych
 9. Monitoring, rekomendacje i ich wdrażanie w praktyce społeczności lokalnych
 10. Dyskusja, polecana literatura

 

2) szkolenie pogłębione z zakresu projektowania uniwersalnego
realizowane przez podmiot zewnętrzny w łącznym wymiarze 16 godz. dydaktycznych podzielnone na 2 moduły

a) Projektowanie uniwersalne i doświadczanie niepełnosprawności – metody prowadzenia zajęć w wymiarze 8 godz. dydaktycznych (2 grupy x 8 godz. dydaktycznych)

Program szkolenia:

 1. Różnorodność możliwości fizycznych, sensorycznych i umysłowych użytkowników przestrzeni /produktów / usług: Osoby z niepełnosprawnością wzroku; Osoby z niepełnosprawnością słuchu; Osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu; Osoby z niepełnosprawnością intelektualną; Osoby ze spektrum autyzmu; Seniorzy i seniorki; Rodzice i opiekunowie z małymi dziećmi
 2. Dla każdej z grup użytkowników: możliwe bariery architektoniczne i infrastrukturalne, na które należy zwrócić uwagę; sposób komunikacji, podstawy savoir-vivre wobec poszczególnych grup użytkowników
 3. Podstawowe pojęcia (niepełnosprawność, bariery itp.)
 4. Lista możliwych scenariuszy zajęć do wprowadzenia modułu I
 5. Lista pytań / umiejętności, które studenci powinni posiąść po przejściu modułu I (efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz metody ich osiągania przez studentów, a także sposób weryfikacji efektów kształcenia)

 

b) Praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu projektowania uniwersalnego w wymiarze 8 godz. dydaktycznych (4 grupy x 8 godz. dydaktycznych)

Program szkolenia:

 1. Projektowanie uniwersalne rozwój koncepcji, współczesny odbiór podstawowe zagadnienia; 8 zasad projektowania uniwersalnego, koncepcja łańcucha dostępności
 2. Korelacja pomiędzy niepełnosprawnością a dostępnością środowiska (procesów, produktów, usług)
 3. Możliwość praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu projektowania uniwersalnego w pracy (adekwatnie do kierunku studiów)
 4. Lista możliwych scenariuszy zajęć do wprowadzenia modułu II
 5. Lista pytań / umiejętności, które studenci powinni posiąść po przejściu modułu I (efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz metody ich osiągania przez studentów, a także sposób weryfikacji efektów kształcenia)

Termin realizacji zajęć: wrzesień – październik 2020 r.

 

Załączniki