Przydatne odnośniki

Wybrane ośrodki badań struktury jądrowej

Interaktywne tablice własności jąder atomowych

Oprogramowanie

Programy freeware:

  • Isotope Explorer - interfejs pozwalający na odczyt informacji o własnościach jąder atomowych z baz danych dostępnych w internecie lub zapisanych na dysku
  • Radiation Decay - informacje o rozpadach promieniotwórczych 497 nuklidów zawierające półokres rozpadu, szeregi promieniotwórcze, prawdopodobieństwa rozpadu, energie produktów rozpadu (α, β, γ)
  • Spectrum Analyser - przeglądanie widm zapisanych w binarnych formatach analizatorów wielokanałowych oraz konwersja widm na format tekstowy.
  • LT - fitowanie widm czasów życia pozytonów [J.Kansy, Nucl.Instr&Meth A374 (1996) 235].

Programy dostępne na terenie SPJ:

  • Origin - obróbka danych (np. dopasowanie funkcji do danych doświadczalnych) oraz ich graficzna prezentacja.
  • Tukan 8k - analiza widm γ i α (dopasowanie pików funkcją Gaussa, itp.).