Popularyzacja

Popularyzacja

Akademia kreatywnego rozwoju

Link do strony projektu: akr.umcs.pl

Tytuł i nr.: Akademia kreatywnego rozwoju,POWR.03.01.00-00-U015/17-00

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA III SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU
Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Okres realizacji projektu: od 01.08.2018 do 31.12.2019 – PROJEKT ZAKOŃCZONY

Wartość projektu: 499 073,90 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 484 098,90 PLN

Liczba beneficjentów: 1300 uczniów w wieku 6-18 lat.

Cele projektu: Celem głównym projektu było podniesienie kompetencji uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych przy wsparciu technologii informacyjno-komunikacyjnych poprzez realizację zajęć pokazowych, warsztatowo-laboratoryjnych, rachunkowych, komputerowych oraz wykłady popularno-naukowe.

Działania: W ramach projektu realizowane były działania umożliwiające uczniom rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, rozwijających umiejętności matematyczno-przyrodnicze, informacyjno-telekomunikacyjne, rozumienia, uczenia się, pracy zespołowej, komunikatywności interpersonalnej, krytycznego, kreatywnego i logicznego myślenia, poprawnego argumentowania, postrzegania przestrzennego, percepcji muzycznej i ruchowej, operowania dostępnymi narzędziami badawczymi, wnioskowania, elastycznego dostosowywania się do zmieniających się warunków i wymagań rynku pracy. Zajęcia prowadzone były w 3 Panelach wiekowych po 2 Moduły dla każdego z nich:

Panel I Moduł A: Świat zmysłów, Moduł B: Środki transportu
– uczniowie klas I-III szkół podstawowych, 4 grupy po 100 Uczestników Projektu,
Panel II Moduł C: Przestrzeń kosmiczna, Moduł D: Potęga żywiołów
– uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, 4 grupy po 100 Uczestników Projektu,
Panel III Moduł E: Rozwój energetyki, Moduł F: Dźwięk i obraz
– uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych i Gimnazjum, 4 grupy po 125 Uczestników Projektu.

 

Lubelskie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe

Stowarzyszenie Lubelskie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe (LuTEN) utworzone zostało w kwietniu 2018 roku. Aktualnie do Stowarzyszenia należy 9 pracowników Katedry.

Celem głównej działalności Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności wspieranie kształcenia w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk technicznych. Bieżące informacje o działalności Stowarzyszenia LuTEN oraz realizowanych i zrealizowanych projektach i inicjatywach można znaleźć na stronie luten.edu.pl

Celami Stowarzyszenia są:

  • działanie na rzecz edukacji i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych, zwłaszcza w zakresie nauk ścisłych i technicznych oraz działanie na rzecz rozwoju nauki i kultury;

  • działania na rzecz popularyzacji nauki, edukacji i kultury zwłaszcza z zakresu nauk ścisłych i technicznych;

  • tworzenie programów społeczno-edukacyjnych, służących integracji społecznej, wyrównywaniu szans, promocji kultury, współpracy międzynarodowej i ekologii;

  • tworzenie programów edukacji twórczej dla dzieci i młodzieży;

  • tworzenie systemu szkoleń dla osób i grup podejmujących i umacniających inicjatywy społeczne i kulturalne, edukacyjne na rzecz lokalnego środowiska;

  • działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji, edukacji, w tym także edukacji europejskiej;

  • wspieranie społecznej aktywności obywateli, w szczególności: dzieci, młodzieży, kobiet, osób niepełnosprawnych, uzależnionych, chorych psychicznie, bezdomnych, bezrobotnych, migrantów;

  • działanie na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

Na działalność Stowarzyszenia składają się m.in.: organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych, rozrywkowych i rekreacyjnych, wymian, staży, spotkań; organizacja spotkań, szkoleń, konferencji, prelekcji, sympozjów, wykładów, korepetycji, wystaw, warsztatów, wycieczek, obozów wakacyjnych i krajoznawczych, pokazów z fizyki, występów „z fizyką na scenie”; prowadzenie zorganizowanej działalności naukowej i popularyzatorskiej w kraju i za granicą; współpraca z podmiotami naukowymi, badawczymi i innymi podmiotami zajmującymi się edukacją, kulturą, rozwojem lokalnym i regionalnym w kraju i poza jego granicami; udzielanie wsparcia merytorycznego i finansowego inicjatywom i organizacjom pozarządowym, szkołom i uczelniom; organizowanie przedsięwzięć służących rozwojowi Stowarzyszenia; inicjowanie i prowadzenie akcji społecznych na rzecz celów Stowarzyszenia; utrzymywanie kontaktów i wymiana doświadczeń z pokrewnymi organizacjami w kraju i za granicą; organizacja szkolnych i pozaszkolnych form edukacji dzieci i młodzieży oraz warsztatów edukacyjno-naukowych zwłaszcza z zakresu nauk ścisłych i technicznych.

 

Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego

Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego zrzesza prawie 200 członków, pracowników uczelni wyższych i nauczycieli szkół. Wśród aktywności Oddziału znaleźć można konkursy , Pokazy z Fizyki, spotkania z fizyką, konferencje, wykłady itp. W obecnej kadencji działaniami Oddziału Lubelskiego PTF kieruje prof. Jerzy Żuk.

Zachęcamy do zapoznania się z działalnością Oddziału Lubelskiego PTF na stronie ptf.umcs.lublin.pl

 

Detektor promieniotwórczości naturalnej

Detektor UMCS promieniotwórczości naturalnej

 

Pokazy z fizyki

W miesiącu wrześniu korytarze Instytutu Fizyki zapełnia młodzież szkolna, która przybywa zobaczyć i doświadczyć fascynującej przygody z nauką w ramach Pokazów z Fizyki. Towarzyszą im nauczyciele oraz pasjonaci Pokazów. Impreza przyciąga corocznie około 19 tysięcy uczniów oraz około 2 tysięcy nauczycieli i opiekunów. Doświadczona kadra dydaktyków, nauczycieli akademickich i specjalistów techniczno-naukowych każdego roku dokłada starań, by przygotować na wysokim poziomie demonstracje z czterech odmiennych tematów nawiązujących zarówno do zagadnień omawianych na zajęciach w szkole, jak i życia codziennego.

Pokazy z fizyki są organizowane w Instytucie Fizyki UMCS od 1953 r. – jest to działalność o najdłuższej w naszym kraju historii. W roku 2019 odbyły się już 60 Pokazy z fizyki. Organizatorem pokazów jest Instytut Fizyki UMCS (mfi.umcs.pl), Oddział Lubelski PTF (ptf.umcs.lublin.pl) oraz Stowarzyszenie LuTEN (luten.edu.pl).

 

 Pogotowie przedmaturalne

Pogotowie przedmaturalne to bezpłatne zajęcia dla maturzystów, którzy mają zamiar zdawać egzamin maturalny z fizyki. Są organizowane i realizowane w Instytucie Fizyki UMCS w trakcie ferii zimowych. Zajęcia są finansowane przez Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz Stowarzyszenie Lubelskie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe. W akcji corocznie uczestniczy około 120 uczniów. Krótki kurs wspiera przygotowanie do egzaminu dojrzałości z fizyki na poziomie rozszerzonym. W trakcie zajęć pomagamy uczniom usystematyzować wiedzę i uzupełnić ewentualne braki, zwracamy uwagę na najważniejsze zagadnienia wymagane na egzaminie. Zajęcia obejmują wykłady z pokazami eksperymentów, ćwiczenia w rozwiązywaniu zadań oraz doświadczenia wykonywane przez uczniów. W prowadzenie zajęć dla maturzystów zaangażowani są pracownicy Katedry. Koordynatorem Pogotowia Przedmaturalnego jest obecnie prof. Michał Warda.

 

Młodzi odkrywcy

Od 2015 roku w Auli Instytutu Fizyki UMCS odbywają się cykliczne spotkania z fizyką dla najmłodszych w ramach działania "Młodzi odkrywcy". Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (kl. 1-3) uczestniczą w fascynującym show fizycznym. Pokazy stanowią atrakcyjną formę zapoznawania dzieci z doświadczeniami. Każdego roku na zajęcia przybywa około 650 uczniów. Udział w wydarzeniu jest nieodpłatny. Realizatorami wydarzenia są pracownicy Katedry: Bożena Zgardzińska, Zbigniew Surowiec, Marek Gorgol, Janusz Filiks. Działanie jest realizowane w czerwcu przy okazji Dnia Dziecka, a dzieci otrzymują drobne prezenty ufundowane przez Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego i Lubelskie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe. Show w roku 2019 objęły patronatem: Prezydent Miasta Lublina, telewizja TVP 3 Lublin, Firma Alfachem oraz Fundacja PZU.

Elementem działania jest również konkurs plastyczny towarzyszący show. Uczniowie w okresie 2-3 tyg. po zrealizowaniu pokazów nadsyłają prace konkursowe: plakaty i prace plastyczne.

 

Artykuły popularnonaukowe

B. Zgardzińska, Z. Surowiec, Ocean w szklance wody, Wiedza i życie, luty 2013, 76-77.

B. Zgardzińska, Fascynująca Fizyka, Wiadomości Uniwersyteckie, październik 2013, 32-33,

B. Zgardzińska, Z. Surowiec, Sztuczki z wrzątkiem, Wiedza i życie, sierpień 2014, 76-77.

W. Korczak, B. Zgardzińska, Pogotowie przedmaturalne z fizyki, Wiadomości Uniwersyteckie, kwiecień/maj, 2015, 45-46.

B. Zgardzińska, Wystawa ”Działalność naukowa Profesora Tomasza Goworka”, Wiadomości Uniwersyteckie, grudzień, 2015, 42-43.

B. Zgardzińska, Z. Surowiec, K. Standzikowski, Radioaktywność wokół nas, Wiedza i życie, lipiec 2016, 32-35.

Prasa i telewizja i inne media

Pogotowie Matura Fizyka - zapraszamy do obejrzenia wywiadu jaki przeprowadził Tomasz Madej z Markiem Gorgolem, aktywnym popularyzatorem nauki, ale przede wszystkim naukowcem: https://www.youtube.com/watch?v=hMSyvXTGuz0

Nadzwyczajny Zjazd Fizyków Polskich – Dzień 3 – zapraszamy do obejrzenia wystąpienia Bożeny Zgardzińskiej na Nadzwyczajnym Zjeździe Fizyków Polskich w 100 rocznicę powstania Polskiego Towarzystwa Fizycznego https://www.youtube.com/watch?v=2C0OUUIsfNY&feature=youtu.be (od 3:22 do 3:50).

Wideo ze spotkania na temat promieniotwórczości po awarii w Fukushimie w 2011 r. zamieszczonych na stronie internetowej Instytutu Fizyki UMCS. Spotkanie miało miejsce w Auli Fizyki im. prof. St. Ziemeckiego http://fizyka.umcs.lublin.pl/news.php?action=view&newsID=196

Audycja Login: NAUKA w TVP Lublin: 17.01.2017 r., materiał zatytułowany: LABORATORIA FIZYKI JĄDROWEJ (czas od 14:10 do 20:17) http://lublin.tvp.pl/28661896/17-stycznia-2017

Audycja Login: NAUKA w TVP Lublin: 17.10.2017 r., materiał z Lubelskiego Festiwalu Nauki 2017 zatytułowany: WSPÓŁCZESNE BADANIA NAUKOWE na temat wykorzystania badań fizycznych w medycynie (czas: od 15:00 do 17:11) http://lublin.tvp.pl/34428939/17-pazdziernika-2017

Audycja Login: NAUKA w TVP Lublin: 05.03.2019 r., materiał zatytułowany: J-PET na temat pozytonowego tomografu komputerowego (czas: od 0:46 do 9:47) https://lublin.tvp.pl/41610089/5-marca-2019

Wykład PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE W MEDYCYNIE na portalu Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji przygotowanego w Pracowni Fizyki Medycznej podlegającej Katedrze Fizyki Materiałowej IF UMCS https://lui.lublin.eu/portal/lui_wyklady/promieniowanie-jonizujace-w-medycynie/

Artykuł z 28.10.2011 r. w Dzienniku Wschodnim „Naukowcy z Lublina precyzyjnie zabiją raka” na temat zastosowania promieniowania protonowego w hadronoterapii: http://www.dziennikwschodni.pl/lublin/naukowcy-z-lublina-precyzyjnie-zabija-raka,n,1000139174.html

Artykułu z 2.11.2011 r. w Kurierze Lubelskim „Lubelscy fizycy z UMCS szkolą się do walki z rakiem” na temat szkolenia w zakresie zastosowania promieniowania protonowego w hadronoterapii w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej, Federacja Rosyjska: https://kurierlubelski.pl/lubelscy-zycy-z-umcs-szkola-sie-do-walki-z-rakiem/ar/468110

Informacja na portalu Nasze Miasto zatytułowanej: Lublin. Fizycy opowiedzą mieszkańcom o promieniotwórczości zamieszczonej na portalu dotyczącej spotkania w dniu 28.03.2011 r. na temat promieniotwórczości po awarii w elektrowni jądrowej w Fukushimie w 2011 r. https://naszemiasto.pl/lublin-fizycy-opowiedza-mieszkancom-o-promieniotworczosci/ar/c1-4462396