Projekty dydaktyczne

- Akademia kreatywnego rozwoju (akr.umcs.pl)

Tytuł i nr.:Akademia kreatywnego rozwoju,POWR.03.01.00-00-U015/17-00

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA III SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU
Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Okres realizacji projektu: od 01.08.2018 do 31.12.2019 – PROJEKT ZAKOŃCZONY

Wartość projektu: 499 073,90 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 484 098,90 PLN

Liczba beneficjentów: 1300 uczniów w wieku 6-18 lat.

Cele projektu: Celem głównym projektu było podniesienie kompetencji uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych przy wsparciu technologii informacyjno-komunikacyjnych poprzez realizację zajęć pokazowych, warsztatowo-laboratoryjnych, rachunkowych, komputerowych oraz wykłady popularno-naukowe.

Działania: W ramach projektu realizowane były działania umożliwiające uczniom rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, rozwijających umiejętności matematyczno-przyrodnicze, informacyjno-telekomunikacyjne, rozumienia, uczenia się, pracy zespołowej, komunikatywności interpersonalnej, krytycznego, kreatywnego i logicznego myślenia, poprawnego argumentowania, postrzegania przestrzennego, percepcji muzycznej i ruchowej, operowania dostępnymi narzędziami badawczymi, wnioskowania, elastycznego dostosowywania się do zmieniających się warunków i wymagań rynku pracy. Zajęcia prowadzone były w 3 Panelach wiekowych po 2 Moduły dla każdego z nich:

Panel I Moduł A: Świat zmysłów, Moduł B: Środki transportu
– uczniowie klas I-III szkół podstawowych, 4 grupy po 100 Uczestników Projektu,
Panel II Moduł C: Przestrzeń kosmiczna, Moduł D: Potęga żywiołów
– uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, 4 grupy po 100 Uczestników Projektu,
Panel III Moduł E: Rozwój energetyki, Moduł F: Dźwięk i obraz
– uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych i Gimnazjum, 4 grupy po 125 Uczestników Projektu.