Prawo atomowe i ochrona radiologiczna

Wykład w wymiarze 15. godzin w semestrze, przeznaczony dla studentów 3. roku studiów 1. stopnia, kierunku Fizyka Techniczna – specjalność: Fizyka Medyczna. W ramach wykładu omawiane są wybrane zagadnienia z ustawy Prawo atomowe i z rozporządzeń wykonawczych do niej, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych z ochroną radiologiczną w diagnostyce i terapii medycznej. Treści zawarte w wykładzie dają podstawowe wiadomości z zakresu ochrony radiologicznej, jej prawnych i praktycznych aspektów. Znajomość wykładanego materiału daje możliwość ubiegania się o państwowe uprawienia inspektora ochrony radiologicznej. Zakres poruszanych zagadnień tematów obejmuje:

  1. Ogólna informacja na temat krajowych przepisów regulujących zagadnienia związane z bezpiecznym stosowaniem promieniowania jonizującego i ich powiązania z odnośnymi dyrektywami UE oraz innymi przepisami międzynarodowymi.

  2. Zezwolenia na działalność związaną z wykorzystaniem promieniowania jonizującego do celów medycznych.

  3. Przegląd rozporządzeń Ministra zdrowia w zakresie ochrony radiologicznej. Organizacja, rola i zadania Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia.

  4. Ochrona radiologiczna oraz ochrona zdrowia personelu medycznego i pacjentów.

  5. Źródła promieniowania jonizującego w rentgenodiagnostyce, radiologii zabiegowej, tomografii komputerowej, radioterapii i medycynie nuklearnej. Ewidencja źródeł.

  6. Postępowanie w przypadku zdarzeń radiacyjnych. Udział i rola jednostek ochrony zdrowia w zakresie działań interwencyjnych.