PERHOUSE - projekt międzynarodowy w Instytucie Socjologii

W Instytucie Socjologii będzie realizowany kolejny projekt międzynarodowy: PERHOUSE (Personal and household services in Central and Eastern European Countries: Improving working conditions and services through industrial relations). Projekt finansowany ze środków Komisji Europejskiej.

Kierownikiem polskiej części projektu jest dr Dominika Polkowska, a wykonawcą mgr Anna Dudkowski-Sadowska.

Projekt PERHOUSE ma na celu analizę bieżących cech i wyzwań związanych ze świadczeniem usług oraz warunkami pracy w sektorze usług osobistych i domowych (PHS) w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (CEE).

Popyt na PHS rośnie w ramach szerszego trendu deinstytucjonalizacji sektora opieki oraz z uwagi na brak dostępnych usług w opiece zintegrowanej i usługach pozaopiekuńczych. Zrozumienie i wzmocnienie roli stosunków przemysłowych poprawiłoby warunki pracy w sektorze PHS w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, pomogłoby usystematyzować podstawowe definicje miejsca pracy, a także ustalić standardy jakości usług, warunków pracy oraz dostępu do usług opiekuńczych i pozaopiekuńczych świadczonych w warunkach domowych. Z kolei uregulowanie sektora ułatwiłoby integrację z szerszymi strukturami stosunków pracy dla wzmocnienia świadczenia usług opiekuńczych i usług niezwiązanych z opieką przez dostawców publicznych i prywatnych, przyczyniłoby się do rozwiązania problemu wysokiego udziału pracy nierejestrowanej w sektorze oraz zapewnienia godnych warunków pracy pracownikom PHS.
Cele te są w pełni zgodne z priorytetami Komisji Europejskiej, Europejskiego Urzędu ds. Pracy oraz partnerów społecznych (np. UNI Europa, EFFAT, EFSI, EPSU, EASPD) służącymi wzmocnieniu dialogu społecznego na poziomie UE. Projekt będzie realizowany na poziomie unijnym oraz w 11 krajach – 10 państwach członkowskich i 1 państwie kandydującym do UE. Dane zostaną zgromadzone za pomocą ankiet i wywiadów jakościowych zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym, przetworzone w formie raportów z badań i streszczeń oraz innowacyjnych materiałów rozpowszechniających, w tym narzędzi audiowizualnych i wymiany między partnerami/interesariuszami podczas spotkań projektowych i warsztatów.

źródło: Wydział Filozofii i Socjologii UMCS

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    14 października 2022