Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Izabela Łucjan

Stanowisko
specjalista
Jednostki
ZESPÓŁ DS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje: semestr letni 2016/2017


wtorek: 13.00 - 15.00


pokój 108 


(Wydział Filozofii i Socjologii)


 


tel. 81 537 28 87

O sobie

Wykształcenie:

 • 2001 – obrona pracy doktorskiej na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS, pod kierunkiem prof. M. Ogryzko – Wiewiórowskiej;
 • 1991-1996 studia socjologiczne na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS, praca magisterska pisana pod kierunkiem prof. M. Ogryzko-Wiewiórowskiej z zakresu socjologii rodziny

Praca zawodowa:

 • od 2001 – Instytut Socjologii UMCS – adiunkt w Zakładzie Socjologii Gospodarki i Organizacji
 • 1996 – 2001 Katedra Ekonomiki i Organizacji Agrobiznesu AR w Lublinie – asystent

Zainteresowania naukowe:

Rynek pracy i bezrobocie w kontekście lokalnym i globalnym; Model flexicurity; Przemiany pracy; Kapitał intelektualny i społeczny; 

Przynależność do organizacji:

 • ISA – Międzynarodowe Towarzystwo Socjologiczne
 • ESA – Europejskie Towarzystwo Socjologiczne,
 • PTS – Polskie towarzystwo Socjologiczne

Zakres problemowy seminarium:

Rynek pracy, bezrobocie. Zarządzanie organizacją ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania zasobami ludzkimi. Transformacja systemowa (przyczyny, przebieg, skutki, płaszczyzny). Budowa ładu społeczno-gospodarczego (dialog społeczny, związki zawodowe, itp.). Rozwój i zmiana społeczna (globalizacja, industrializacja, itp.). Socjologia pracy

 

Wykaz publikacji:

 1. Zaufanie i ryzyko jako kategorie rynku pracy (w:) Sagan M., Żuk K., Lublin 2020. Cztery oblicza przyszłości miasta, Wyd. UMCS, Lublin 2014, s. 87-97.
 2. Flexicurity: A Challenge for Labour Market Policy (w:) R. Radzik, B. Szajkowski, A. Wysocki (red.), Sociology from Lublin, Maria Curie-Skłodowska University Press, Lublin 2014, s. 221-237.
 3. Quo vadis pracowniku? Kierunki i konsekwencje przemian pracy i rynku pracy (w:) Humanizacja pracy. Nowe formy pracy i zatrudnienia w perspektywie humanistycznej Walczak-Duraj D., Kutyło Ł. (red.), Płock 2014 (XLVII0 , s. 159-171.
 4. Strategie implementacji modelu flexicurity – założenia polityki UE, [w:] L. Machol-Zajda, Sadowska-Snarska C. (red.), Rynek pracy polityka społeczna w XXI wieku. Wybrane problemy, IPiSS, Warszawa 2014.
 5. Pracownik jako konsument czasu pracy i czasu wolnego (współautor Anna Walczyna) (w:) Handel Wewnętrzny. Rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja, marketing., Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, lipiec-sierpień 2013, s. 34-41.
 6. Human Resources in the Lublin Region. A Labour Market Perspective (w:) Grabczuk K. (red.) EUROPEAN FUNDS AND THE SOCIAL AND ECONOMIC CRISIS, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2013, s. 115-136.
 7. Przemiany aktywności zawodowej kobiet w wybranych krajach UE w świetle danych statystycznych. Analiza porównawcza, (współautor Dominika Polkowska) (w:) „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy", Zeszyt 33, Rzeszów 2013, s.140-148
 8. Kultura organizacyjna jako instrument kształtowania postaw pracowniczych (w:) Przestrzenie manipulacji, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2013, s. 123 – 141
 9. Labour and the Labour Market in Transition: Global Economy Trends (współautor Anna Walczyna) (w:) Bąk A., Kubisz-Muła Ł. (red.), Social Actors and Social Environments in Transition, Bielsko-Biała University Press, Bielsko-Biała 2012, s. 71-90
 10. Postęp techniczny a humanizacja pracy (współautor Anna Walczyna) (w:) Postępy Nauki i Techniki nr 12, 2012, s. 190 -198
 11. Rynek pracy w województwie lubelskim w latach 2007-2010. Analizy statystyczne, Urząd Statystyczny w Lublinie, Lublin 2011, r. II Charakterystyka zasobów pracy, s. 52 – 73
 12. Labour market institutions as the instruments of influence on market mechanisms (w:) Economics. Research Paper of Wrocław Uniwersity of Economics No 201, 2 (14) 2011, s. 291 -298
 13. Between the Labour Market and the Family: Social and legal conditions of female activity (w:) Issues of global education, Institute of Health, Education and Human Welfare, volume 5, Lublin 2011, s. 107-127
 14. Nowe formy zatrudnienia i ich wpływ na jakość funkcjonowania rodziny, (w:) Godzenie życia zawodowego i rodzinnego w Polsce, (red.) C. Sadowska-Snarska, Wyd. WSE w Białymstoku, Białystok 2011, r. 12, s. 229-242
 15. Przemiany współczesnego rynku pracy i ich wpływ na kształtowanie relacji rodzina – praca, (w:) Rodzina i praca- między tradycją a współczesnością, (red.) Swadźba U. i Budzyńska E., Uniwersytet Śląski, Wyd. Gnome, Katowice 2010, s. 24 – 35
 16. Bezrobocie i bezrobotni w Lublinie – analiza wybranych aspektów, (w:) Przemiany miast polskich po 1989 (red.) Kryczka P., Bielecka-Prus J., Wyd. WSPA, Lublin 2010, s. 345-355
 17. Organizacja ucząca się. Sposoby nabywania i zarządzania wiedzą. Wybrane aspekty, (w:) Nie tylko internet, (red.) Mucha J., Wyd. NOMOS, Kraków 2010, s. 422 – 431
 18. Kryzys pracy czy kryzys zatrudnienia – kierunki przemian na rynku pracy, (w:) Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej, t. 2, (red.) Partycki S., Wyd. KUL 2010, s. 820-829,
 19. Rozwój techniki a przemiany pracy (na przykładzie telepracy), (w:) E-gospodarka – E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej, t.2, (red.) Partycki S., Wyd. KUL, Lublin 2009, s 48-52,
 20. Dialog społeczny jako wyznacznik jakości życia społeczno-gospodarczego, (w:) Kultura a rynek, t. I, (red.) Partycki S., Wyd. KUL, Lublin 2008, s. 249-252,
 21. Rola instytucji rynku pracy na przykładzie działalności agencji pracy tymczasowej, (w:) Nowa ekonomia a społeczeństwo t. II, (red.) Partycki S., wyd. KUL, Lublin 2006,
 22. Społeczno – moralny wymiar bezrobocia, (w:) Religia a gospodarka T. II, (red.) Partycki S., Wyd. KUL, Lublin 2005,
 23. Kapitał ludzki w społeczeństwie informacyjnym (współautor Miczyńska-Kowalska M.), (w:) Haber L. H.(red.), Społeczeństwo informacyjne. Wizja czy rzeczywistość?, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo – Dydaktyczne, Kraków 2004, t. 2, s. 103 – 108,
 24. Szanse i zagrożenia pracowników społeczeństwa informacyjnego, (współautor Miczyńska-Kowalska M.) (w:) Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Polityka społeczno-ekonomiczna, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii, Zeszyt Nr 4, Rzeszów 2004, s. 197 – 206,
 25. Wizja roli państwa w regulacji rynku pracy i przeciwdziałaniu bezrobociu – doświadczenia Polski okresu transformacji (w:) Zagóra – Jonszta U. (red.), Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej – teorie nieliberalne wobec ekonomicznej roli państwa a polityka społeczno-ekonomiczna, Prace naukowe AE, Katowice 2004,
 26. Bezrobocie jako jeden z aspektów różnicującego się społeczeństwa transformacyjnego, (współautor Miczyńska – Kowalska M.) (w:) Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Aspekty społeczne, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii, Zeszyt Nr 3, Rzeszów 2003 – 2004, s. 175 – 182,
 27. New Work Quality in Economy Based on Knowledge (w:) Labour Market in the Era of Globalization, Polish-American Center for Resolution of Labor Management Disputes, Chicago-Gdańsk, 2003, s. 128 – 134,
 28. Strategie zarządzania zasobami ludzkimi w globalnym otoczeniu organizacji -wybrane zagadnienia (w:) Stankiewicz J. (red.), Współczesne problemy i koncepcja zarządzania, Zielona Góra 2003, s. 119 – 124,
 29. Wpływ integracji RP z Unią Europejską na rynek pracy i bezrobocie w Polsce (w:) Swaźba St. (red.) Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Model polskiej gospodarki w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej, Katowice 2000,
 30. Self- goverment in the process of transformation in Poland (współautor Partycki S.) (w:) Mołod w umowalu nabój socialnoj perspektiwi, Żytomoerz, 2002,
 31. Logistyka a jakość zarządzania organizacją XXI wieku, (współautor Miczyńska – Kowalska M.), (w:) Stankiewicz J., Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem, t.2, Zielona Góra 2002, s. 232 – 332,
 32. Sposoby aktywnego przeciwdziałania bezrobociu (na przykładzie PAOW), (współautor Łucjan H.), (w:) Strategia rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w Polsce, t.2,
 33. Bezrobocie w województwie lubelskim i sposoby jego ograniczania na przykładzie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (współautor Łucjan H.), (w:) Labor Market in the New Millenium, Chicago – Gdańsk, 2002, s. 76 – 90,
 34. Jakość życia a potrzeby człowieka w kontekście środowiska przyrodniczego (w:) Prace Naukowe AE nr 901, wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław 2001,
 35. Przedszkole jako instytucja kształtująca postawy ekologiczne – artykuł wygłoszony na XI Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym Rzeszów — Tyczyn 2000, Los i wybór. Dziedzictwo i perspektywy społeczeństwa polskiego. Wydanie na CD – romie,
 36. Polak – eurosceptyk czy euroentuzjasta? (współautor Jarosz A.) (w:) Malikowski M., Seręga Z., Konflikty społeczne w Polsce w okresie zmian systemowych. Studia, komunikaty, eseje. T. I, Wyd. WSP, Rzeszów 2000,
 37. Ekorozwój jako alternatywna droga rozwoju współczesnego społeczeństwa, (w:) Partycki S. (red.) Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce. Model a rzeczywistość, Wyd. UMSC, Lublin 2000,
 38. Potrzeby człowieka a ochrona środowiska, (w:) Annales UMCS, sectio I, vol. XXIV, Lublin 1999,
 39. Kształtowanie świadomości ekologicznej w wiejskich społecznościach lokalnych, (w:) Roczniki Naukowe SERiA, T. I, Zeszyt 3, Rzeszów 1999,
 40. Społeczności lokalne wobec współczesnego zagrożenia ekologicznego (w:) Partycki S. (red.) Rynek a rozwój społeczny, Wyd. UMCS, Lublin l998,
 41. Samobójstwo a rodzina, (w:) Libiszowska-Żółtkowska M., Ogryzko-Wiewiórowska M., Piątkowski Wł., (red.) Szkice z socjologii medycyny, Wyd. UMCS, Lublin 1998