O konferencji

ZAKRES TEMATYCZNY I CEL KONFERENCJI

Celem konferencji jest dyskusja o charakterze interdyscyplinarnym i sformułowanie wniosków na temat znaczenia i zastosowania kategorii ryzyka w badaniach współczesnych stosunków międzynarodowych oraz wykorzystania jej w procesie podejmowania decyzji. Istotną kwestią jest między innymi określenie aktorów, którzy kształtują – są źródłem ryzyka i aktorów, którzy definiują zjawiska w kategoriach ryzyka, określają sposoby zarządzania nim. Celem będzie także połączenie elementów teoretycznych związanych z wypracowaniem wzorów, modeli służących do badania ryzyka w środowisku międzynarodowym oraz prezentacje case studies, które można analizować przy użyciu metod analizy ryzyka. Większość analiz nad ryzykiem w dziedzinie stosunków międzynarodowych koncentruje się wokół skutków globalizacji (globalization of fear), terroryzmu i ekologii. Nie mniej jednak istotnymi kwestiami w badaniach są np. identyfikacja słabych miejsc w państwach narażających je na destabilizację lub stanowiących źródło zagrożenia, mogące mieć szerszy zakres negatywnych skutków dla środowiska międzynarodowego, czy teżanaliza ryzyka związanego z zaciąganiem kredytów zagranicznych przez państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych i bankach. Ponadto istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa i systemu międzynarodowego są analizyryzyka związanego z zastosowaniem nowych technologii np. GMO, tworzenie systemów zabezpieczających państwowe sieci informacyjne przed cyberterroryzmem, ryzyka epidemiologicznego czy ryzyka wynikającego z wyczerpywania się zasobów naturalnych oraz wpływ raitingów gospodarczych na ryzyko inwestycyjne w państwie. W trakcie konferencji chcielibyśmy szczególnie przedyskutować następujące kwestie:

  • Zastosowanie badań statystycznych i wzorów matematycznych, wykorzystywanych przy analizie ryzyka w naukach ścisłych, w badaniu stosunków międzynarodowych
  • Źródła ryzyka i metody zarządzania nim w procesie budowy bezpieczeństwa międzynarodowego
  • Pojęcia: zagrożenie a ryzyko w wielowymiarowym bezpieczeństwie międzynarodowym
  • Wpływ zastosowania kategorii badawczej ryzyka na rozwój dyscypliny naukowej stosunków międzynarodowych

Konferencja miałaby połączyć teoretyków i praktyków zajmujących się badaniem i zarządzeniem ryzykiem i przedstawić najbardziej aktualne metody radzenia sobie z ryzykiem przez podmioty stosunków międzynarodowych.