O konferencji

Katedra Ubezpieczeń i Inwestycji w Instytucie Ekonomii i Finansów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza do udziału w IV edycji Konferencji Naukowej z cyklu Inwestycje Alternatywne, która odbędzie się w dniu 20 października 2023 r. Konferencja będzie w całości przeprowadzona w formule zdalnej. Szczegółowe informacje na temat platformy, na której będą odbywały się obrady oraz zasad dostępu do niej zostaną przez organizatorów przekazane w terminie późniejszym.

Celem konferencji jest wymiana myśli i doświadczeń naukowców oraz praktyków związanych z prowadzonymi badaniami nad rozwojem szeroko rozumianych inwestycji alternatywnych. Pragniemy spojrzeć na ten rynek zarówno z perspektywy teoretyków, uczestników, jak i regulatorów. Tym samym zapraszamy do dyskusji ekonomistów, finansistów, inwestorów, prawników, obserwatorów oraz wszystkich zainteresowanych wskazaną tematyką.

Zakres tematyczny konferencji

Na konferencji będą poruszane między innymi następujące zagadnienia:

 • Rynek nieruchomości
 • Rynek towarowy
 • Kryptowaluty i cyberaktywa
 • Inwestycje emocjonalne
 • Nowoczesne instrumenty finansowe
 • Aspekty prawne i podatkowe inwestycji alternatywnych, ryzyko inwestycyjne

Rada Naukowa konferencji

 1. prof. dr hab. Krzysztof Jajuga (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
  - Przewodniczący Rady Naukowej
 2. prof. dr hab. Krzysztof Borowski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 3. prof. dr hab. Anna Szelągowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 4. prof. dr hab. Małgorzata Zaleska (Komitet Nauk o Finansach PAN, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 5. dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS (Prorektor ds. rozwoju i współpracy
  z gospodarką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 6. dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, prof. UMCS (Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów WE Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 7. dr hab. Mariusz Kicia (Dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 8. dr hab. Teresa H. Bednarczyk, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  w Lublinie)
 9. dr hab. Robert Kurek, prof. UEW (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 10. dr hab. Jacek Łaszek, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Narodowy Bank Polski)
 11. dr hab. Agnieszka Majewska prof. US (Uniwersytet Szczeciński)
 12. dr hab. Sebastian Majewski prof. US (Uniwersytet Szczeciński)
 13. dr hab. Tomasz Miziołek prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

Komitet Organizacyjny

dr Ilona Skibińska-Fabrowska (UMCS w Lublinie) – Przewodnicząca
dr hab. Teresa H. Bednarczyk, prof. UMCS (UMCS w Lublinie) - Wiceprzewodnicząca
Małgorzata Czuchryta - Sekretarz

Członkowie:

dr Roman Asyngier (UMCS w Lublinie)
dr Lyubov Klapkiv (UMCS w Lublinie)
dr Katarzyna Królik-Kołtunik (UMCS w Lublinie)
dr inż. Anna Jańska (UMCS w Lublinie)
Michał Caban (UMCS w Lublinie)
Jakub Mroczek (UMCS w Lublinie)

Patronat honorowy

Komitet Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk

Organizacja

Językami konferencji są język polski i język angielski. Poniżej znajduje się informacja o ważnych terminach dla uczestników konferencji oraz jej ramowy program. Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz organizacji konferencji będą sukcesywnie uzupełniane. Organizatorzy zastrzegają, że podany program konferencji może ulec zmianie.

Ważne terminy

 • do 31 lipca 2023 r. – zgłoszenie aktywnego udziału w konferencji wraz z przesłaniem abstraktu wystąpienia
 • do 31 sierpnia 2023 r. – przesłanie pełnych tekstów naukowych przeznaczonych do publikacji
 • do 30 września 2023 r. – zgłoszenie udziału w konferencji bez wystąpienia
  i publikacji tekstu naukowego

Ramowy program

20 października 2023 r.
9.00–9.30 – otwarcie konferencji
9.30–11.00 – sesja plenarna

11.00–11.15 - przerwa

11.15–14.30 – sesje tematyczne

14:30–14:45 - przerwa
14.45–16.15 – sesja panelowa
16.15–16.30 – podsumowanie i zamknięcie konferencji

Możliwości publikacyjne

 1. Uczestnik może zgłosić tekst naukowy (w języku polskim lub angielskim) do publikacji w ramach monografii naukowej, która zostanie wydana przez Wydawnictwo UMCS w Lublinie (wydawnictwo I poziomu), przy czym zostanie poddany procesowi recenzji wydawniczej i procesowi redakcyjnemu z wszystkimi łączącymi się z tym wymogami. Publikacja w monografii jest bezpłatna.
 2. Uczestnik może zgłosić tekst naukowy (wyłącznie w języku angielskim) do publikacji w Special Issue Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia (obecnie 70 pkt. MEiN) po spełnieniu standardowych wymogów stawianych przez to czasopismo (2 ślepe recenzje, opłata za publikację w wysokości ok. 700 zł po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji ponoszona przez uczestnika).

Wymogi redakcyjne dotyczące tekstu naukowego przeznaczonego do publikacji

Wymogi redakcyjne zostały opisane w pliku - link

Konkurs o Nagrodę Dyrektora Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Spośród nadesłanych pełnych tekstów przeznaczonych do publikacji, spełniających wymogi formalne określone w wymogach redakcyjnych, Kapituła Konkursowa wyłoni najlepszy. Kapituła przy ocenie będzie brała pod uwagę:

 • wartość poznawczą przedstawionego artykułu,
 • oryginalność (innowacyjność) ujęcia problemu,
 • znaczenie aplikacyjne,
 • poprawność merytoryczną.

Nagroda w konkursie nie ma wymiaru finansowego.

Regulamin konkursu – link

Harmonogram konkursu

 • do 31 lipca 2023 r. – przesłanie abstraktów
 • do 31 sierpnia 2023 r. – przesłanie pełnych tekstów naukowych
 • 20 października 2023 r. – ogłoszenie wyników konkursu

Skład Kapituły Konkursowej

 1. dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, prof. UMCS (Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów WE Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) - Przewodnicząca
 2. prof. dr hab. Anna Szelągowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 3. dr hab. Teresa H. Bednarczyk, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  w Lublinie)
 4. dr hab. Robert Kurek, prof. UEW (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 5. dr inż. Anna Jańska (UMCS w Lublinie) - Sekretarz

Opłata

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Kontakt

Formularz zgłoszeniowy należy wysłać za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie konferencji:

Inwestycje Alternatywne 2023 - formularz zgłoszeniowy

Referaty i pytania w kwestiach organizacyjnych należy wysyłać na adres mailowy konferencji:

inwestycje.alternatywne@umcs.pl

Inne kwestie na adres:

inwestycje.alternatywne2023@umcs.pl