Grant Władz Rektorskich

Grant Władz Rektorskich

Władze Rektorskie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przeznaczają środki finansowe na realizację projektów/ wydarzeń o charakterze m.in. naukowym, edukacyjnym, kulturalnym, artystycznym oraz sportowym organizowanych przez koła naukowe i organizacje studenckie/doktoranckie zarejestrowane w strukturach UMCS. Organizacje mogą składać wnioski o dofinansowanie dotyczące w szczególności: prowadzonych badań naukowych i organizacji/udziału w konferencjach naukowych, a także szkoleń, warsztatów, debat, konkursów, zawodów i wystaw.

Konkurs Grantowy Władz Rektorskich ogłaszany jest 1 raz w danym roku kalendarzowym w terminie do 30 listopada każdego roku i dotyczy projektów/wydarzeń realizowanych w kolejnym roku kalendarzowym. Złożone wnioski podlegają dwuetapowej weryfikacji: 

I etap - ocena merytoryczna,

II etap - oceniona pod kątem formalnym.

Ostateczne wyniki Konkursu ogłaszane są rokrocznie w terminie do 20 stycznia. Organizacje mogą rozpocząć realizację swoich projektów od momentu publikacji wyników Konkursu, natomiast zakończenie projektów powinno mieć miejsce najpóźniej w grudniu danego roku kalendarzowego, by możliwe było rozliczenie wszystkich dokumentów finansowych zgodnie z terminami podawanymi każdorazowo w grudniowych komunikatach Kwestury UMCS.

Wszystkie niezbędne informacje i dokumenty znajdują się na stronie:

https://www.umcs.pl/pl/grant-wladz-rektorskich,22289.htm