Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

Wykład w wymiarze 15. godzin w semestrze, stanowiący przegląd wybranych zagadnień z zakresu ergonomii i bezpieczeństwa pracy. Składa się on z trzech modułów:

  1. Podstawowe pojęcia ergonomii oraz jej rola w kształtowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w szczególności na stanowisku pracy z monitorem ekranowym. Zalecenia w zakresie profilaktyki schorzeń związanych z pracą na takich stanowiskach. Podstawowe normy prawne i rozporządzenia obowiązujące w zakresie ergonomii i bezpieczeństwa pracy na stanowiskach z monitorami.

  2. Podstawowe ogólne pojęcia i definicje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Analiza wybranych źródeł prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy Kodeks pracy. Podstawy prawne i organizacyjne systemu ochrony pracy w Polsce. Podstawowe zasady i reguły bezpiecznej pracy oraz zagadnienia związane z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi.

  3. Podstawowe zagrożenia występujących w środowisku pracy i w otoczeniu człowieka. Krótka charakterystyka szkodliwych i niebezpiecznych czynników chemicznych, biologicznych oraz fizycznych. Ogólne informacje na temat oceny ryzyka związanego z występowaniem czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych na stanowisku pracy. Sposoby ochrony przed podstawowymi rodzajami zagrożeń.