Relacja z debaty: Miasto dla ludzi...

W poniedziałek, 24 listopada 2014 roku na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS odbyła się kolejna studencka debata z cyklu „Gospodarka przestrzenna w teorii i praktyce”, zorganizowana przez dr Dagmarę Kociubę z Zakładu Polityki Przestrzennej i Planowania wraz ze studentami Gospodarki Przestrzennej oraz Studenckim Kołem Naukowym Planistów.

Gośćmi honorowymi spotkania, które odbyło się pod hasłem „Miasto dla ludzi - lubelskie standardy infrastruktury pieszej” byli pomysłodawcy i koordynatorzy projektu: Marta Kurowska, Jan Kamiński oraz Krzysztof Wiśniewski. Nie zabrakło także gości spoza Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Byli to między innymi członkowie Rady Kultury Przestrzeni, studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Przyrodniczego.

Celem spotkania było przybliżenie jego uczestnikom wiedzy na temat projektu „Miasto dla ludzi - lubelskie standardy infrastruktury pieszej”, który stanowi przedłużenie Roku Jana Gehla. Projekt ten zakłada powstanie rozwiązań, które wpłynęłyby na zwiększenie atrakcyjności Lublina dla ruchu pieszego. Ideą przyświecającą temu przedsięwzięciu jest szeroko rozumiana współpraca pomiędzy mieszkańcami miasta, urzędnikami, a także radnymi. Spotkanie to pozwoliło na zdobycie wiedzy na temat przyczyn podjęcia się realizacji projektu, okresu jego trwania, a także planowanych efektów jego realizacji. Czynny udział w warsztatach, jakie miały miejsce w trakcie debaty, pozwolił uczestnikom na przekazanie swych spostrzeżeń dotyczących zarówno pozytywnych, jak i negatywnych stron bycia pieszym w mieście. Uczestnicy mieli za zadanie wskazać miejsca przyjazne dla pieszych, miejsca, które powinny zostać przebudowane w taki sposób, by bez przeszkód mógł z nich korzystać pieszy, a także miejsca, które stanowią w ich odczuciu bariery dla ruchu pieszego. Przykłady zostały naniesione na mapy Lublina, które wykorzystane zostaną w dalszych etapach realizacji projektu.

W trakcie dyskusji zostały poruszone bardzo istotne kwestie dotyczące ciągłości ruchu pieszego na terenie Lublina, jego uwarunkowań, zarówno w wymiarze krajobrazowym, jak i infrastrukturalnym oraz potrzeb wynikających z funkcjonowania różnych grup użytkowników. Studencka debata była pełna niezwykle cennych głosów, uwag i komentarzy, które z pewnością przyczynią się do uczynienia z Lublina miasta bardziej przyjaznego dla pieszych.

Debata odbywa się pod patronatem: JM Rektora UMCS prof. Dr. hab. Stanisława Michałowskiego oraz Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS dr. hab. Radosława Dobrowolskiego, prof. nadzw.

Patronem medialnym Studenckiej Debaty jest Akademickie Radio Centrum.

Organizatorzy Debaty

    Aktualności

    Data dodania
    28 listopada 2014