Szkolenia dla studentów Wydziału Filozofii i Socjologii - ostatnie miejsca

Zapraszamy studentów Wydziału Filozofii i Socjologii do wzięcia udziału w atrakcyjnych szkoleniach, które będą doskonałą szansą na wzmocnienie swoich kompetencji zawodowych, co w rezultacie pozwoli na lepsze przygotowanie do wejścia na aktualny rynek pracy.

W szkoleniach mogą wziąć udział studenci z kierunków:

 1. Socjologia - studenci II roku studiów stacjonarnych I stopnia
 2. Zarządzanie w Politykach Publicznych - studenci II roku studiów I stopnia
 3. Kreatywność społeczna - studenci II roku studiów I stopnia

W ramach projektu oferowane są następujące zajęcia o charakterze dodatkowym z zakresu projektowania uniwersalnego dla wszystkich ww. kierunków:

Moduł I
Przedmiot I Wprowadzenie do projektowania prospołecznego/uniwersalnego w wymiarze 30 godz. dydaktycznych

Celem modułu jest wprowadzenie studentów w problematykę szeroko rozumianej dostępności i uświadomienie zróżnicowanych potrzeb społecznych różnych grup osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym i cyfrowym, a także wprowadzenie w ideę projektowania uniwersalnego.

Zakres tematyczny

1. wykład dotyczący zagadnień dostępności w obrębie różnych obszarów życia społecznego

 • prezentacja grup osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym i cyfrowym wraz z charakterystyką barier i potrzeb społecznych tych grup
 • savoir-vivre w kontaktach z osobami z niepełnosprawnościami
 • doradztwo osobie z niepełnosprawnością i jej rodzinie w wyborze instrumentów umożliwiających integrację społeczną identyfikacja zasobów, sił środowiskowych wspierających proces rehabilitacji społecznej
 • podstawowe zasady projektowania uniwersalnego
 • odpowiedzialność społeczna projektanta produktów i usług

2. spotkania z przedstawicielami wybranych grup osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym i cyfrowym, w szczególności z osobą poruszającą się na wózku, osobą niewidomą lub słabowidzącą, osobą starszą i kobietą w ciąży

3. zajęcia praktyczne, podczas których studenci w symulowanych warunkach są zachęcani do wchodzenia w role osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym i cyfrowym (empatyzowanie z sytuacją społeczno-psychologiczną osoby ze specjalnymi potrzebami, np. wykluczenie, protekcjonalne traktowanie) i testują określone ograniczenia (ciemność, ograniczenie ruchu, ograniczenie mobilności, ograniczenie słyszenia) [np. odbiór sztuki osób niewidomych lub słabowidzących zrealizowany podczas pobytu w galerii sztuki na specjalnej wystawie - dr Ewa Niestorowicz, WA UMCS, ul. Zana 11]

4. opracowanie raportów dotyczącego wrażeń studentów z przeprowadzonych działań symulacyjnych oraz ich prezentacja na forum grupy

Termin realizacji zajęć: III semestru studiów stacjonarnych I stopnia
Osoba/y prowadzące: pracownicy dydaktyczni UMCS

Moduł II
Przedmiot II Warsztaty projektowania uniwersalnego w wymiarze 30 godz. dydaktycznych

Celem modułu jest poznanie przez studentów zaawansowanych zasad projektowania uniwersalnego i diagnozowania potrzeb dla wybranych grup użytkowników (z uwzględnieniem psychofizjologicznych ograniczeń i możliwości użytkowników) oraz zdobycie praktycznych umiejętności projektowania usług społecznych, a także opcjonalnie przedmiotów/przestrzeni/urządzeń/narzędzi z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością i osób starszych wg metodologii Design Thinking w kontekście koncepcji projektowania uniwersalnego.

Zakres tematyczny

 • zapoznanie z zaawansowanymi zasadami projektowania uniwersalnego i diagnozowania potrzeb wybranych grup użytkowników wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym i cyfrowym
 • projektowanie nowych i przeprojektowanie istniejących usług (opcjonalnie przedmiotów/przestrzeni/urządzeń/narzędzi) z uwzględnieniem perspektywy użytkowników wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem w serii procesów pracy projektowej zgodnych z metodologią Design Thinking z wykorzystaniem symulatorów różnego typu ograniczeń (wózek inwalidzki, wada wzroku, wada słuchu, starość, ciąża)

Termin realizacji zajęć: IV semestru studiów stacjonarnych I stopnia
Osoba/y prowadzące: pracownicy dydaktyczni UMCS

W ramach zajęć przewidziano udział/współpracę z osobami z niepełnosprawnościami lub przedstawicieli innych defaworyzowanych grup społecznych (osoby starsze, matki z dziećmi itp.), m.in. w zakresie dobrych praktyk – przykłady wdrożonych projektów/rozwiązań.

Aby nadać zajęciom jak największy wymiar praktyczny oraz uświadomić studentom ograniczenia osób z niepełnosprawnościami, starszych, itp. oraz dać możliwość wczuć się w ich sytuację, zajęcia realizowane będą z wykorzystaniem specjalistycznych pomocy, które umożliwią przeprowadzenie symulacji.

Rekrutacja trwa do 31.01.2021 r.
Liczba wolnych miejsc w projekcie jest ograniczona.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Wypełnione formularze zgłoszeniowe (najlepiej podpisany skan lub zdjęcie) należy przesłać na adres mailowy: uniwersalnosc@poczta.umcs.lublin.pl najpóźniej do dnia 31 stycznia 2021 r.

Szczegółowe informacje dot. zaplanowanych w ramach poszczególnych ścieżek form wsparcia znajdują się na stronie internetowej projektu
https://www.umcs.pl/pl/projekt-uniwersalnosc.htm, w zakładce:
Działania - Realizacja zajęć z „Projektowania uniwersalnego" na Wydziale Filozofii i Socjologii

Zapraszamy serdecznie do udziału w zajęciach.

Załączniki

  Aktualności

  Autor
  Justyna Narodowiec
  Data dodania
  8 stycznia 2021