Zaproszenie

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA 
„PRAWNE ASPEKTY HUMANITARNEJ OCHRONY ZWIERZĄT” 
(LUBLIN, 31 MARCA 2021 R.)

Szanowni Państwo,

serdecznie zachęcamy Państwa i Państwa Współpracowników do zaprezentowania wyników swojej pracy naukowej na międzynarodowej konferencji „Prawne aspekty humanitarnej ochrony zwierząt”. Konferencja odbędzie się online 31 marca 2021 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Celem konferencji jest wymiana poglądów na temat prawnych aspektów humanitarnej ochrony zwierząt oraz upowszechnienie wyników badań prowadzonych w na WPiA UMCS w Lublinie  w ramach projektu „Administracyjnoprawna ochrona zwierząt” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (UMO-2016/23 /D/HS5/01820). Udział w konferencji i publikacja są bezpłatne. Językiem konferencji będzie język angielski, a przybliżony czas trwania jednego wystąpienia to 15 minut. Dalsze szczegóły konferencji zostaną ogłoszone w innym terminie. Przygotowane artykuły zostaną opublikowane w specjalnym numerze tematycznym „Studia Iuridica Lublinensia”. Studia Iuridica Lublinensia to międzynarodowe czasopismo naukowe powstałe w 2003 r. na WPiA UMCS w Lublinie. W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe, glosy, recenzje i sprawozdania z konferencji naukowych. Od 2015 r. Studia Iuridica Lublinensia ukazuje się cztery razy w roku. Od 2018 r. artykuły naukowe są publikowane w Studia Iuridica Lublinensia w języku angielskim. Studia Iuridica Lublinensia znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i jest indeksowane w polskich i międzynarodowych bazach danych. Czasopismo ukazuje się zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej na zasadach otwartego dostępu.

Więcej o periodyku: https://journals.umcs.pl/sil/about

Wskazówki dla autorów: https://journals.umcs.pl/sil/about/submissions#author

Angielską wersję tekstu należy złożyć najpóźniej do 28 lutego 2021 r. Termin ten nie ulegnie przedłużeniu – ani ramy czasowe ww. projektu, ani harmonogram Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na to nie pozwalają. Dopuszczalna objętość tekstów to 0,5 arkusza wydawniczego. Uprzejmie prosimy o przestrzeganie wszystkich wymogów redakcyjnych SIL. Instrukcje dla Autorów zamieszczone są na stronie internetowej czasopisma. Prosimy o możliwie szybkie przesłanie nam gotowych tekstów. Chcielibyśmy jak najszybciej skierować je do recenzji, a następnie do opracowania redakcyjnego. Planowany zeszyt SIL będzie oznaczony datą „2021” i powinien zostać opublikowany do końca września przyszłego roku.

Zgłoszenia udziału w konferencji należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: poz@umcs.pl

Z poważaniem,

Komitet organizacyjny konferencji

dr Emil Kruk

dr Grzegorz Lubeńczuk

dr Hanna Spasowska-Czarny