Zaproszenie

Zapraszamy Państwa do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Krajowe, unijne i międzynarodowe standardy prawnej ochrony zwierząt”, która odbędzie się 17 października 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Zaproponowaliśmy ten temat konferencji, ponieważ uważamy, że niektóre uregulowania wprowadzone do krajowych porządków prawnych, niekiedy w związku z implementacją prawa unijnego, także przewidujące „podwyższone” standardy ochrony zwierząt, są sprzeczne z normami wyższego stopnia i niedostosowane do warunków społecznych oraz nie są egzekwowane, mając wyłącznie charakter fasadowy. Ponadto, należy mieć na uwadze, że wraz z rozwojem cywilizacyjnym, zmienia się sposób życia człowieka i jego stosunek do zwierząt. Dzisiaj można mówić o pewnym paradoksie, który przejawia się w różnych sposobach traktowania zwierząt domowych, zwierząt bezdomnych, zwierząt gospodarskich, zwierząt laboratoryjnych, zwierząt wykorzystywanych do celów specjalnych i zwierząt wolno żyjących. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w systemie prawa, w którym z jednej strony przeprowadza się tzw. dereifikację i zakazuje okrutnego traktowania zwierząt, a z drugiej strony zezwala na poddanie ich ubojowi według szczególnych metod wymaganych przez obrzędy religijne. Sytuacja ta skłania do podjęcia dyskusji, której zasadniczym celem jest przedstawienie wyników szczegółowej analizy przepisów prawa określających standardy humanitarnej ochrony poszczególnych kategorii zwierząt w Polsce i innych państwach. Przeprowadzenie takiej analizy pozwoli na ustalenie, czy można w tym zakresie mówić o rozwiązaniach systemowych, a jeżeli tak, to na jakich zasadach się one opierają oraz czy istniejące rozwiązania są spójne i w jakim stopniu uwzględniają wymagania prawa międzynarodowego i unijnego.

Mamy nadzieję, że zaproponowana tematyka i formuła spotkania będą stanowiły dla Państwa zachętę do przyjęcia zaproszenia i aktywnego udziału w Konferencji.

                                                                                                                                                    Organizatorzy

International conference "Domestic, European Union and International Standards in Legal Protection of Animals"- zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.