V edycja Konkursu o nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii w dziedzinie geoinformacji

Trwa nabór wniosków w V edycji Konkursu o nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii za najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji.

Założeniem Konkursu jest stworzenie motywacji, w postaci Nagrody Ministra, do pracy twórczej nad opracowywaniem nowych rozwiązań wspierających rozwój dziedziny geoinformacji.

W ramach postępowania konkursowego przyznawane są, odpowiednio do rodzaju zgłoszonej pracy lub innowacyjnego rozwiązania, nagrody w postaci statuetek.

Do Konkursu o nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii zgłaszane mogą być:

  1. prace dyplomowe i rozprawy doktorskie – obronione w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku;
  2. publikacje, w postaci druków zwartych, które zostały opublikowane w Polsce w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody;
  3. innowacyjne rozwiązania – funkcjonujące na rynku urządzenia, produkty, metody lub procesy technologiczne, które zostały wdrożone i nie upłynęło więcej niż trzy lata od rozpoczęcia ich użytkowania.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego Konkursu zawarte zostały w Zarządzeniu nr 33 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich, publikacji oraz innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie geoinformacji w konkursie o nagrodę ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa (Dz. U. MRiT poz. 36).

Wzory wniosków, Regulamin konkursu oraz niezbędne informacje są również dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii

źródło: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    21 września 2022