Działania Marii Skłodowskiej-Curie - otwarte konkursy

Program Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) wspiera naukowców będących na różnych etapach kariery zawodowej, finansując prace badawcze oraz szkolenia prowadzone w Europie i krajach pozaeuropejskich. Jednocześnie program umożliwia instytucjom rozwój ich kadry poprzez zatrudnianie badaczy i udział pracowników w międzynarodowych projektach badawczych i szkoleniowych. Programy wchodzące w zakres MSCA mogą być realizowane w każdej dyscyplinie naukowej oraz dotyczyć mogą zarówno badań podstawowych jak i aplikacyjnych. Podstawowym wymogiem jest międzynarodowa mobilność naukowców.

Ogólne cechy programu:

 • obszary i tematy badawcze proponują aplikujące instytucje i naukowcy. Projekty są oceniane w kilku panelach tematycznych przez 3 niezależnych ekspertów;
 • naukowcy korzystający z MSCA muszą spełniać regułę mobilności, czyli nie mogą realizować grantu w kraju, w którym przebywali dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat w momencie zamknięcia konkursu lub rekrutacji przez organizację biorącą udział w projekcie. W projektach są zatrudniani na czasowe umowy o pracę.
 • nacisk kładziony jest na aktywny udział przedsiębiorstw i biznesu oraz innych organizacji sektora nieakademickiego, umożliwiający naukowcom poznanie tego sektora oraz na rozwijanie kompetencji i wiedzy umożliwiającej pracę w instytucjach nieakademickich;
 • budżety projektów MSCAtworzone są automatycznie na podstawie liczby osobo-miesięcy na jakie przyjmowani są naukowcy oraz stawek określonych przez KE dla kategorii: (1) wynagrodzenie naukowców plus dodatki, (2) realizacja badań, organizacja i uczestnictwo w konferencjach, szkoleniach i kursach, (3) zarządzanie i koszty pośrednie;
 • wnioski składane są elektroniczne do KE poprzez portal Funding & Tender opportunities po otwarciu danego konkursu.
 • przy ocenie i realizacji projektów brane są pod uwagę oferowane warunki pracy, przejrzystość rekrutacji oraz możliwości rozwoju kariery w oparciu o zapisy Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Nadchodzące nabory:

Więcej informacji znajduje się w Programie Pracy.

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o kontakt z Centrum Współpracy Międzynarodowej,  tel. 81 537 54 98; 81 537 54 58; 81 537 53 86; lub mailowy (pod adresem: cwm@poczta.umcs.lublin.pl)

źródło: Centrum Współpracy Międzynarodowej UMCS

  Wszystkie aktualności

  Data dodania
  1 września 2022