Białorutenistyka po 2020 roku | Międzynarodowa konferencja naukowa

INSTYTUT JĘZYKOZNAWSTWA I LITERATUROZNAWSTWA

INSTYTUT HISTORII

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

zapraszają

w dniach 29-30 czerwca 2023 r.

na Międzynarodową Konferencję Naukową

 „Białorutenistyka po 2020 roku: kontynuacja badań i nowe wyzwania”

połączoną z obchodami 30-lecia białorutenistyki na UMCS

Tematem organizowanej w trybie zdalnym konferencji jest stan i perspektywy rozwoju białorutenistyki w Polsce i na świe­cie po 2020 r. Sympozjum jest skierowane do: języ­ko­znaw­ców, literaturoznawców, historyków, etnografów, socjologów, reprezentujących ośrodki nau­ko­we w Polsce i za granicą.

Program konferencji: Białorutenistyka po 2020 roku_PROGRAM KONFERENCJI.pdf

Komitet Organizacyjny Konferencji: 
Prof. dr hab. Siergiej Kowalow – przewodniczący
Dr hab. Dariusz Tarasiuk, prof. UMCS – wiceprzewodniczący
Dr hab. Jadwiga Kozłowska-Doda, prof. UMCS – członek
Dr Agnieszka Goral – sekretarz
Dr Natalia Rusiecka – sekretarz

źródło: Wydział Filologiczny UMCS

    Wszystkie aktualności

    Data dodania
    29 czerwca 2023