Zaproszenie

Katedra Dziennikarstwa
Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Lublin, 27-28 kwietnia 2022 r.

Zapraszamy do udziału w trzynastej ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu „Współczesne Media”, będącego wizytówką badawczą Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS. Konferencja, organizowana przez Katedrę Dziennikarstwa INoKSiM, odbędzie się 27-28 kwietnia 2022 roku w Lublinie.

Proponujemy Państwu namysł nad dziennikarstwem jakościowym, utożsamianym z nowym dziennikarstwem i poważnym dziennikarstwem. Interesujący nas byt medialny ma wymiar nie tylko naukowy (jako kategoria opisowa), lecz także społeczny (jako kategoria normatywna). Problemy dziennikarstwa jakościowego powiązane są z doraźnymi i odroczonymi skutkami odstępstw od profesjonalnych standardów zawodu, ocenianymi jako przejaw degradacji zawodu i mediów.

Dziennikarstwo jakościowe rozumiemy jako rodzaj pisarstwa informacyjnego lub publicystycznego, które dotyczy problemów globalnych i lokalnych, a opiera się na zasadach dialogu, szacunku dla faktów i odbiorców. Taka próba formalizacji zjawiska pozwala na sformułowanie pytań badawczych uwzględniających perspektywy poszczególnych subdyscyplin medioznawczych. Pytania te dotyczą osobowych i tekstowych nośników dziennikarstwa jakościowego oraz instytucjonalno-politycznego kontekstu jego funkcjonowania, w tym w szczególności:

  • cech konstytutywnych modelu dziennikarstwa jakościowego,
  • właściwości wzorców osobowych, tekstowych i gatunkowych, które można uznać za wzorcotwórcze (w przeszłości i współcześnie) oraz powszechności ich reprezentacji,
  • powodów i skutków dystrofii dziennikarstwa jakościowego (warsztatowych, instytucjonalnych i społecznych), w tym np. plemiennych wojen informacyjnych w kontekście spadku zaufania publicznego do zawodu dziennikarza,
  • przejawów odchodzenia od modelu dziennikarstwa jakościowego,
  • świadomości dziennikarzy-praktyków jako potencjalnych nosicieli dziennikarstwa jakościowego,
  • edukacji dziennikarskiej i edukacji do recepcji mediów.

Mamy nadzieję, że pytania te zapoczątkują ważną debatę współgrającą z opiniami części środowiska dziennikarskiego, wyrażającymi obawy przed dalszą degradacją mediów (np. wypowiedzi laureatów nagród Grand Press i Nagrody im. Andrzeja Wojciechowskiego jesienią 2021 roku, seminaria „Dobra prasa” organizowane przez tygodnik „Polityka”).

„Współczesne media. Dziennikarstwo jakościowe” planujemy jako konferencję stacjonarną, jednak w przypadku wzrostu zagrożenia epidemicznego przewidujemy zmianę trybu konferencji na online.

Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego do 15 lutego 2022 r. W razie potrzeby mogą Państwo porozumiewać się z nami, korzystając z poczty elektronicznej wspolczesnemedia@umcs.pl.

W ramach opłaty konferencyjnej, która wynosi 400 zł (z zachowaniem 10% zniżki dla członków Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej), zapewniamy publikację tekstów zaakceptowanych przez recenzenta w monografii wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i (w zależności od formy konferencji) materiały konferencyjne, obiad i uroczystą kolację 27 kwietnia oraz obiad 28 kwietnia lub obsługę konferencji online.