Studenci zakwalifikowani

Przed wyjazdem / Za granicą / Po powrocie

Przed wyjazdem

 1. Studenci zakwalifikowani przez Komisje wydziałowe/instytutowe powinni niezwłocznie skontaktować się z Biurem Programu Erasmus UMCS w celu przygotowania dalszych kroków postępowania związanych z dokumentami aplikacyjnymi i finansowaniem wyjazdu. Od momentu kwalifikacji opiekę administracyjną i organizacyjną nad wyjeżdżającym studentem przejmuje Koordynator Uczelniany Programu. W sprawach akademickich (program studiów, ECTS itp.) student kontaktuje się z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Programu Erasmus+ i współpracy międzynarodowej z danego Instytutu.

 2. Zakwalifikowany student powinien znaleźć na stronach internetowych właściwej uczelni zagranicznej pakiet informacyjny dla przyjeżdżających studentów programu ERASMUS, z informacjami dotyczącymi uczelni zagranicznej, terminów zgłoszeń, programów studiów, kursów dodatkowych itp., a także formularzy (formularz zgłoszeniowy do uczelni przyjmującej – Student Application Form, ewentualnie formularz dotyczący zakwaterowania w akademicku tej uczelni – Accomodation Form). Student powinien zapoznać sie z informacjami dotyczącymi procedury składania dokumentów.

 3. Po zapoznaniu się z kursami prowadzonymi na uczelni przyjmującej należy uzgodnić w porozumieniu z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Programu Erasmus+ i współpracy międzynarodowej macierzystej uczelni i Uniwersytetem za granicą plan studiów, który ma być zrealizowany przez studenta podczas pobytu w uczelni partnerskiej (formularz Porozumienie o programie studiów/Learning Agreement). Dokument ten podpisuje student, Pełnomocnik Dziekana ds. Programu Erasmus+ i współpracy międzynarodowej, Prodziekan i Koordynator Uczelniany. Formularz powinien być wysłany przez studenta do uczelni zagranicznej w celu akceptacji wraz z pakietem innych dokumentów aplikacyjnyh z odpowiednimi podpisami w terminie i według procedur wymaganych przez uczelnię zagraniczną.
 4. Porozumienie o programie studiów zobowiązuje studenta do zaliczenia określonych zajęć. Student powinien uzgodnić z Prodziekanem ds. studenckich różnice programowe/różnice w efektach kształcenia oraz sposób uzupełnienia wymaganych efektów, zaliczeń i punktów ECTS potrzebnych do zaliczenia semestru/roku na UMCS. Do tego celu służy osobny dokument: Karta zaliczeń/Recognition Sheet. Zgodność wybranego przez studenta programu zajęć w uczelni partnerskiej z planem studiów uczelni macierzystej powinna wynosić nie mniej niż 60%. Zgodność tę ustala w porozumieniu z Prodziekanem ds. studenckich Pełnomocnik Dziekana ds. Erasmusa i współpracy międzynarodowej w Instytucie Pedagogiki lub Instytucie Psychologii. Różnice programowe/ różnice w efektach kształcenia powinny być zatwierdzone przez członka Zespołu Programowego i Prodziekana ds. studenckich.

 5. W przypadku specjalności nauczycielskich student jest zobowiązany do zaliczenia wszystkich przedmiotów/modułów składających się na standardy kształcenia nauczycieli – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 17.01.2012 r.

 6. Student zakwalifikowany na studia w ramach programu Erasmus+ jest zobowiązany do wypełnienia testu językowego on-line z języka obcego (dotyczy języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, niderlandzkiego oraz innych wskazanych przez Narodową Agencje Programu), w którym student będzie odbywał studia w uczelni przyjmującej. Student wypełnia test przed wyjazdem oraz po powrocie z wyjazdu za granicę. Zwolnieni z tego obowiązku są jedynie stypendyści, dla których ww. języki są językami ojczystymi.

 7. Fundusze otrzymane z Narodowej Agencji Programu Erasmus zostaną przydzielone na wypłatę indywidualnych stypendiów dla studentów wyjeżdżających na studia na podstawie umowy pomiędzy beneficjentem-studentem UMCS a Rektorem lub Prorektorem prawnie reprezentującym uczelnię.

 8. UMCS może zdecydować o wypłaceniu studentowi części należnego w wysokości połowy stawki miesięcznej dopiero po powrocie studenta z zagranicy i prawidłowym rozliczeniu przez studenta wymaganych umową dokumentów związanych z wyjazdem.

 9. Student może starać się o dofinansowanie kosztów studiów za granicą ze środków wydziałowych lub funduszu stypendialnego UMCS. W tym celu powinien wystąpić z podaniem do Dziekana Wydziału o dofinansowanie kosztów wyjazdu oraz wypełnić wniosek o dofinansowanie.
 10. UMCS może zezwolić na przedłużenie pobytu studenta za granicą w ramach programu Erasmus+. Student powinien przedstawić do zaakceptowania przez obie uczelnie, przyjmującą i macierzystą, nowy indywidualny program studiów do zrealizowania na okres przedłużenia („Porozumienie o programie studiów”/Learning Agreement) oraz uzyskać zgodę Dziekana/Prodziekana Wydziału na UMCS na przedłużenie pobytu za granicą. Wszystkie dokumenty w sprawie przedłużenia powinny być przedstawione w Biurze Programu Erasmus na UMCS. Dodatkowe dofinansowanie na okres przedłużenia pobytu na uczelni zagranicznej nie jest gwarantowane.

Za granicą

 1. Jeśli student musi zmienić przedmioty w zaplanowanym wcześniej i uzgodnionym wspólnie z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Programu Erasmus+ i współpracy międzynarodowej i Uczelnią Przyjmującą porozumieniu o programie studiów tzw. Learning Agreement – LA, należy skontaktować się z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Programu Erasmus+ i współpracy międzynarodowej na UMCS i przesłać mu do aprobaty zmiany w LA. Po podpisaniu go przez Pełnomocnika Dziekana ds. Programu Erasmus+ i współpracy międzynarodowej w dalszej kolejności podpisuje go Koordynator Uczelniany.

 2. Jeszcze przed wyjazdem, pod koniec okresu studiów za granicą, student powinien:
  1. uzyskać zaświadczenie od uczelni przyjmującej, potwierdzające okres pobytu studenta na studiach za granicą, które jest najczęściej wydawane przez Biuro Programu ERASMUS w uczelni przyjmującej i zawiera daty określające długość pobytu studenta w tej uczelni;
  2. uzupełnić podpisy w Learning Agreement;
  3. odebrać, jeśli to możliwe tzw. Transcript of Records – wykaz zaliczeń, potwierdzenie zaliczenia okresu nauki.

Po powrocie

 1. Student ma obowiązek rozliczenia się w wyznaczonym terminie z wyjazdu stypendialnego w Biurze Programu Erasmus oraz na swoim Wydziale zgodnie z podpisaną umową i regulaminem Wydziału/Instytutu.

 2. W Biurze Programu Erasmus UMCS w terminie określonym w umowie na wyjazd na studia student powinien złożyć:
  a) kopię zaświadczenia o uzyskanych zaliczeniach i egzaminach w uczelni przyjmującej (Transcript of Records); oryginał dokumentu powinien trafić do Dziekanatu;
  b) zaświadczenie o pobycie na uczelni przyjmującej zawierające daty dzienne rozpoczęcia i zakończenia studiów;
  c) „Porozumienie o programie studiów”/Learning Agreement podpisany (po ewentualnych zmianach w programie studiów) przez właściwego prodziekana danego wydziału na UMCS oraz koordynatorów uczelni macierzystej i przyjmującej;
  d) student ma również obowiązek wypełnić Ankietę on-line Stypendysty Erasmusa.

 3. Niezrealizowanie lub w znacznym stopniu niepełne realizowanie z winy studenta przyjętego planu studiów w dokumencie „Porozumienie o programie studiów”/Learning Agreement może skutkować anulowaniem umowy i koniecznością zwrotu przez studenta pełnej lub częściowej kwoty wypłaconego dofinansowania programu Erasmus+.

 4. Nierozliczenie lub niepełne rozliczenie z wyjazdu stypendialnego z winy studenta powoduje konieczność zwrotu pełnej lub częściowej kwoty wypłaconego dofinansowania w terminie do 14 dni od daty otrzymania wezwania do zwrotu.

 5. Na podstawie złożonej przez studenta dokumentacji Biuro Programu Erasmus+ na UMCS dokona rozliczenia finansowego należnego studentowi dofinansowania według obowiązujących zasad programu Erasmus+.

 6. Student powinien zaliczyć ewentualne różnice programowe/różnice w efektach kształcenia wyznaczone przez członka Zespołu Programowego danego kierunku oraz Prodziekana ds. studenckich.

 

Załączniki