Studenci - rekrutacja

 1. Rekrutacja studentów na studia w ramach Programu Erasmus+ odbywa się na poszczególnych Wydziałach. Rekrutację ogłaszają i przeprowadzają koordynatorzy wydziałowi ds. współpracy z zagranicą.
 2. Informacje o rekrutacji ogłaszane są zwykle w lutym lub marcu na tablicach informacyjnych poszczególnych Wydziałów oraz na stronach internetowych Biura Programu Erasmus UMCS (www.umcs.pl ⇨ strefa: Student ⇨ Programy wymiany studenckiej ⇨ Erasmus ⇨ SMS wyjazdy studentów ⇨ Aktualna oferta) i Wydziału Pedagogiki i Psychologii.
 3. W informacji o rekrutacji studenci znajdą nazwy i adresy internetowe uczelni, z którymi podpisane są umowy o współpracy, a także szczegółowe informacje na temat warunków, terminu i miejsca składania podań.
 4. Zainteresowani studenci powinni zapoznać się z programem studiów na swoim kierunku na wybranym uniwersytecie w UE (źródła informacji: strony internetowe tych uczelni, informacje u  Pełnomocnika Dziekana ds. Erasmusa i współpracy międzynarodowej, w Biurze Programu ERASMUS UMCS).
 5. Studenci chcący studiować za granicą w ramach programu powinni zapoznać się z zasadami obowiązującymi w programie i przyjętymi na UMCS.
 6. Kandydaci powinni składać podania do Komisji Wydziałowej Programu Erasmus+ zawierające:
  a) nazwę uczelni, gdzie kandydat chciałby odbywać studia i termin odbycia studiów za granicą,
  b) list motywacyjny kandydata ze wskazaniem przedmiotów, jakie student chciałby studiować za granicą,
  c) wyliczoną średnią z ocen w indeksie za cały okres na aktualnym poziomie studiów; studenci I roku II i III stopnia studiów przedkładają informację o średniej z ocen z poprzedniego poziomu studiów.
  d) zaświadczenie o dobrej znajomości języka obcego, w którym student będzie odbywał studia za granicą z uznanego centrum certyfikującego (np. Cambridge, Goethe Inst., Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS). Znajomość właściwego języka obcego studentów, którzy nie przedstawią takiego zaświadczenia będzie oceniana na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w języku obcym lub w przypadku studentów filologii obcych na podstawie oceny z praktycznej znajomości odpowiedniego języka obcego.
 7. Komisje wydziałowe przeprowadzają kwalifikację studentów na studia za granicą uwzględniając postanowienia zawarte w odpowiednich umowach o wymianie. Komisje te mogą wprowadzić uzupełniające kryteria kwalifikacji, wspólne dla wszystkich kandydatów.
 8. Komisje wydziałowe sporządzają protokoły z przeprowadzonej rekrutacji studentów na studia i przekazują je do Koordynatora Uczelnianego Programu Erasmus UMCS.
 9. Kandydaci dopuszczeni do kwalifikacji mają prawo odwołać się od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej do Dziekana Wydziału w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników kwalifikacji.

Załączniki