Regulamin serwisu

§1 Definicje

 1. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, UMCS – oznacza właściciela serwisu internetowego, publiczną szkołę wyższą z siedzibą w Lublinie, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, NIP: 712-010-36-92, REGON: 000001353.
 2. Regulamin – oznacza niniejszy dokument.
 3. Serwis internetowy – oznacza zorganizowany zbiór powiązanych ze sobą, w celu poszerzenia funkcjonalności, stron internetowych, udostępniony w sieci Internet w domenach należących do UMCS, który umożliwia użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz materiałów informacyjnych opracowanych przez UMCS i/lub jego partnerów, a także innych zasobów dostępnych w sieci Internet.
 4. Strona internetowa – oznacza dokument HTML, znajdujący się pod określoną subdomeną w domenach należących do UMCS, oparty o samodzielny szablon i własną nawigację, zgodny z mechanizmami informatycznymi serwisu internetowego.
 5. Redakcja serwisów internetowych – oznacza jednostkę UMCS, która odpowiada za serwis internetowy.
 6. Administrator – oznacza osobę posiadającą pełne uprawnienia do edycji serwisu internetowego, w tym prezentowanych w nim informacji oraz ustawień.
 7. Redaktor – oznacza osobę posiadającą uprawnienia do edytowania obszaru serwisu internetowego lub/i strony internetowej w zakresie określonym we wniosku o nadanie uprawnień redaktora.
 8. Użytkownik – oznacza osobę korzystającą z serwisu internetowego lub świadczonych za jego pomocą usług przy wykorzystaniu sieci Internet.
 9. Współpracownik – oznacza reprezentanta jednostki UMCS, w tym organizacji studenckich i doktoranckich, upoważnionego do zgłaszania publikacji w serwisie internetowym.
 10. Partner – oznacza podmiot współpracujący z UMCS.
 11. Usługi – usługi elektroniczne świadczone przy pomocy serwisu internetowego, w tym:
  a) Usługi informacyjne – oznaczają w szczególności zapewnienie użytkownikom dostępu do materiałów informacyjnych i promocyjnych o różnorodnej formie i problematyce, udostępnionych za pomocą mechanizmów informatycznych serwisu internetowego przez sieć Internet;
  b) Usługi społecznościowe – oznaczają w szczególności zapewnienie użytkownikom możliwości przesyłania i publikowania w serwisie internetowym własnych treści, w szczególności za pomocą blogów, formularzy elektronicznych, sond lub zewnętrznych portali społecznościowych;
  c) Usługi redaktorskie – oznaczają w szczególności korektę językową oraz publikację materiałów informacyjnych i promocyjnych w serwisie internetowym;
  d) Usługi informatyczne – oznaczają w szczególności usługi zapewniające użytkownikom i redaktorom tworzenie stron internetowych w ramach możliwości informatycznych serwisu internetowego oraz nadawanie uprawnień redaktorom.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania oraz korzystania z serwisu internetowego.
 2. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych usług są udostępniane na stronach internetowych, umożliwiających korzystanie z tych usług.
 3. Korzystając z serwisu internetowego użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Użytkownicy i redaktorzy korzystający z serwisu internetowego zobowiązują się przestrzegać postanowienia regulaminu.

§3 Warunki formalne korzystania z usług

 1. Umowa o świadczeniu usług informacyjnych pomiędzy UMCS a użytkownikiem zostaje zawarta w chwili wpisania w przeglądarce internetowej adresu URL lub wybrania przekierowania do serwisu internetowego, w szczególności stron internetowych zawierających treści informacyjno-promocyjne.
 2. Umowa o świadczeniu usług informacyjnych pomiędzy UMCS a użytkownikiem zostaje rozwiązana z chwilą opuszczenia serwisu internetowego przez użytkownika.
 3. Umowa o świadczeniu usług społecznościowych pomiędzy UMCS a użytkownikiem zostaje zawarta w chwili wprowadzenia treści przez użytkownika do serwisu internetowego, w szczególności za pomocą bloga, formularza elektronicznego, sondy lub zewnętrznych portali społecznościowych.
 4. Umowa o świadczeniu usług społecznościowych pomiędzy UMCS a użytkownikiem zostaje rozwiązana z chwilą publikacji całości lub części materiałów w serwisie internetowym, przekazania przez mechanizmy informatyczne albo administratora lub redaktora decyzji odmownej wraz z uzasadnieniem lub usunięcia opublikowanych materiałów.
 5. Umowa o świadczeniu usług redaktorskich pomiędzy UMCS a użytkownikiem zostaje zawarta w chwili przekazania administratorowi lub redaktorowi wiadomości e-mail, pocztowym lub osobistym dostarczeniu nośnika z danymi ze wskazaniem zamieszczenia treści w serwisie internetowym.
 6. Umowa o świadczeniu usług redaktorskich pomiędzy UMCS a użytkownikiem zostaje rozwiązana z chwilą publikacji materiałów w serwisie internetowym lub przekazania przez administratora lub redaktora decyzji odmownej wraz z uzasadnieniem.
 7. Usługa o świadczeniu usług informatycznych pomiędzy UMCS a użytkownikiem zostaje zawarta w chwili przekazania administratorowi pisemnego wniosku ze wskazaniem:
  a) nadania, zmienienia zakresu lub odebrania uprawnień redaktora;
  b) utworzenia lub usunięcia strony internetowej.
 8. Umowa o świadczeniu usług informatycznych pomiędzy UMCS a użytkownikiem zostaje rozwiązana w chwili:
  a) nadania, zmiany zakresu lub odebrania uprawnień redaktorowi lub przekazania przez administratora decyzji odmownej wraz z uzasadnieniem;
  b) utworzenia lub usunięcia strony internetowej lub przekazania przez administratora decyzji odmownej wraz z uzasadnieniem.
 9. Szczegółowe zasady korzystania z usług redaktorskich oraz usług informatycznych zostały określone w załącznikach nr 1, 2 i 3 do niniejszego regulaminu oraz są udostępniane w serwisie internetowym w postaci umożliwiającej ich wydrukowanie, pobranie oraz zapisanie na nośniku danych.

§4 Warunki techniczne korzystania z usług

 1. Użytkownik chcący korzystać z serwisu internetowego, a w szczególności świadczonych za jego pomocą usług, musi zapewnić we własnym zakresie hardware (np. komputer stacjonarny, laptop, tablet) z zainstalowaną przeglądarką internetową i oprogramowaniem niezbędnym do właściwego korzystania z wybranych usług oraz połączenie z siecią Internet.
 2. Korzystanie z wybranych usług może wymagać włączenia w przeglądarce internetowej obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi javascript, flash oraz plików cookies (tzw. ciasteczka).

§5 Prawa i obowiązki UMCS

 1. UMCS odpowiada za świadczenie usług, w szczególności usług informacyjnych, usług społecznościowych, usług redaktorskich oraz usług informatycznych.
 2. UMCS ma prawo do wykonywania prac technicznych i informatycznych na serwerach obsługujących serwis internetowy, co może wiązać się z chwilowymi problemami z dostępem do treści i usług.
 3. UMCS ma prawo dokonywać selekcji i korekty informacji zamieszczanych w serwisie internetowym.
 4. UMCS ma prawo blokować IP oraz usuwać treści użytkowników w serwisie internetowym, gdy naruszone zostały przepisy prawa powszechnego, zasady regulaminu lub postanowień szczegółowych, dostępnych na stronach internetowych usług.
 5. UMCS ma prawo usuwać w całości lub części treści wprowadzane do serwisu internetowego przez użytkownika, gdy te mają charakter obraźliwy, dyskryminacyjny, reklamowy, zawierają dane osobowe lub sprzyjają zachowaniom zagrażającym zdrowiu fizycznemu i psychicznemu oraz moralności pozostałych użytkowników.
 6. UMCS nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkowników korzystających z serwisu internetowego bez znajomości regulaminu lub regulamin łamiących.
 7. UMCS nie ponosi odpowiedzialności za działania i decyzje użytkowników podjęte na podstawie informacji dostępnych w serwisie internetowym. UMCS nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne skutki powyższych działań i decyzji, w tym skutki względem innych użytkowników oraz osób trzecich.
 8. UMCS nie daje gwarancji, że treści zamieszczone w serwisie internetowym będą spełniały wymagania i oczekiwania użytkowników.

§6 Prawa i obowiązki użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo korzystać z serwisu internetowego zgodnie z regulaminem oraz prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje względem świadczonych usług.
 3. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem przed rozpoczęciem korzystania
  z serwisu internetowego i zaakceptować lub odrzucić jego postanowienia. Za akceptację postanowień regulaminu uznaje się rozpoczęcie korzystania z serwisu internetowego.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za:
  a) treści wprowadzone samodzielnie do serwisu internetowego;
  b) treści zgłoszone samodzielnie do publikacji w serwisie internetowym;
  c) działania i decyzje oraz ich skutki, w tym skutki względem innych użytkowników oraz osób trzecich, podjęte na podstawie informacji dostępnych w serwisie internetowym.

§7 Ochrona własności intelektualnej UMCS

 1. UMCS posiada autorskie prawa majątkowe do projektu graficznego i elementów graficznych serwisu internetowego.
 2. Treści zamieszczane w serwisie internetowym, w szczególności teksty, zdjęcia, grafiki, dźwięki, materiały multimedialne, oraz ich wybór i układ to przedmioty ochrony prawno-autorskiej.
 3. Treści niebędące własnością UMCS, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, UMCS udostępnia na podstawie prośby, zgody uprawnionych podmiotów, zawartych umów lub przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Korzystanie z serwisu internetowego nie jest równoważne z nabyciem praw do udostępnianych za jego pomocą treści. Użytkownik może korzystać z treści udostępnianych w serwisie internetowym jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2017, poz. 880), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001, nr 128, poz. 1402 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. 2018, poz. 419.).
 5. UMCS ma prawo redagować, kopiować i rozpowszechniać treści wprowadzone do serwisu internetowego przez użytkowników, którzy są ich właścicielami.
 6. UMCS ma prawo kopiować i zamieszczać w innych systemach informatycznych należących do uczelni dane opublikowane w serwisie internetowym przez redaktorów i pracowników UMCS.
 7. Użytkownicy wprowadzający treści do serwisu internetowego wyrażają zgodę na wykorzystywanie tych treści pozostałym użytkownikom w zakresie dozwolonego użytku.
 8. Użytkownicy wprowadzający do serwisu internetowego treści, które nie są ich własnością, zaświadczają, że posiadają zgodę na ich rozpowszechnianie od uprawnionych podmiotów
  oraz ponoszą pełną odpowiedzialność za skutki powstałe w wyniku ich udostępnienia.

§8 Ochrona prywatności i danych osobowych użytkowników

 1. UMCS uznaje prawo użytkowników do ochrony prywatności oraz danych osobowych.
 2. W ramach świadczonych usług UMCS gromadzi m.in.:
  a) usługi informacyjne – informacje dotyczące urządzenia, z którego nastąpiło połączenie, procesów logowania (tzw. logi systemowe) oraz statystyk,
  b) usługi społecznościowe – dane osobowe i kontaktowe niezbędne do skorzystania z usługi (szczegółowy zakres danych określany każdorazowo, osobno dla każdej usługi, i udostępniany przed koniecznością wprowadzenia danych przez użytkownika), urządzenia, z którego nastąpiło połączenie oraz statystyk,
  c) usługi redaktorskie – informacje przekazane do publikacji mogące zawierać dane osobowe i kontaktowe niezbędne do realizacji celów informacyjno-promocyjnych ich autora (szczegółowy zakres danych określany każdorazowo, osobno dla każdej publikacji),
  d) usługi informatyczne – dane osobowe i kontaktowe niezbędne do skorzystania z usługi (szczegółowy zakres danych określany każdorazowo, osobno dla każdej usługi, i udostępniany przed koniecznością wprowadzenia danych przez użytkownika), urządzenia, z którego nastąpiło połączenie oraz statystyk.
 3. Dane użytkowników pozwalają UMCS poprawić funkcjonowanie serwisu internetowego, w tym podnieść jakość świadczonych usług, oraz realizować cele informacyjno-promocyjne.
 4. Serwis internetowy oraz przynależące do niego strony internetowe wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka), czyli małe pliki tekstowe, które są wysyłane przez serwis internetowy, a następnie zapisywane na hardwarze (np. komputer stacjonarny, laptop, tablet) użytkowników, aby ułatwić im korzystanie ze stron internetowych.
 5. UMCS wykorzystuje pliki cookies przede wszystkim w celu:
  a) zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu internetowego;
  b) udoskonalenia usług oraz poprawienia funkcjonowania serwisu internetowego;
  c) utrzymania sesji w przypadku zalogowanych użytkowników;
  d) zachowania ustawień użytkownika związanych z wyświetlaniem serwisu internetowego;
  e) zbierania danych statystycznych;
  f) umożliwienia dostarczania treści reklamowych zgodnych z zainteresowaniami użytkowników.
 6. UMCS nie wykorzystuje plików cookies do identyfikacji, śledzenia lub zbierania danych osobowych użytkowników. Pliki cookies mogą być wykorzystywane do celów reklamowych przez dostawców reklam oraz partnerów UMCS.
 7. Każdy użytkownik może zablokować opcję wykorzystywania plików cookies z poziomu przeglądarki internetowej. Zablokowanie plików cookies może być jednak przyczyną błędnego wyświetlania serwisu internetowego lub braku dostępu do niektórych funkcjonalności.
 8. UMCS nie odpowiada za przyczyny i skutki naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, które wynikają z indywidualnych ustawień przeglądarek internetowych i urządzeń użytkowników, takich jak np. zapamiętany login i hasło, brak blokady wyświetlacza.
 9. Korzystanie z niektórych usług wymaga podania danych osobowych użytkownika. Podanie tych danych jest zawsze dobrowolne i ściśle związane z celem przetwarzania.
 10. Dane użytkowników są gromadzone i przetwarzane przez UMCS wyłącznie w celu korzystania z serwisu, w okresie obowiązywania umowy o świadczenie usług, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nie będą one przedmiotem profilowania, sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Nie będą w oparciu o nie podejmowane jakiekolwiek decyzje w sposób zautomatyzowany.
 11. Administratorem danych osobowych użytkowników jest UMCS. Administrator danych powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: abi@umcs.lublin.pl.Użytkownik ma prawo skorzystać z uprawnień przysługujących mu na podstawie przepisów prawa, o których mowa w ust. 9, w tym do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych;
  b) zmiany, sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych;
  c) wniesienia żądania o zaprzestanie lub ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych.
  d) prawo do przenoszenia danych,
  e) prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 12. Jeżeli użytkownik wniesie prośbę o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, bez których dalsze świadczenie usług nie jest możliwe, umowę o świadczeniu usług uznaje się za rozwiązaną.
 13. W przypadku problemów z obsługą serwisu internetowego użytkownik może zostać poproszony o podanie danych osobowych niezbędnych do jego rozwiązania. Przekazane dane będą przechowywane przez UMCS zgodnie z prawem obowiązującym na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 14. Wszelkie wątpliwości oraz zgłoszenia dotyczące danych osobowych, które są gromadzone i przetwarzane w serwisie, należy zgłaszać na adres: dane.osobowe@umcs.lublin.pl.
 15. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników oraz wykorzystywania plików eksploatacyjnych i plików cookies przez UMCS zostały opisane w Polityce prywatności.

§9 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych za pomocą serwisu internetowego można składać pisemnie na adres: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, z dopiskiem „Redakcja serwisów internetowych UMCS”.
 2. Reklamacja musi zawierać informacje umożliwiające identyfikację użytkownika (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, opcjonalnie numer telefonu kontaktowego) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną zgłoszenia.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez UMCS. W uzasadnionych przypadkach Redakcja serwisów internetowych zastrzega sobie jednak możliwość wydłużenia tego terminu.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny w serwisie internetowym w postaci umożliwiającej jego wydrukowanie, pobranie oraz zapisanie na nośniku danych.
 2. UMCS zastrzega sobie prawo do dokonywania jednostronnych zmian regulaminu. Każda zmiana będzie ogłaszana w serwisie internetowym przynajmniej 7 dni przed wejściem w życie.
 3. Korzystanie przez użytkownika z serwisu internetowego po wprowadzeniu zmian w regulaminie oznacza jego akceptację.
 4. W sprawach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustaw szczegółowych obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania Zarządzenia Nr 35/2018 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 maja 2018 r.