Lista recenzentów:

Nikołaj Antropow (Mińsk)
Wojciech Chlebda (Opole)
Lubow Frolak (Lublin)
Aleksej Judin (Gent)
Henryk Kardela (Lublin)
Małgorzata Karwatowska (Lublin)
Ałła Kożynowa (Mińsk)
Halina Kurek (Kraków)
Przemysław Łozowski (Lublin)
Marzena Marczewska (Kielce)
Ewa Masłowska (Warszawa)
Agnieszka Mikołajczuk (Warszawa)
Alicja Nagórko (Berlin)
Alena Rudenka (Mińsk)
Petar Sotirov (Lublin)
Swietłana Tołstaja (Moskwa)
Anna Tyrpa (Kraków)
Jörg Zinken (Portsmouth)


Zasady recenzowania

Wszystkie teksty przed opublikowaniem w czasopiśmie „Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury” przechodzą przez dwa etapy recenzji wydawniczych.

Po pierwsze, są oceniane w ramach recenzji wewnętrznej przez wybranych członków Kolegium Redakcyjnego i/lub Rady Naukowej czasopisma (nazwiska wszystkich członków Kolegium i Rady Naukowej są publikowane w każdej papierowej wersji czasopisma oraz na jego stronie internetowej). O doborze recenzentów decyduje tematyka składanego tekstu oraz język publikacji (w przypadku tekstów w języku obcym Redakcja dba o to, aby recenzentem był native speaker lub absolwent odpowiedniej filologii). Autorzy nie znają tożsamości recenzentów swoich prac.

Po drugie, teksty zakwalifikowane do druku po recenzjach wewnętrznych są wysyłane jako proponowana przez Redakcję całość numeru do recenzji zewnętrznej. Recenzentami materiałów na tym etapie są zawsze osoby spoza jednostki. Ich nazwiska są publikowane ex post w wersji drukowanej rocznika. Sformułowana recenzja ma postać pisemną i zawiera jednoznaczne wnioski co do dopuszczenia tekstu do druku lub jego odrzucenia.


Formularz recenzyjny artykułu naukowego (do pobrania): wersja *.doc, wersja *.pdf.