Anty-ghostwriting

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla czasopism naukowych (zobacz punkt 5 w tej instrukcji), redakcja „Etnolingwistyki” wymaga od autorów nie tylko rzetelności i staranności merytorycznej, ale także przestrzegania wymogów etycznych związanych z publikowaniem prac naukowych.
 
W związku z tym:
  1. należy podawać informację o wszystkich osobach, które przyczyniły się do powstania artykułu pod względem merytorycznym, rzeczowym, finansowym i każdym innym. Ukrywanie wkładu w powstanie publikacji jest naganną praktyką określaną jako ghostwriting. Oprócz wykazu wszystkich autorów tekstu, wraz z ich miejscem pracy (afiliacją) oraz informacją o wkładzie poszczególnych osób w powstanie artykułu (kto jest autorem metody, koncepcji, założeń itd.), należy (w przypisie) umieścić informację o źródłach finansowania publikacji (wraz z numerem grantu), wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (jest to tzw. financial disclousure);
  2. niedopuszczalne jest podawanie w wykazie autorów osób, których wkład w powstanie publikacji był znikomy lub w ogóle nie miał miejsca. Tego typu działanie, również naganne, nazywa się guest autorship.
Odpowiedzialność za przestrzeganie wymienionych zasad ponosi osoba (autor) zgłaszająca maszynopis do publikacji. Wszelkie wykryte przypadki nierzetelności będą demaskowane i dokumentowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).