Propozycje zmian w planach studiów

Lublin, 03.06.2022r.

 

Propozycje zmian w planach studiów

W związku z wizytami studyjnymi, które odbyły się w: Szkole Podstawowej w Rejkiawiku oraz Polskiej Społecznej Szkole Sobotniej we Fredrikstad w ramach projektu ,,Edukacja włączająca bez granic – Polska – Islandia” oraz projektu ,,Edukacja włączająca bez granic – Polska – Norwegia”, jako Koordynator, w imieniu własnym i uczestników proponuję następujące zmiany w planach studiów realizowanych na Wydziale Pedagogiki
i Psychologii UMCS w Lublinie.

 

Kierunek Pedagogika specjalna, specjalność Edukacja i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością sensoryczną i terapia pedagogiczna

 • Wprowadzenie podstawowych aktów prawnych obowiązujących w Islandii
  i Norwegii dotyczących edukacji integracyjnej i włączającej (Przedmiot: Teoretyczne i prawne podstawy edukacji integracyjnej i włączającej);
 • Omówienie przykładowych programów wychowawczych w edukacji włączającej realizowanych w Islandii i Norwegii (Przedmiot: Programy wychowawcze
  w edukacji integracyjnej i włączającej);
 • Omówienie systemu edukacji dla uczniów z SPE w Islandii i Norwegii (Przedmiot: Organizacja edukacji włączającej i integracyjnej).

 

 Kierunek Pedagogika specjalna, specjalność Edukacja i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością intelektualną i osób ze spektrum autyzmu

 • Wprowadzenie podstawowych aktów prawnych obowiązujących w Islandii
  i Norwegii dotyczących edukacji integracyjnej i włączającej (Przedmiot: Teoretyczne i prawne podstawy edukacji integracyjnej i włączającej);
 • Omówienie przykładowych programów wychowawczych w edukacji włączającej realizowanych w Islandii i Norwegii (Przedmiot: Programy wychowawcze
  w edukacji integracyjnej i włączającej);
 • Wprowadzenie treści na temat sposobów wspierania rozwoju seksualnego osób
  z niepełnosprawnością intelektualną w Islandii i Norwegii (Przedmiot: Wspieranie rozwoju seksualnego osób z NI);
 • Omówienie systemu edukacji dla uczniów z SPE w Islandii i Norwegii (Przedmiot: Organizacja edukacji włączającej i integracyjnej);
 • Wprowadzenie treści dotyczących edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w Islandii i Norwegii (Przedmiot: Współczesne tendencje w edukacji i rehabilitacji osób z NI).

 

Kierunek Pedagogika, specjalność Doradztwo zawodowe i edukacyjne

 

 • Wprowadzenie treści dotyczących nowych trenów pedagogicznych w Islandii
  i Norwegii (Przedmiot: Współczesne kierunki pedagogiczne);
 • Omówienie treści związanych z edukacją uczniów w SPE w Norwegii i Islandii (Przedmiot: Pedagogika porównawcza);
 • Wprowadzenie treści dotyczących funkcjonowania szkół w Islandii i Norwegii
  w społeczeństwie, uwzględniając polskie szkoły (Przedmiot: Szkoła
  w społeczeństwie);
 • Wprowadzenie elementów doradztwa zawodowego dla osób ze szczególnymi potrzebami realizowanego w Islandii i Norwegii (Przedmiot: Wybrane zagadnienia z doradztwa zawodowego);
 • Omówienie/przygotowanie wybranych projektów realizowanych w Islandii
  i Norwegii z udziałem osób ze szczególnymi potrzebami (Przedmiot: Metodyka projektów).

 

Kierunek Pedagogika, specjalność Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
z mediacją szkolną i sądową

 • Wprowadzenie treści dotyczących nowych trenów pedagogicznych w Islandii
  i Norwegii (Przedmiot: Współczesne kierunki pedagogiczne);
 • Omówienie treści związanych z edukacją uczniów w SPE w Norwegii i Islandii (Przedmiot: Pedagogika porównawcza);
 • Wprowadzenie treści dotyczących funkcjonowania szkół w Islandii i Norwegii
  w społeczeństwie, uwzględniając polskie szkoły (Przedmiot: Edukacja włączająca).

 

Kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 • Wprowadzenie podstawowych aktów prawnych obowiązujących w Islandii
  i Norwegii dotyczących edukacji włączającej (Przedmiot: Prawo w oświacie);
 • W ramach zajęć fakultatywnych – nauka języka norweskiego lub islandzkiego;
 • Omówienie różnic kulturowych w kontekście edukacji włączającej w Islandii
  i Norwegii (Przedmiot Edukacja regionalna i wielokulturowa);
 • Zwiększenie liczby godzin z przedmiotu: Praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • Wprowadzenie przedmiotu: Metody pracy z uczniami z SPE w krajach skandynawskich (15 CA).

 

dr hab. A. Lewicka-Zelent, prof. uczelni
kierownik projektu