Projekt

Projekt pt. „Opracowanie ekologicznego preparatu do stymulacji wzrostu i plonowania roślin uprawnych i leczniczych” zakłada otrzymanie innowacyjnego ekologicznego preparatu zawierającego rizobiowe metabolity tzw. czynniki Nod, będące morfogenami stymulującymi aktywność merystematyczną różnych tkanek roślinnych. Z uwagi na specyficzną budowę receptorów, na które działają czynniki Nod, związki te wywierają największy efekt na rośliny bobowate, powodując zwiększenie liczby brodawek korzeniowych, masy korzeni, czy zwiększenie plonowania poprzez stymulację symbiozy roślina bobowata – rizobia. Efekt działania bionawozu nie jest ograniczony wyłącznie do roślin bobowatych. Po zastosowaniu rizobiowych czynników Nod na tzw. rośliny niespecyficzne - można zaobserwować u nich efekty takie jak: wzmożona aktywność merystematyczna, przyspieszenie kiełkowania nasion, lepszy wzrost siewek. Preparat ten nie jest szczepionką bakteryjną dlatego też może być podawany  w formie  oprysku dolistnego. 

Docelowy preparat będzie zawierał wyizolowane, aktywne biologicznie i oczyszczone (na poziomie opłacalności finansowej i bez straty aktywności) czynniki Nod szczepu R. leguminosaurum bv. viciae GR09. Otrzymany preparat oraz jego oczyszczone frakcje zostaną sprawdzone pod względem właściwości fizykochemicznych za pomocą standardowych technik analitycznych, chromatografii TLC , HPLC oraz spektrometrii mas.

Następnie preparatem tym będą traktowane nasiona modelowych roślin w celu sprawdzenia aktywności biologicznej otrzymanego bionawozu i efektów jego działania na różnych etapach rozwoju roślin (groch siewny, wyka, nostrzyk żółty, pszenica jara, rzepak).

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Lider