Porozumienie o współpracy z Ośrodkiem Socjoterapeutycznym „Wspólny Dom” w Wildze

Porozumienie o współpracy z Ośrodkiem Socjoterapeutycznym „Wspólny Dom” w Wildze

            W dniu 21.06.2022r. zostało podpisane porozumienie o współpracy między Wydziałem Pedagogiki i Psychologii, a Ośrodkiem Socjoterapeutycznym „Wspólny Dom” w Wildze. Jest to już kolejne porozumienie z placówką. W spotkaniu uczestniczyli: Dziekan Wydziału- dr hab. Andrzej Różański prof. UMCS, Dyrektor Ośrodka Socjoterapeutycznego „Wspólny Dom” w Wildze- Mateusz Dębowiak, pracownicy Katedry Pedagogiki Resocjalizacyjnej- dr Katarzyna Korona i dr Andrzej Chudnicki.

            Głównym celem podpisanej umowy było wspieranie dotychczasowych kontaktów i wielopłaszczyznowej współpracy. Wzajemne działania obejmować będą w szczególności:

¾      realizację wspólnych prac badawczo-rozwojowych, mających na celu udoskonalanie istniejących oraz opracowywanie nowych programów kształcenia i rozwiązań metodycznych;

¾      doradztwo naukowo-badawcze, konsultacje metodyczne oraz ekspertyzy;

¾      organizowanie szkoleń lub/i seminariów naukowych dla wychowawców i rodziców w przedmiocie doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego;

¾      udzielanie wsparcia przy opracowywaniu autorskich programów nauczania i ich wdrażaniu;

¾      wymianę materiałów naukowych, publikacji oraz informacji;

¾      współpracę w przygotowywaniu i realizowaniu projektów edukacyjnych;

¾      przygotowywanie i realizowanie wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych, naukowych i organizacyjnych, także w zakresie popularyzacji nauki i działalności kulturalnej (w tym zwiedzanie przez młodzież Uczelni; wsparcie ze strony Kół Naukowych).

Przyjazd Pana Dyrektora był także okazją do zorganizowania spotkania ze studentami specjalności pedagogika resocjalizacyjna. W jego trakcie studenci mogli dowiedzieć się, jak funkcjonuje Ośrodek Socjoterapeutyczny „Wspólny Dom” w Wildze, kim są jego podopieczni i jak wygląda praca w placówce.

Wizyta była także okazją do omówienia możliwości realizacji praktyk w placówce. Pan Dyrektor przedstawił również ofertę stażu, skierowaną do studentów UMCS. Staż będzie skupiał się na cyklu szkoleń obejmujących trening interpersonalny, trening umiejętności wychowawczych, trening socjoterapii, warsztat dotyczący uzależnień oraz superwizję. Przygotowuje on do pracy z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym. Studenci będą mieli możliwość brania udziału w społecznościach socjoterapeutycznych, grupach socjoterapii i profilaktyki oraz szeregu innych zajęć. Osoby zainteresowane stażem mogą kontaktować się z pracownikiem UMCS lub bezpośrednio z placówką.

Osobą do kontaktu ze strony UMCS jest dr Katarzyna Korona, natomiast ze strony Ośrodka Socjoterapeutycznego „Wspólny Dom” w Wildze- Dyrektor Mateusz Dębowiak.

    Aktualności

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    30 czerwca 2022