Podpisywanie porozumień ws. zmiany warunków pracy

Lublin, dnia 6.07.2020r

Związek Nauczycielstwa Polskiego
przy UMCS w Lublinie

Informacja prawna

na temat porozumień zmieniających warunki pracy proponowanych przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie niektórym pracownikom

W świetle jednego z zapisów porozumienia zmieniającego warunki pracy  proponowanego przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (dalej UMCS) niektórym pracownikom, z dniem 1 października 2020 r. strony postanawiają przekształcić mianowanie w umowę o pracę.

Zgodnie z art. 248 ust 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (D.U. z 2018r., poz. 1669 z późn. zm.) pracownicy uczelni zatrudnieni w uczelniach na podstawie mianowania w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), tj. w dniu 1 października 2018 r., pozostają zatrudnieni w tej samej formie i na ten sam okres. Zatem w świetle ww. przepisu pracownicy, którzy byli zatrudnieni w UMCS na podstawie mianowania w dniu 1 października 2018 r. w chwili obecnej nadal pozostają zatrudnieni w UMCS na tej podstawie na czas nieokreślony lub określony.

Powyższe oznacza, że wprawdzie UMCS może proponować pracownikom będącym w takiej sytuacji podpisanie porozumienia zmieniającego warunki pracy, na mocy którego  stosunek pracy z mianowania przekształci się w stosunek pracy zawarty na podstawie umowy o pracę, to jednak pracownicy nie mają obowiązku wyrażenia zgody na zawarcie przedmiotowego porozumienia zmieniającego. W tym kontekście należy stwierdzić, że wyraźną wolą ustawodawcy, wynikającą z art. 248 ust 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r., było dalsze utrzymanie stosunków pracy z mianowania dla tych pracowników, którzy w uczelniach byli zatrudnieni na takiej podstawie przed wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Stąd też w przypadku gdy dany pracownik odmówi podpisania ww. porozumienia zmieniającego warunki pracy, mając w szczególności na uwadze to, że przedmiotowe przekształcenie stosunku pracy jest dla niego niekorzystne, UMCS nie może z tego powodu wyciągać wobec niego jakichkolwiek negatywnych konsekwencji.

Radca Prawny
Cezary Palczarski

    Aktualności

    Autor
    Marta Łacek
    Data dodania
    7 lipca 2020