Plan współpracy

Lublin, 14.06.2022 r.

 

Plan dalszej współpracy

z Polish Social Saturday School we Fredrikstad (Norwegia)

 

Analiza potrzeb przeprowadzona wśród nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców, podczas wizyty studyjnej w Polskiej Sobotniej Szkole Społecznej we Fredrikstad w Norwegii, pozwoliła na określenie obszarów dalszej współpracy i wsparcia tej instytucji polonijnej przez pracowników Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie. Dotyczą one w głównej mierze:

 • diagnozy sytuacji socjo-demograficznej szkoły w sytuacji post pandemicznej;
 • diagnozy uwarunkowań motywacji rodziców i nauczycieli do uczestniczenia w edukacji dzieci polonijnych w ramach szkół sobotnich;
 • wsparcia metodycznego i dostępu do nowych metod nauczania, materiałów dydaktycznych a także nowoczesnych technologii stosowanych w edukacji (w tym także w kontekście kształcenia zdalnego);
 • wsparcia w zakresie tworzenia materiałów dydaktycznych do nauczania języka polskiego, historii, geografii i WOS;
 • wsparcia nauczycieli i rodziców w zakresie rozpoznawania specyficznych potrzeb edukacyjnych uczniów a także właściwej organizacji ich pracy w warunkach szkolnych i domowych (warsztaty, poradnictwo, grupy wsparcia);
 • wsparcia uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.

 

W oparciu o dostępne zasoby zaplanowano do realizacji:

 • podpisanie umowy dotyczącej patronatu Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS nad Polską Sobotnią Szkołą Społeczną we Fredrikstad;
 • przygotowanie warsztatów on-line dla nauczycieli dotyczących najnowszych metod nauczania w edukacji polonijnej, sposobów wykorzystania TIK w procesie nauczania a także metod aktywizujących i technologii stosowanych w edukacji (w tym także w kontekście kształcenia zdalnego);
 • przygotowanie warsztatów on-line dla nauczycieli i rodziców dotyczących pracy z dzieckiem ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi;
 • złożenie wniosku, dotyczącego finansowania działań mających na celu przygotowanie oraz ewaluację autorskich podręczników do nauki w klasach 0-3 oraz podręczników do nauki języka polskiego i historii w klasach 4-8 (poszukiwane źródło finansowania: fundusze norweskie lub Erasmus Plus);
 • podęcie działań dotyczących diagnozy funkcjonowania szkoły polskiej po pandemii
  w obszarach: motywacji nauczycieli oraz rodziców do podejmowania zmian, zdrowia psychicznego nauczycieli, rodziców i dzieci; możliwości pozyskania wsparcia środowiskowego.

 

 dr hab. A. Lewicka-Zelent, prof. uczelni

kierownik projektu