Opis projektu

OIR to międzynarodowy projekt, którego pomysłodawcą i liderem jest Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W skład konsorcjum wchodzą także Uniwersytet z Włoch (Università degli Studi di Messina) oraz Uniwersytet z Oviedo (Universidad de Oviedo, Facultad de Formación del Profesorado y Educación, Hiszpania). Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane w okresie wzmożonej intensywności działań zdalnych spowodowanych pandemią COVID-19, problemy części wykładowców akademickich w zakresie kształcenia zdalnego, wynikające w dużej mierze z braku odpowiednich kompetencji w obsługiwaniu technologii cyfrowych, umiejętności pracy z usługami i zasobami cyfrowymi, pracy zespołowej i samodzielnej w modelu zdalnym, tworzenia materiałów i scenariuszy kursów w innej metodyce. Projekt zakłada wypracowanie innowacyjnych cyfrowych zasobów edukacyjnych i stwarza szansę na sprostanie wyzwaniom edukacyjnym poprzez umożliwienie włączającego kształcenia na poziomie wyższym dla osób o odmiennych i specjalnych potrzebach. Założeniem działań jest przeciwdziałanie wykluczeniu edukacyjnemu wszystkich tych grup uczących się, którzy z racji przejścia na naukę zdalną i wynikające często z niej problemy związane z niedostosowaniem form i metod pracy do ich specjalnych potrzeb, mają ograniczony dostęp do kształcenia na najwyższym jakościowo poziomie.

Celem projektu OIR jest wzmocnienie zdolności szkół wyższych do zapewniania wysokiej jakości edukacji cyfrowej sprzyjającej włączeniu społecznemu, a w szczególności udoskonalenie form i metod kształcenia przyszłych nauczycieli (także tych posiadających specjalne potrzeby edukacyjne czy należących do innych edukacyjnie defaworyzowanych grup) poprzez stworzenie otwartej internetowej przestrzeni wyspecjalizowanych, innowacyjnych cyfrowych zasobów edukacyjnych, takich jak: wykłady online, podcasty, materiały edukacyjne, filmy dydaktyczne, scenariusze zajęć, karty pracy, ćwiczenia, zadania) dostosowane do potrzeb uczących się posiadających różnorodne specjalne potrzeby edukacyjne (SPE) zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego dla edukacji (UDL).

Uczestnikami projektu będzie 138 wykładowców-nauczycieli akademickich, 1200 studentów oraz 60 nauczycieli szkolnych.

W projekcie zakłada się przeprowadzenie szkoleń dotyczących:

  1. Wykorzystywania zasobów cyfrowych w kształceniu na odległość.
  2. Rozwijania umiejętności zdalnego kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych zasobów edukacyjnych oraz aktywizujących metod.
  3. Projektowania uniwersalnego w nauczaniu zdalnym.

Podczas realizacji projektu opracowane zostaną następujące rezultaty projektu:

  1. Otwarte cyfrowe zasoby edukacyjne dostosowane do potrzeb uczących się posiadających różnorodne specjalne potrzeby edukacyjne zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego dla edukacji.
  2. Programy szkoleń i materiały szkoleniowe dla wykładowców, nauczycieli szkolnych i przyszłych nauczycieli dotyczące:
  • podniesienia kompetencji związanych z wykorzystaniem technologii komunikacyjno-informacyjnych w edukacji zdalnej;
  • projektowania uniwersalnego;
  • zasobów edukacyjnych wykorzystywanych w aktywizujących metodach pracy.
  1. Filmy dydaktyczne dostosowane do potrzeb w zakresie ich odbioru różnych grup studentów.

Projekt będzie miał wpływ przede wszystkim na społeczność lokalną, ale także na regionalną, krajową i europejską. Wypracowane w ramach projektu materiały (innowacyjne cyfrowe zasoby edukacyjne takie jak: wykłady online, podcasty, materiały edukacyjne, filmy dydaktyczne, scenariusze zajęć, karty pracy, ćwiczenia, zadania) będą funkcjonowały w otwartym dostępie, zatem będą mogły z nich korzystać również podmioty krajowe i zagraniczne.

W długoterminowej perspektywie projekt stanie się mocnym impulsem do stałego podnoszenia jakości kształcenia zdalnego i hybrydowego oraz do rozwijania pedagogicznych kompetencji cyfrowych nauczycieli akademickich, nauczycieli szkolnych i studentów kierunków nauczycielskich.