O projekcie

 

Za zgodą NCBiR okres realizacji projektu "Dostępny UMCS" został przedłużony do dn. 31.09.2022 r. 

Tytuł projektu: „Dostępny UMCS”

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Okres realizacji projektu: od 01.02.2020 r. do 31.01.2022 r.

Wartość projektu: 1 790 449,20 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 508 990,59 PLN


Cel główny:
Zwiększenie dostępności edukacyjnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie skierowanej do osób z niepełnosprawnościami poprzez wdrożenie rozwiązań niwelujących zidentyfikowane bariery w zakresie dostępności strukturalnej, architektonicznej, technologicznej, proceduralnej i wsparcia edukacyjnego oraz podniesienie świadomości niepełnosprawności i kompetencji u co najmniej 64 pracowników uczelni w zakresie świadczenia wysokiej jakości obsługi i dydaktyki dla osób z niepełnosprawnościami do 01.2022 r.

Planowane efekty/ rezultaty:
- zwiększenie struktury organizacyjnej Zespołu Ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami do optymalnej liczby, dzięki czemu Zespół będzie mógł lepiej pełnić swoje zadania i w sposób kompleksowy odpowiadać na potrzeby osób z niepełnosprawnościami i świadczyć wysokiej jakości obsługę,
- zwiększenie dostosowania architektonicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie poprzez dostosowanie pomieszczeń (pokojów w domu studenckim, sal szkoleniowych, sali dla psychologów) na uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i dostosowanie przestrzeni na uczelni dla osób z problemami o podłożu psychologiczno/psychiatrycznym (pokoje wyciszeń), zaopiniowanie projektów przez Zespół merytoryczny,
- usprawnienie i unowocześnienie procesu obsługi i komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami (w tym z asystentami osób z niepełnosprawnościami) poprzez wdrożenie rozwiązania technologicznego (aplikacji mobilnej),
- uwzględnienie w ramach uczelni na poziomie rozwiązań proceduralnych (strategii) potrzeb osób z niepełnosprawnościami, m.in. w zakresie społecznym, kulturalnym, kształtowania otaczającej przestrzeni, stąd rozwój uczelni będzie na każdym etapie/zakresie uwzględniał potrzeby osób z niepełnosprawnościami, a Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie stanie się miejscem w pełni otwartym i przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami,
- rozszerzenie bazy narzędzi i form wsparcia edukacyjnego by w sposób kompleksowy odpowiadała na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, co przełoży się na podniesienia jakości świadczonych usług i lepszego dostępu do edukacji dla osób z niepełnosprawnościami na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
- zwiększenie świadomości niepełnosprawności w środowisku uczelnianym poprzez upowszechnianie działań (paneli itp.) i narzędzi (m.in. opracowanie i udostępnienie przewodników dot. niepełnosprawności) poruszających tematykę niepełnosprawności,
- zapewnienie wysokiej jakości kadr obsługujących i edukujących osób z niepełnosprawnościami na UMCS poprzez podniesienie wiedzy i kompetencji u pracowników uczelni w zakresie doskonalenia dostępności uczelni w wymiarze społecznym, organizacyjnym i dydaktycznym.

Grupa docelowa:
1. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
2. kadra uczelni (dydaktyczna, administracyjna, zarządzająca) – 80 osób.

Zadania przewidziane w Projekcie:
Zad. 1. Rozszerzenie struktury organizacyjnej Zespołu ds. obsługi osób niepełnosprawnych o:
- specjalistę ds. technologii wspierających,
- psychologa.

Zad. 2. Zwiększenie dostępności architektonicznej uczelni.
Zaplanowane zostało przeprowadzenie prac remontowych i dostosowawczych do:
- 2 sal szkoleniowych;
- sali dla psychologów;
- 2 pokoi dla studentów z niepełnosprawnością ruchową
Ponadto zakupione zostanie wyposażenie do: sali szkoleniowej, sali dla psychologów i 2 pokoi komfortu psychicznego (wyciszeń).

Zad. 3. Wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie technologii wspierających.
W ramach zadania opracowana i wdrożona zostanie aplikacja ułatwiająca osobom z niepełnosprawnościami funkcjonowanie na uczelni.

Zad. 4. Wprowadzenie procedur w zakresie dostępności.
Zaplanowane zostało m.in. opracowanie i wprowadzenie dokumentów wspierających zmiany organizacyjne w zakresie dostępności na uczelni:
- strategii odpowiedzialności społecznej UMCS;
- strategia projektowania uniwersalnego na UMCS.

Zad. 5. Rozszerzenie form i narzędzi wsparcia edukacyjnego.
W ramach zadania przewidziano:
- zakup sprzętu (w tym sprzętu sportowego) dla osób z niepełnosprawnością ruchową i wzrokową;
- przygotowanie i udostępnienie 3 filmów edukacyjno-informacyjnych dot. ważnych z punktu widzenia kwestii studiowania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych w aspekcie niepełnosprawności.

Zad. 6. Realizacja szkoleń/działań podnoszących świadomość niepełnosprawności:
- opracowanie, udostępnienie oraz wydruk publikacji dotyczącej zasad "savoir vivre" w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami;
- opracowanie i udostępnienie przewodnika dla kadry dydaktycznej "Kryzys dydaktyczny - co dalej?";
- opracowanie przewodnika dla asystentów ON;
- szkolenie "Interwencja kryzysowa" (1 spotkanie x 8 godz. x 3 gr., łącznie 30 os.);
- szkolenie "Edukacja osób z niepełnosprawnościami - komunikacja, umiejętność radzenia sobie z sytuacja kryzysowa, interwencja kryzysowa" (5 gr x 8 godz., 50 osób);
- szkolenie "Nowoczesna metodyka nauczania j. obcych w formach zapewniających pełny dostęp dla osób z niepełnosprawnościami " (2 spotkania x 8 godz x 1gr; łącznie 7 os.);
- trening zastępowania agresji i trening umiejętności społecznych (3 os.);
- kurs „Podstawy terapii behawioralnej” (3 os.).
Ponadto przewidziano organizację:
- wizyt studyjnych w instytucjach krajowych i zagranicznych (uczelniach) wiodących w zakresie dostępności;
- paneli/debat/warsztatów dla przedstawicieli społeczności akademickiej (nauczycieli, pracowników administracyjnych i in.), którzy będą mogli zdobyć lub podnieść swoją wiedzę w zakresie różnych aspektów związanych z niepełnosprawnością.