Tytuł projektu: „Od aspiranta pracy socjalnej do pracownika socjalnego”

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

Umowa nr: POWR.02.05.00-00-0019/15-00

Jednostka organizacyjna: Wydział Pedagogiki i Psychologii  UMCS we współpracy z Biurem ds. Kształcenia Ustawicznego CKiOS

Wartość projektu: 1 065 540,48 PLN

Termin realizacji: 01.02.2016-31.03.2019

Strona www projektu:

Cel główny projektu: zdobycie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownik socjalny oraz podniesienie kompetencji przez 46 kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej- aspirantów pracy socjalnej.

Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do 46 osób – aspirantów pracy socjalnej z terenu 4 województw:  lubelskiego, podlaskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.

Wsparcie w projekcie: w ramach projektu organizowane są studia niestacjonarne na kierunku Praca socjalna I i II stopnia. W studiach I stopnia uczestniczy 31 osób – aspirantów pracy socjalnej, w studiach II stopnia uczestnikami jest 15 aspirantów pracy socjalnej.

W trakcie realizacji projektu w ramach studiów studenci odbędą 360 lub 270 godzin praktyk w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej ( JOPS) pod kierownictwem opiekuna praktyk ze strony UMCS oraz pracodawcy.

Załączniki