O projekcie

Tytuł projektu: „Akademicki inkubator nowoczesnych kadr”
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA III SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU
Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Okres realizacji projektu: od 01.05.2016 do 31.01.2018

Wartość projektu: 1 821 753,60 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 535 373,93 PLN

Projekt skierowany jest do 160 osób (104K, 56M) studentów Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej.

Cel główny:

Wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych pożądanych przez pracodawców na rynku pracy u 144 osób (94 kobiet, 50 mężczyzn) z 160 osób studentów kształcących się na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS do 30.11.2018r.

Opis projektu:

W trakcie realizacji projektu tj. w okresie od 1.05.2015 do 31.01.2018 realizowane będą 2-miesięczne programy stażowe dla 160 studentów (104K,56M) Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS. Program będzie uwzględniał realizację staży w firmach na terenie woj. lubelskiego oraz poza granicami kraju. W przypadku realizacji staży zagranicznych realizacja ich będzie odbywała się W Republice Cypru. Wybór kraju realizacji staży został podyktowany zbliżonymi warunkami panującymi na rynku pracy, ale także z uwagi na fakt dużej skuteczności zatrudniania absolwentów szkół wyższych w tamtym kraju. Komercyjne podejście rynku pracy i lokalnego biznesu z minimalnym udziałem środków unijnych powoduje konieczność wysokiej aktywizacji zawodowej, Bedzie to doskonałym przykładem dla stażystów samodzielnego, aktywnego i skutecznego poruszania się na rynku racy w warunkach międzynarodowych. Warunki geograficzne, gospodarcze Cypru powodują, że firmy cypryjskie dążą do najwyższej jakości swoich działań i usług. Jednocześnie kraj ten zapewnia możliwości organizacyjne, logistyczne, merytoryczne przyjęcia wszystkich uczestników projektu oraz umiarkowane koszty pobytu. Sprawna organizacja projektu, staży, współpraca z pracodawcami zapewni wysoką jakość odbywanych przez studentów staży.

Grupa docelowa:

Uczestnikami projektu będzie łącznie 160 osób (104 Kobiet, 56 mężczyzn) studentów uczących się w trybie dziennym na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w kierunku: Europeistyka, Filozofia, Kognitywistyka, Kreatywność społeczna, Socjologia, Zarządzanie w politykach publicznych z roku 2 i 3 stopnia pierwszego (poziom licencjacki) oraz 1 i 2 stopnia drugiego (poziom magisterski). W ramach projektu objętych zostanie po co najmniej 30% studentów tych kierunków i każdego wymienionego roku oraz poziomu dając łącznie 160 Uczestników Projektu.