Sukces Prof. Leszka Wierzbickiego z IH UMCS

iło nam poinformować, iż nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ukazała się książka pt. Poselstwa do królów rodaków. Postawy i postulaty szlachty polskiej na sejmikach i zjazdach w latach 1669-1695, której autorem jest Pan dr hab. Leszek Wierzbicki, prof. UMCS z Katedry Historii XVI-XIX w. i Europy Wschodniej.

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi i życzymy dalszych sukcesów!

Tematyka publikacji dotyczy problemów praktycznie dotychczas nieprzebadanych w polskiej historiografii. Są one związane z funkcjonowaniem demokracji bezpośredniej, w jej […] „międzysejmowym wymiarze”. Poselstwa wysyłane przez szlachtę z różnego typu sejmików, jak też zjazdów związanych ze zwoływaniem pospolitego ruszenia (okazowania, popisy) niewątpliwie stanowiły swoisty suplement do opinii wyrażanych przez lokalne społeczności w instrukcjach, w które wyposażano posłów wysyłanych na sejm walny. […]
Recenzowana książka, poświęcona dziejom wewnętrznym Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVII wieku, jest kolejną ważną pracą prof. Leszka A. Wierzbickiego. Znacznie poszerza stan wiedzy na temat aktywności szlachty koronnej w czasach panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Jana III Sobieskiego, jak też przynosi szereg nowych informacji o stosunku „narodu politycznego” do wielu bieżących problemów z zakresu polityki, wojskowości, ekonomii, czy też prawa. Wykorzystano w niej szereg źródeł, które nie funkcjonowały dotąd w obiegu naukowym.

Z recenzji dr. hab. Konrada Bobiatyńskiego
Zakład Historii Nowożytnej Uniwersytetu Warszawskiego

Zapraszamy do zapoznania się ze spisem treści niniejszej publikacji: LINK.

źródło: Wydział Historii i Archeologii UMCS

    Nauki humanistyczne i sztuka

    Data dodania
    15 września 2022