Quo vadis, philologia? - artykuł prof. Jarosława Krajki i prof. Magdaleny Sowy w Forum Akademickim

Oferta programowa studiów filologicznych jest wypadkową wielu czynników, takich jak m.in. tradycje i misja szkoły wyższej (i/lub instytutu, katedry), zasoby kadrowe, badania naukowe. W ostatnich latach o kształcie programu studiów mocno decydują czynniki zewnętrzne natury polityczno-oświatowej, społecznej, gospodarczej czy demograficznej.

    Nauki humanistyczne i sztuka

    Data dodania
    26 stycznia 2023