Lubelski Rocznik Pedagogiczny

Aktualności

Obecnie zakończyliśmy zbieranie materiałów do wydania tomu XXXII, który ma charakter specjalny ponieważ poświecony został głównie problemom żywieniowym dzieci młodzieży.

W części pierwszej Naszego Rocznika zaprezentowane zostały teoretyczne aspekty z zakresu tej problematyki oraz ich empiryczne implikacje.

W części drugiej umieszczono artykuły z zakresu wychowania i pedagogiki specjalnej.

A w części ostatniej prezentujemy sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowo – szkoleniowej poświęconej badaniu środowiska dziecka w wieku przedszkolnym za pomocą Skali ECERS.


Każdy tom zawiera wyraźnie określoną strukturę przygotowywanych materiałów i zagadnień wśród których wyróżniamy: wybrane problemy nauczania i wychowania, zagadnienia z zakresu pedagogiki specjalnej, dziejów oświaty i wychowania oraz materiały i recenzje.

W ostatnim okresie Kolegium Redakcyjne wypracowało swoiste zasady gromadzenia i redagowania materiałów kwalifikowanych do Rocznika. Poza określoną zwartością tematyczną poszczególnych tomów i wymienionymi już działami, niezbędnym warunkiem jest oryginalność tekstów. Należy też dodać, że zanim zgromadzony materiał zostanie przedstawiony do oceny zewnętrznej przez dwóch niezależnych recenzentów, wcześniej jest dokładnie przeanalizowany, „przepracowany” przez Redaktora Naczelnego i Kolegium Redakcyjne we współpracy z każdym autorem.


dr Anna Bieganowska

Sekretarz Redakcji

a.bieganowska@umcs.pl

tel. 81 537 63 22

 

Załączniki


Lubelski Rocznik Pedagogiczny ukazuje się od roku 1963. Pierwszym redaktorem naczelnym Rocznika był wybitny dydaktyk Prof. Konstanty Lech. Początkowo pismo ukazywało się dzięki wsparciu Kuratorium Okręgu Szkolnego w Lublinie i Komisja Współpracy z UMCS. Wydawcą pisma było Wydawnictwo Lubelskie. Od 15 tomu (1993 r.) Lubelski Rocznik Pedagogiczny wydawany jest przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Wydział Pedagogiki i Psychologii.

 

 

Kolegium Redakcyjne:

prof. dr hab. Janusz Kirenko Redaktor Naczelny

dr hab. Stanisława Byra - zastępca Redaktora Naczelnego

dr hab. Izabella M. Łukasik

dr hab. Teresa Zubrzycka-Maciąg

dr hab. Piotr A. Gindrich

doc. dr Teresa Sokołowska Dzioba

dr Magdalena Boczkowska

dr Marlena Duda

dr Anna Bieganowska - Sekretarz Redakcji

Redaktor Statystyczny

dr hab. Józef Stachyra

Rada Programowa:

 1. BEATA BALOGOVA (PREŚOVSKA UNIVERZITA)
 2. MARIA CHODKOWSKA (UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ)
 3. MARIA CZEPIŁ (UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ)
 4. VLADIMIR FRK (PREŚOVSKA UNIVERZITA)
 5. TADEUSZ GAŁKOWSKI (UNIWERSYTET WARSZAWSKI)
 6. ANNA HERZYK (UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ
 7. GRAŻYNA KRASOWICZ-KUPIS (INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH)
 8. ZBIGNIEW KWIECIŃSKI (DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA)
 9. GRAŻYNA KWIATKOWSKA (UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ)
 10. MARIAN NOWAK (KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI)
 11. ZOFIA PALAK (UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ)
 12. STANISŁAW POPEK (UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ)
 13. MIECZYSŁAW RADOCHOŃSKI (UNIWERSYSTET RZESZOWSKI),
 14. ANDRZEJ RADZIEWICZ-WINNICKI (UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI)
 15. ALINA RYNIO (KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI)
 16. ADAM STANKOWSKI (UNIWERSYTET ŚLĄSKI)

Zespół recenzentów zewnętrznych:

Beata Balogova, Grażyna Dryżałowska, Anna Fidelus, Zenon Gajdzica, Tadeusz Gałkowski, Anna Kieszkowska, Dorota Kornas-Biela, Stefan M. Kwiatkowski, Czesław Lewicki, Zbigniew Lew-Starowicz, Irena Mudrecka, Jerzy Nikitorowicz, Marian Nowak, Robert Opora, Barbara Pilecka, Władysława Pilecka, Mieczysław Radochoński, Andrzej Radziewicz-Winnicki, Krzysztof Rubacha, Elżbieta Rutkowska, Alina Rynio, Bogusław Śliwerski, Bernadeta Szczupał, Grzegorz Szumski, Mirosław S. Szymański, Marzanna Zaorska, Hanna Żuraw

Informacje dla Autorów

 1. Teksty złożone do „Lubelskiego Rocznika Pedagogicznego" nie mogą być wcześniej nigdzie opublikowane ani być w tym samym czasie złożone w redakcjach innych czasopism.
 2. Maszynopis powinien: (1) być złożony w l egzemplarzu na papierze formatu A-4 oraz na nośniku elektronicznym lub przesłany jako załącznik poczty elektronicznej; (2) mieć ciągłą paginację; (3) nie może przekraczać 24 stron (czcionka Times New Roman 12 pkt., w systemie WORD, odstęp 1, marginesy 2,5cm, zalecane przypisy oxfordzkie).
 3. W celu zapewnienia anonimowości procedury recenzyjnej nazwisko i imię autora artykułu należy podać na osobnej kartce.
 4. Struktura tekstów opartych na badaniach empirycznych musi zawierać wyróżnienia następujących części; Wprowadzenie. Badania własne (problemy, procedura, metoda, charakterystyka badanych osób). Wyniki badań (rezultaty). Dyskusja wyników. Zakończenie (w tym wnioski). Literatura (od 5 do 10 pozycji, ostatnie 10 lat).
 5. Bibliografię w układzie alfabetycznym należy umieścić na końcu tekstu.
 6. Do tekstu powinno być dołączone streszczenie artykułu w języku polskim (z pełnym tytułem oraz ewentualnym podtytułem) o objętości około pół strony oraz wykaz słów kluczowych (key words).
 7. Informacje o autorach powinny zawierać następujące dane: imię i nazwisko autora, stopień oraz tytuł naukowy, miejsce pracy (Instytut, Katedra) wraz z dokładnym adresem oraz adres do korespondencji, telefon, fax, e-mail.
 8. Odpowiedzialność wynikającą z praw autorskich i praw wydawniczych (przedruk ilustracji, tabel i wykresów oraz cytowanie z innych źródeł) ponosi autor.
 9. Opis bibliograficzny pozycji cytowanych w przypisach i zamieszczonych w bibliografii powinien być kompletny, a przytaczane cytaty sprawdzone.

Zasady recenzowania publikacji w LRP

 1. Do oceny każdej publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
 2. Autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces'").
 3. Recenzja ma formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 4. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku podamy do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

Wyjaśnienie dotyczące "ghostwriting"

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności. Przykładami przeciwstawnymi są „ghostwriting'" i „guest authorship". Z „ghostwriting" mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z „guest authorship" („honorary authorship") mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Redakcja Naszego Rocznika będzie wymagać od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
Redakcja informuje, że „ghostwriting"", „guest authorship" są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.