Konkurs TECHMATSTRATEG

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS zaprasza do udziału w konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na projekty w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” - TECHMATSTRATEG.

Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Wynikiem projektów realizowanych w ramach Programu będzie opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym Konkursu.

Drugi Konkurs w ramach programu obejmuje tematy z pięciu strategicznych obszarów problemowych:

 • technologie materiałów konstrukcyjnych;
 • technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych;
 • technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach;
 • bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich;
 • technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii.

Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w drugim konkursie Programu wynosi 200 mln PLN.

Wnioskodawcą może być konsorcjum naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy o zasadach finansowania nauki, będące grupą minimum 3 i maksimum 7 jednostek organizacyjnych, w skład której wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa będąca organizacją prowadzącą badania i upowszechniająca wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia nr 651/2014, oraz co najmniej jeden przedsiębiorca będący przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014 i zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r., prowadzący działalność gospodarczą, badawczo-rozwojową lub inną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pod uwagę brane są projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe, których celem jest przygotowanie wyników fazy badawczej do wdrożenia.

Nabór wniosków w systemie OSF trwać będzie od 09 kwietnia 2018 r. do 08 czerwca 2018 r. (do godziny 15:00, nabór jednoetapowy).

Dokumentacja konkursu na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju>>

Zapraszamy do kontaktu z Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS ws. szczegółów Konkursu:

  Aktualności

  Data dodania
  14 marca 2018