Konkurs Grantowy Samorządu Studentów

ZARZĄDZENIE
NR 1/2022
Przewodniczącego Parlamentu Studentów Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie
z dnia 4 kwietnia 2022 roku
w sprawie ogłoszenia Konkursu Grantowego Samorządu Studentów


Na postawie § 27 ust. 9 Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 2 lipca 2021 roku zarządza się:

§ 1

1. Ogłasza się Konkurs Grantowy Samorządu Studentów (dalej: Konkurs).
2. Konkurs skierowany jest do organizacji studenckich i kół naukowych działających przy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
3. Wszelkie czynności związane z realizacją Konkursu powierza się Komisji Grantowej (dalej: Komisja), powołanej przez Parlament Studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
4. Komisja działa zgodnie z Regulaminem Komisji Grantowej.

§ 2

1. W ramach Konkursu przeznacza się kwotę 45 500 zł na realizację projektów i wydarzeń w roku kalendarzowym 2022.
2. Organizacje studenckie i koła naukowe składają wnioski i sprawozdania z wykorzystania środków na wzorach dokumentów przygotowanych przez Komisję oraz zgodnie z Regulaminem Komisji.
3. Wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej Samorządu Studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (https://www.umcs.pl/pl/samorzad-studentow.htm).
4. Wnioski należy składać w dniach 4 kwietnia – 22 kwietnia 2022 roku w Biurze Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów UMCS, DS. Femina, Sala Klubowa, ul. Langiewicza 20, 20-035 Lublin.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    Aktualności

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    4 kwietnia 2022