Konferencja pt. "Młodzież wobec współczesnych zagrożeń w życiu społecznym. Wyzwania dla edukacji"

Konferencja

Młodzież wobec współczesnych zagrożeń w życiu społecznym.

Wyzwania dla edukacji.

            We wtorek 22 października w Starostwie Powiatowym w Lublinie odbyła się konferencja pt. „Młodzież wobec współczesnych zagrożeń w życiu społecznym. Wyzwania dla edukacji”. Organizatorami wydarzenia byli: Zdzisław Antoń, Starosta Lubelski, dr hab. Stanisława Byra, prof. UMCS, Dyrektor Instytutu Pedagogiki UMCS oraz prof. dr hab. Ryszard Bera, Przewodniczący Zespołu Edukacji dla Bezpieczeństwa przy KNP PAN.

             W konferencji udział wzięli zaproszeni goście m. in. Wojewodę Lubelskiego reprezentował Pełnomocnik ds. Rozwoju Edukacji w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim - Radosław Brzózka, Kuratora Oświaty w Lublinie Za-ca Dyrektora Wydziału Edukacji Specjalnej i Wspomagania - Seweryn Gąbka, Wicestarosta Lubelski – Andrzej Chrząstowski, Członkowie Zarządu Powiatu Lubelskiego, Przewodniczący Rady Powiatu w Lublinie – Krzysztof Chmielik wraz z radnymi, a także naczelnicy poszczególnych wydziałów Starostwa Powiatowego w Lublinie oraz przedstawiciele pracownicy Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS wraz z Dziekanem tego Wydziału dr hab. Andrzejem Różańskim, prof. UMCS.

Swoją obecnością zaszczycił organizatorów także Prezes Oddziału Powiatowego Lubelskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego – Janusz Różycki, Przewodnicząca Rady Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” region Środkowo -Wschodni - Wiesława Stec oraz Członek Prezydium Rady Sekcji – Jolanta Białogórzec. Goszczono również Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie – Agnieszkę Postępską, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie – Grażynę Gwiazdę, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie – Jacka Figarskiego, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Matczynie – Justynę Łucką, Dyrektor Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej – Mariana Podsiadło oraz Dyrektor Domu Dziecka w Przybysławicach - Małgorzatę Białogrzywy, jak również dyrektorów, nauczycieli i psychologów szkół i placówek oświatowych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych, których organem prowadzącym jest Powiat Lubelski.

Konferencja była okazją do wręczenia nagród Starosty Lubelskiego dla dyrektorów i pracowników oświaty zatrudnionych w placówkach z terenu powiatu, wyróżniających się w sposób szczególny w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej. W tym roku nagrody otrzymało 11 osób.

Odbywająca się konferencja była wynikiem refleksji naukowej i pracy  badawczej naukowców z całej Polski skupionych w Zespole Edukacji dla Bezpieczeństwa działającego przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.  Podczas spotkania Przewodniczący Zespołu prof. dr hab. Ryszard Bera wraz kierownikami podzespołów zaprezentowali wyniki badań dotyczące identyfikacji oraz oceny współczesnych zagrożeń w życiu społecznym przez młodzież szkolną i akademicką.  Spotkanie ze środowiskiem dyrektorów, nauczycieli, pedagogów, psychologów pracujących z młodzieżą szkolną pozwoliło na promocję powstałej w ramach współpracy akademickiej książki pod  redakcją naukową profesora Ryszarda Bery oraz profesora Stefana Kwiatkowskiego pt. „Młodzież wobec współczesnych zagrożeń w życiu społecznym. Wyzwania dla pedagogiki bezpieczeństwa”.

Część merytoryczną konferencji otworzyła dr hab. Stanisława Byra, prof. UMCS, Dyrektor Instytutu Pedagogiki UMCS, natomiast prof. dr hab. Ryszard Bera przedstawił idee powstania raportu i wprowadził uczestników konferencji w problematykę przeprowadzonych badań. Dr Justyna Stochaj z WAT przedstawiła wykład pt. ”Zagrożenia dla pokoju i bezpieczeństwa publicznego w ocenie badanej młodzieży”. Dr hab. Józef Bednarek, prof. APS wygłosił wykład nt. „Zagrożeń młodzieży w cyberprzestrzeni i edukacji antyterrorystycznej”, dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS, przybliżyła tematykę zjawisk patologicznych w życiu społecznym i w ocenie młodzieży. Identyfikację oraz ocenę młodzieży dotyczącą zjawiska wykluczenia społecznego przedstawiła dr hab. Anna Kanios, prof. UMCS.  Dr hab. Beata Maria Nowak, prof. SGGW, przedstawiła wykład pt. „Zagrożenia życia rodzinnego w ocenie badanej młodzieży”, a dr hab. Małgorzata Kuśpit  i dr Małgorzata Kostka-Szymańska z UMCS omówiły tematykę współczesnych zagrożeń zdrowotnych i ekologicznych w ocenie młodzieży. Ostatnim punktem konferencji był wykład dr hab. Joanny Wierzejskiej UMCS pt. „Zagrożenia w kreowaniu własnej kariery zawodowej postrzegane przez młodzież”.

Uczestnicy konferencji wysłuchali wyjątkowego koncertu Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Henryczki” z Zespołu Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie pod batutą Kapelmistrza Michała Bielaka.

    Aktualności

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    29 października 2019